JA' TI XCHIBAL SCARTA TI LAJ STS'IBA TI JUANE, JA' TI JCHOLC'OPE
1
Ja' sc'opilal c'uxoxuc ti co'nton yu'un co'ol jch'unojtic ti c'op ti ja' melele, xchi
Ho'ot ti t'ujbilot yu'un ti Diose chajc'oponot ti carta xchi'uc avalabtac, ho'on ti ancianoune. C'uxoxuc ti co'nton xchi'uc ti avalabtaque yu'un co'ol jch'unojtic ti c'ope ti ja' melele. Mu jtucuc no'ox ti c'uxoxuc ti co'ntone. Ja' c'uxoxuc ti yo'ntonic uc scotol ti much'utic xch'unojic ti c'ope ti ja' melele. C'uxoxuc ti co'ntontutic yu'un oy ti co'ntontic ti c'op ti ja' melele. Sbatel osil oy ti co'ntontic. Mi ti jch'untic ti c'op ti ja' melele, mi chijc'uxubinvane, hech yu'un chijyac'bucutic bendición ti Jtotic Diose xchi'uc ti Jesucristoe, ja' ti Snich'on ti Jtotic Diose. Chixc'uxubinucutic, ja' chijyac'bucutic jun co'ntontic ti jujunucutique.
Nichim no'ox co'nton laj xa ca'i ti oy spasojic ti muc' ti c'op ti ja' melele ti avalabtaque. Lec oy yu'un hech tsc'an ti Jtotic Diose. Ti ora to chajt'abesbot ti avo'nton ti smantal ti Diose ti laj ava'yic ti c'alal lic ach'umbeic sc'op ti Diose. Ja' no'ox chajcha'albot yan vuelta, quermano, ti c'ux me xava'i abaique. Yu'un mi chijc'uxubinvane, ti jpastic ti muc' ti smantal ti Diose. Ja' smantal ti scotol ora ac'o c'uxubinvanucutique hech chaj c'u che'el laj ava'yic ti c'alal lic ach'umbeic sc'op ti Diose.
Ja' sc'opilal ti oy ep jlo'lavanejetic li' ti balumile
Yu'un oy ep jlo'lavanejetic yac'oj sba chanavic li' ti balumile ti ora to. Mu xch'unic ti tal yich' sbec'tal li' ti balumile ti Jesucristoe. Ti much'utic hech chalique ja' jlo'lavanej obi. Ja' yajcontra Cristo obi. Hech yu'un chabio me abaic, hech mu xalajic ti lo'lael. Yu'un mi nalajic ti lo'laele, hovil ti ni'abtejtutic te ti atojolique yu'un mu xc'ot avich' amotonic. Mi mu xach'unic ti lo'laele, hech chc'ot avich' amotonic hech chaj c'u che'el yaloj ti Diose ti chijyac'bucutique.
Scotol ti much'u chjelavique ti mu j'ech'eluc chac' ti yo'nton ti smantal ti Cristoe, mu'yuc ti stojol ti Diose obi. Ti much'u j'ech'el chac' ti yo'nton ti smantal ti Cristoe, oy ti stojol ti Jtotic Diose, oy ti stojol ti Snich'on uque. 10 Mi oy chtal sc'oponot ti much'utic ti jchanubtasvanej scuyoj sbaique ti mu xch'unic ti Cristoe, mu me xavic' ochel ti ana, mu me xalo'laj xchi'uc. 11 Yu'un mi chavic' ochel ti ana, mi chalo'laj xchi'uc, jun to chanupimbe ti sc'ope ti c'u che'el xch'unoje. Mu stac' chijlo'laj xchi'uc yu'un chopol ti yabtele.
Ja' sc'opilal jc'an chtal jq'uelot, xchi
12 Oy to ep yan ti jc'an chacalbot. Muc chajts'ibabot ti carta. Ja'to mi nitale chacalbot. Yu'un jc'an chtal jq'uelot. Mi laj jc'opon jbatique, hech nichim no'ox co'ntontic.
13 Chabanucot la xal ti yalabtac ti avixe, ti t'ujbilic uc yu'un ti Diose.