JA' TI SCARTA TI JUDASE TI LAJ STS'IBAE
1
Hech lic sc'opon ti carta ti quermanotique
Ho'on Judasun, ho'on yabatun ti Jesucristoe. Ho'on yits'inun ti Santiagoe. Chajc'oponoxuc ti carta, ho'oxuc ti laj xa yic'oxuc ti stojol ti Jtotic Diose yu'un c'ux chaya'yoxuc. Ho'oxuc ti chabibiloxuc yu'un ti Jesucristoe yu'un hech mu xyanej avo'ntonic. Ti jc'an ti más chana'ic ti laj xa avich'ic c'uxubinel yu'un ti Diose. Ti jc'an ti más chana'ic ti ja' chayac'boxuc jun avo'ntonic. Ti jc'an ti más chana'ic ti c'ux chaya'yoxuc ti Diose.
Ja' sc'opilal ti nopbilal jchanubtasvanejetique
(2 Pedro 2:1‑17)
Ho'oxuc ti c'uxoxuc ti co'ntone, toyol co'nton jc'an jts'ibaboxuc sc'opilal ti jcoleltique. C'alal laj ca'i ti oy nopbilal jchanubtasvanejetic te o, hech yu'un ja' más tsots sc'opilal laj ca'i. Hech yu'un ja' laj jts'ibaboxuc ti ora yu'un hech chap'ijubic. Mu me xavaq'uic ti ja' peq'uel chcom sc'opilal ti sc'op ti Diose ti jch'unojtique. Yu'un ho'ucutic ti laj xa yic'ucutic ti stojole, laj xa yac'bucutic jventaintic ti sc'ope hech yu'un mu me xjel cu'untic. Hech yu'un tsaco me abaic ti c'op xchi'uc ti much'utic chalic sc'op Dios scuyojique, alic me ti sc'op Diose. Yu'un oy nopbilal jchanubtasvanejetic te achi'inojic, quermanotic scuyoj sbaic. Mucul chchanubtas ti quermanotique. Mu'yuc Dios ti yo'ntonic. Tsyanejesbeic sjam ti sc'op ti Diose. Chalic ti yu'un oy yutsil yo'nton cu'untic ti Diose hech yu'un xu' ti jpastic c'usi tsc'an ti jbec'taltique. Mu spasic ti muc' ti Cajvaltic Jesucristoe, ja' ti cajvalinojtic jcotoltic. Ti Diose vo'one sna'oj ti hech chlic chanubtasvanuc, hech yu'un chapal sc'opilalic yu'un chba yich'ic castigo yu'un ti hech chlo'lavanique.
Yu'un lec chana'ic ti c'utic ic'ot ti pasel ti vo'one, hech yu'un ja' chajt'abesboxuc ti avo'ntonic ti ora to. Ti Diose laj xc'uxubin ti antiguo jtotique hech laj scolta loq'uel ti Egipto. Pero patil c'alal te oyic ti xocol balumil laj smil ti much'utic muc xch'umbat sc'ope. Hech chaj c'u che'el laj yac'be castigo ti antiguo jtotique ti Diose, ja' no'ox hech chac'be castigo ti much'utic chyanejesbat sjam ti sc'ope. Hech chaj c'u che'el laj yac'be castigo ti ch'ul abatetic ti muc spasic ti muc' ti yabtelique, ja' no'ox hech ch-ac'batic uc ti nopbilal jchanubtasvanejetique. Yu'un ti ch'ul abatetique laj stoy sbaic ti stojol ti Diose. Laj sp'aj ti yabtelique hech yu'un itenatic loq'uel tal ti bu utsilal. Hech te oyic ti ic' osil asta ti ora to. Chapal xa sc'opilal ti chba yich'ic castigo sbatel osil. Ja' ti yorail ti ch-ich'batic sc'op yu'un smulic scotol crixchanoetic, ja' yorail chba yich'ic castigo. Ti Diose chac'be castigo ti much'utic nopbilal jchanubtasvanejetique hech chaj c'u che'el laj yac'be castigo ti crixchanoetic ti vo'one te ti jteclum Sodoma xchi'uc ti jteclum Gomorra xchi'uc ti yan jteclumetic te nopajtic. Scoj ti laj sp'ajbeic smantal ti Diose, imulivajic, laj xchi'in sbaic viniquetic, hech i'ac'batic castigo. Ti Diose ja' laj stembe yal tal c'oc' ti sbaic hech ic'aq'uic o, itup'ic o. Ja' no'ox hech tsta yorail chtup'ic uc ti nopbilal jchanubtasvanejetique. Chtic'atic ti c'oc' sbatel osil.
