JA' TI YOXIBAL SCARTA TI LAJ STS'IBA TI JUANE, JA' TI JCHOLC'OPE
1
Hech lic sc'opon ti carta ti Gayoe
Gayo, ho'ot ti c'uxot ti co'ntone, chajc'oponot ti carta, ho'on ti ancianoune. C'uxot ti co'nton yu'un co'ol jch'unojtic ti c'ope ti ja' melele.
Ho'ot ti c'uxot ti co'ntone, ti jc'an ti lec ac'o c'otuc avu'un scotol ti c'usi chapase. Ti jc'an ti lec oyot xchi'uc ti abec'tale hech chaj c'u che'el lec ti avo'ntone. Lec nichim no'ox co'nton c'alal hul yalbun ac'opilal ti quermanotique. Ja' laj yalic ti oy ti avo'nton ti c'op ti ja' melele, ti chapas ti muc' ti c'op ti ja' melele. Mu'yuc c'usi yan lec nichim no'ox co'nton yu'un. Ja' nichim no'ox co'nton yu'un ti chca'ibe sc'opilal ti col jnich'nabe ti tspasic ti muc' ti c'op ti ja' melele.
Ho'ot ti c'uxot ti co'ntone, ja' lec ti hech laj xa avac' aba ti abatinel ti stojol ti quermanotique manchuc mi mu avojtiquinojuc ono'ox. Mu alticuc ti avabtele. Lec c'otem ti ac'opilale ti stojol scotol ti jch'unojeletic li'to. Yu'un hul xcholbot ac'opilal ti quermanotique ti c'u che'el laj ac'uxubine. Ja' lec ti hech chapase, hech mu'yuc palta yu'unic ti c'usi chtun yu'unic c'alal chanavic batel ti be. Yu'un yabat ti Diose, ja' lec ti hech chapasic ti muq'ue. Yu'un ja' ti sventa ti Diose ti hech chanavic batele. Mu'yuc c'usi tsc'ambeic ti achi'iltaque ti mu to xojtiquinic ti Diose, ho'ot ti co'ol yanlum crixchanooxuc xchi'uque. Hech yu'un ja' lec ti ho'ucutic ti jcoltatic ti much'u hech ch-abteje yu'un hech ti jcolta jbatic ti abtel xchi'uc yu'un hech chpuc ti c'op ti ja' melele.
Ja' sc'opilal ti mu spasvan ti muc' ti Diótrefese
Laj xa jts'ibabe scarta scotol ti jch'unojeletique ti te oyic ti bu oyote. Mu xispasun ti muc' ti Diótrefese yu'un tsc'an ti ja' totil chc'ot stuc. 10 Hech yu'un mi nitale, chcac'be sna' ti chopol ti c'usi chispasbuntutique yu'un chopol chiyalbuntutic jc'opilaltutic. Ma'uc no'ox ti mu xispasun ti muq'ue, ja' mu xic' ochel ti sna ti much'utic ch-ech' q'uelatuc yu'une. Ja' tspajes ti much'u tsc'an chic' ochel ti sna ti quermanotique ti te oyic uque. Ti quermanotique ti laj yic' ochel ti sna, hech yu'un ja' chtenat loq'uel ti templo yu'un ti Diótrefese yu'un ti laj yic' ochel ti snae.
Ja' sc'opilal ti lec sc'opilal ti Demetrioe
11 Ho'ot ti c'uxot ti co'ntone, mu me xapas hech, yu'un chopol. Ja' xapas ti c'usi leque. Scotol ti much'utic tspas ti c'usi leque, ja' snich'on Dios obi. Ti much'u chopol ti c'usi tspase, ja' mu xojtiquin ti Diose.
12 Ti Demetrioe lec sc'opilal yu'un scotolic. Chvinaj ti tspas ti c'usi leque. Ho'ontutic ti jcholbetutic lec sc'opilal uc. Chana' ti melel ti hech chacalbetutique.
Hech ilaj yo'nton laj sc'opon ti carta ti Gayoe
13 Oy to ep yan jc'an chacalbot. Mu stac' chacalbot ti carta. 14 Co'nton chtal jq'uelot ti ora yu'un hech xu' chijlo'lajucutic lec.
15 Ac'o yac'bot jun avo'nton ti Diose. Chabanucot la xal ti quermanotic li'to. Chabanuc jujun ti quermanotic ti te oyic ti bu oyote.