2
Ja' sc'opilal ti tsta yorail chvinaj ti jun vinic ti puru mulil ti yo'ntone
Ti ora to, quermanotac, chacalbeic vocol. Ti jna'tic ti chtal ti Cajvaltic Jesucristoe. Ti jna'tic uc ti te chc'ot jtsob jbatic ti stojol. Mi oy chava'yic ti chiyalbun jc'opilaltutic ti laj caltutic ti sventa ti Diose ti tscuyique ti ista xa yorail chtal ti Cajvaltique ti xichitutic tscuyique, mu me xach'unic. Mi oy chava'yic ti chiyalbuntutic jc'opilaltutic ti ho'ontutic laj jtac tal c'op mi carta, ti ho'ontutique ti hech laj jtac talel ti tscuyique, mu me xch'ay avo'ntonic yu'un ti hech chalique. Mu me xaxi'ic. P'ijanic me, mu me xalajic ti lo'lael. Yu'un chc'ot yorail ti chlajic ti lo'lael ep ti quermanotique, hech mu xa xch'umbeic sc'op ti Diose. Patil chlic jun vinic puru mulil ti yo'nton, ja' ti sc'opilal ti ch'ayel chbate. Ja'to mi ic'ot xa ti pasel scotol lume, ja'to chtal ti Cajvaltique. Ti vinic ti puru mulil ti yo'ntone chal ti mu diosuc scotol ti c'utic chch'unic ti crixchanoetique ti scuyojic ti Diose. Dios tscuy sba stuc, hech yu'un te chba nacluc te ti yut templo yu'un ti Diose. Hech chal: “Ho'on Diosun”, xchi.
Na'ic me ti hech laj calboxuc ava'yic c'alal te jchi'inojoxuc to. Chana'ic ti oy much'u chpajesvan ti ora to hech yu'un mu to xu' chlic ti vinic ti puru mulil ti yo'ntone. Ja'to mi laj sta yorail, ja'to chlic ac'atuc ti q'uelel. 7-8 Ti ora to mucul ch-abtej ti pucuje ti chisujucutic ti mulile, hech yu'un ti mu jc'antic pasel ti mantal yu'un ti Diose. Ja'to mi ilaj yabtel ti much'u chispajesucutique yu'un mu jsa'tic jmultic, ja'to ch-ac'at ti q'uelel ti vinic ti puru mulil ti yo'ntone. Ta yutsil chmilat yu'un ti sc'op no'ox ti Cajvaltic Jesuse c'alal chtale. Ta yutsil chjinat yu'un ti squeval no'ox ti Cajvaltique c'alal chtale. Ja' smantal ti Satanase ti chtal ti vinic ti chcale ti mu'yuc Dios ti yo'ntone. Jelaven sp'ijil xu' tspas scotol señailetic xchi'uc jchop o abteletic. Pero ja' no'ox chlo'lavan. 10 Toyol yo'nton chlo'lavan hech chlajic ti lo'lael scotol ti much'utic ch'ayel chbatique. Ja' ch'ayel chbatic yu'un mu sc'an xch'unic ti sc'op ti Diose ti ja' melele, hech yu'un mu xu' chcolic. 11 Hech yu'un ti Diose chac'be xch'un ti melel ti c'usi mu meleluque. Ja' chch'unic ti puru nopc'ope. 12 Hech chc'ot ich'batuc sc'opic yu'un smulic scotol ti much'utic muc xch'unic ti sc'op ti Diose ti ja' melele, ti much'utic yutsil yo'nton laj sa' smulique.
Ja' sc'opilal t'ujbiloxuc yu'un ti Diose yu'un chacolic sbatel osil, xchi
13 Quermanotac, ti c'uxoxuc ti yo'nton ti Cajvaltique, ja' tsc'an ti scotol c'ac'al hocol aval chcututic ti Diose yu'un ho'oxuc primero laj st'ujoxuc te ti Tesalonicae yu'un chacolic. Yu'un ti ilecub xa ti avo'ntonique ti sventa ti Ch'ul Espíritue, yu'un ti ach'unojic ti sc'op ti Diose ti ja' melele, hech yu'un chacolic. 14 Hech yu'un c'alal laj jcholboxuc ava'yic ti lequil ach' c'ope, ti Diose laj yic'oxuc ti stojol, laj yac'boxuc ti yutsil avo'ntonique hech chaj c'u che'el ti yutsil yo'nton ti Cajvaltic Jesucristoe.
15 Hech yu'un, quermanotac, junuc me avo'ntonic ti stojol. J'ech'el ac'o ti avo'ntonic ti c'usi calojboxuque xchi'uc ti c'usi laj xa jts'ibaboxuque. 16-17 Ep c'uxucutic ti yo'nton ti Jtotic Dios cu'untique. Ep yutsil yo'nton cu'untic, hech yu'un yac'ojbucutic smuc'ul co'ntontic sventa sbatel osil. Yac'ojbucutic jna'tic ti chijcolucutic sbatel osil. Hech yu'un ti jc'ambetutic vocol ti Jtotic Diose xchi'uc ti Cajvaltic Jesucristoe yu'un ac'o smuc'ubtasboxuc avo'ntonic, ac'o stsatsubtasboxuc avo'ntonic hech puru lequil c'op chavalic, hech puru lequil abtel chapasic.