Ti nopbilal jchanubtasvanejetique co'ol chopol tspasic hech chaj c'u che'el laj spasic ti much'utic chopol yo'ntonic ti vo'one. Yu'un ch-albatic ti svaichic tscuyic ti xu' chixtan sbec'talic, ti mu persauc chch'unic mantal, ti xu' chopol chc'opojic yu'un ti ch'ul abatetique, hech yu'un hech chchanubtasvanic. Mu hechuc yo'ntonic hech chaj c'u che'el ti totil ch'ul abat, ja' ti Miguele, ja' ti tspas ti mantal scotol ti xchi'iltaque ti te oyic ti vinajele. Yu'un ti laj stsac sbaic ti c'op xchi'uc ti totil pucuje ti Miguele, ja' ti sc'opilal ti sbec'tal ti Moisese, ti “ja' cu'un ti sbec'tal ti Moisese”, xchi ti pucuje, ti Miguele muc stoy sba ti stojol ti pucuje. Ja' no'ox hech laj yalbe ti pucuje: “Ja' stuc chchapan ti Diose”, xchi no'ox ti Miguele yu'un laj spas ti muc' yu'un ja' ch'ul abat ono'ox ti pucuje. 10 Ti much'u nopbilal jchanubtasvanejetique chopol chc'opojic yu'un ti c'usi mu xojtiquinique, ja' ti Diose xchi'uc ti ch'ul abatetique. Ja'uc ti sbec'talique ja' no'ox chch'umbeic smantal ja' ti yojtiquinojique. Ja' hech chaj c'u che'el ti c'utic xcotetic ti lume. Lume mu'yuc srazón. Ja' hech chc'otic. J'ech'el chbolib o yu'un ti hech tspasilanique.
11 Ta ono'ox xich'ic ep castigo yu'un co'ol yo'ntonic hech chaj c'u che'el ti Caine ti vo'one ti ja' laj xch'un ti c'usi chopol laj sc'an ti yo'ntone. Ta ono'ox xich'ic ep castigo yu'un batem ti yo'ntonic tspasic canal hech chaj c'u che'el ti Balaame ti ja' mu sc'an xch'un hech chaj c'u che'el tsc'an ti Diose yu'un scoj ti ibic'taj yo'nton yu'un taq'uin. Co'ol ch-ac'batic castigo hech chaj c'u che'el ti Coree ti ja' laj stoy sba ti stojol ti Moisese, ja' ti ac'bil yabtel yu'un ti Diose. 12 Ti yorail ti chapasic ti Santa Cenae yu'un ti chavac'be abaic ave'elic yu'un hech chavac' ti q'uelel ti c'ux chava'i abaic, ja' chasoquesboxuc ac'opilal yu'un ja' no'ox italic yu'un ep tal ve'uc. Mu xq'uexavic. Mu'yuc tsots sc'opilal ti yo'ntonic ti q'uin avu'unique. Hech chaj c'u che'el ti toque ti mu yu'unuc ja' chac' tal ho', ja' no'ox chnet'at batel yu'un ti iq'ue, hech yu'un mu'yuc stu cu'untic, mu yu'unuc chijyac'bucutic tal ho'. Ja' hech chaj c'u che'el ti duraznoe ti c'alal yorail chac' sat chba jq'ueltic mu'yuc jp'ejuc sat. Bulbil xa yu'un mu'yuc sat yu'un mu'yuc stu. Ja' hechic ti nopbilal jchanubtasvanejetique mi jutuc mu'yuc c'usi lec chalic. 13 Ti nopbilal jchanubtasvanejetique ja' hech chaj c'u che'el ti nabe ti c'alal tsots chtal ic', tsots tsyuques sba ti jyalel ja' chloc' scotol ti sc'a'epale. Ja' hechic uc ti nopbilal jchanubtasvanejetique tsots ch-abtejic ja' no'ox chaq'uic ti q'uelel scotol ti sbolil ti yo'ntonique. Ti nopbilal jchanubtasvanejetique ja' hech chaj c'u che'el tsoc c'anal ti j'oc' no'ox chvinaj chtup'. Ja' hechic uc ti nopbilal jchanubtasvanejetique, sbatel osil chbatic ti ic' osil o.
14 Ja' i'albatic comel sc'opilalic uc yu'un ti Enoque ti vo'one. Ho'vo' i'ech' ox ti balumil ti totiletique, ja' ti yol snich'on ti Adane, c'alal ihul ti Enoque. Ja' no'ox tsacbil ti venta jujun snich'on jujun totil. Hech laj yal ti Enoque: “Chtal ti Cajvaltique, chchi'in tal ep ti mil ti ch'ul abatetic yu'une. 15 Chtal xchapambe sc'opilal scotol crixchanoetic. Chac'be castigo scotol ti much'utic mu'yuc Dios ti yo'ntonique, ja' ti chopol yabtel spasojique, ja' ti chopol ic'opojic yu'un ti Diose”, xchi ti Enoque. 16 Ti nopbilal jchanubtasvanejetique mu'yuc much'u lec li' ti balumile chil. Ja' no'ox batem ti yo'ntonic ti c'usi tsc'an ti sbec'talique. Ep tstoy sbaic. Tslequilc'oponic yantic yu'un hech lec ac'o ilatuc ac'o pasatuc ti muc' yu'unic.
Ja' sc'opilal ti laj staq'uiic ti quermanotique ti c'usi lec tsc'an tspasique
17 Ti ho'oxuque ti c'uxoxuc ti co'ntone, na'ic me ti c'u che'el laj yalic ti jcholc'opetic yu'un ti Cajvaltic Jesucristoe. 18 Hech laj yalic: “C'alal po'ot xa tsta yorail slajebal c'ac'al hech chlic licucuc ti much'utic mu spasic ti muc' ti sc'op ti Diose ti ja' batem ti yo'ntonic tspasic ti c'usi chopol tsc'an ti sbec'talique”, xchiic. 19 Ja' ti much'utic yac'oj sbaic ti parte, ja' ti spasojic ti muc' ti sbec'talique, mu'yuc bu yich'ojic ti Ch'ul Espíritue.
20 Ti ho'oxuque ti c'uxoxuc ti co'ntone, tsatsubtasbo abaic avo'ntonic ti sventa ti sc'op ti Diose ti ja' jelaven yutsile. Ja'uc me ti sventa ti Ch'ul Espíritue chac'oponic Dios. 21 Teanic ti stojol ti Diose hech c'ux chaya'yot ti Diose. Malaic ti chavich'ic c'uxubinel yu'un ti Cajvaltic Jesucristoe yu'un chacuxiic sbatel osil.
22 Tsatsubtasbo yo'ntonic ti much'utic yac'oj sba tsnopic mi chch'unic hech chaj c'u che'el chch'unic ti nopbilal jchanubtasvanejetique. 23 Coltao ti much'utic tsc'an xa spasic c'usi tsc'an ti sbec'talique. Repenta ta to xcol avu'unic. C'uxubino ti much'utic laj xa spasic ti c'usi tsc'an ti sbec'talique. Pero ti ho'oxuque p'ijanic me, mu me xayic'oxuc batel uc. Chabio me aba, contraino ti muliletic ti yac'oj sba tspasique.
Ja' sc'opilal ti chabibilic yu'un ti Diose
24 Ja' chaxchabioxuc ti Diose ti jelaven sp'ijile, hech mu xap'ajic ti mulil. Hech nichim no'ox avo'ntonic mu'yuc amulic ti c'alal chasva'anoxuc ti stojol te ti bu chquevane. 25 Hech ac'o pasatuc ti muc' ti Dios cu'untique ti laj xa scoltaucutic ti sventa ti Cajvaltic Jesucristoe. Ja' jelaven yutsil yo'nton. Ja' jelaven sp'ijil tspas mantal sbatel osil. Scotol smacoj c'alal ilic ti balumile, scotol smacoj ti ora to asta sbatel osil.