11
Ja' sc'opilal ti cha'vo'ique ti chchol sc'op Dios te ti Jerusalén
Hech yu'un ni'ac'bat jch'ix aj hech chaj c'u che'el metro sventa yu'un oy c'usi ti jp'istic. Hech ni'albat:
―Ba p'iso c'u smuc'ul ti templo cu'une te ti Jerusalén xchi'uc ti bu ti scajaneb jmotone. Tuso me uc jayvo' ti achi'iltaque ti te chiyalbucun vocol te ti templo yu'un mu'yuc much'u ep ti chiyalbucun vocol ti jtojole. Mu me xatsac ti venta ti amac' yu'un ti temploe. Mu me xap'is yu'un laj xa cac'be ti sc'obic ti yanlum crixchanoetique. Yu'un ti jteclum Jerusalene, ja' ti tsots sc'opilal avu'unique, o'lol xchanibal habil te chnaquiic o ti yanlum crixchanoetique, te chixtanic. Ti jtac batel cha'vo'ic. Te chc'otic ti Jerusalén yu'un chc'o yalbe ti achi'iltaque, ho'oxuc ti judiooxuque, ti c'usi jc'an xcalbee. Slapojic ic'al poc' chanavic batel, ja' señail ti ac'o sutes yo'ntonic yu'un ti smulique ti achi'iltaque. Ti cha'vo'ique hal chchol ti jc'ope. Ja' chchol o'lol xchanibal habil ―xiyutun.
Ti cha'vo'ique ja' hech chaj c'u che'el cha'tec' oliva-te', ja' hech chaj c'u che'el chib candelero ti te oyic ti stojol ti Diose, ja' ti Yajval scotol ti balumile. Mi oy much'u sc'an chilbajin ti cha'vo'ique, chloc' c'oc' ti yeic. Hech tsmilic ti yajcontraique. Hech tsmilic ti much'u sc'an ch-ilbajinat yu'une. Ti cha'vo'ique ac'bil sp'ijil yu'un hech xu' tspajes ti ho'e te ti vinajel hech mu xtal ho' ti balumil c'alal yac'oj sba chcholic ti c'usi ch-albatic yu'un ti Diose. Ac'bil sp'ijil uc yu'un xu' tsc'atajes ti ch'ich' ti uc'umetique, xu' chac'be xchamel ti crixchanoetique, ti jayib vuelta tsc'an yo'ntonic ti chac'be xchamel ti crixchanoetique. C'alal mi laj sta yorail ti jayib c'ac'al chchol ti sc'op ti Diose ti cha'vo'ique, chloc' tal ti c'atimbac ti jti'vanej bolome. Ja' tspas pleito xchi'uc. Ja' tsalbil chc'otic ti cha'vo'ique. Ja' chmilatic yu'un ti bolome.
Ti cha'vo'ique te chcom sbec'talic te ti calle te ti Jerusalén yo' bu imilat ti cruz ti Cajvaltique. Ti sventa ti Ch'ul Espíritue ti jna'tic ti co'ol yo'ntonic ti jchi'iltac ti te nacajtique xchi'uc ti much'utic nacajtic ti Sodoma xchi'uc ti Egipto ti vo'one chil ti Diose. O'lol xchanibal c'ac'al chq'uelilambat sbec'talic yu'un ti jaylajunchop crixchanoetic ti li' ti balumile. Mu xaq'uic licensa yu'un ti ac'o mucatuc ti ora. 10 Ti much'utic oyic ti balumile nichim no'ox yo'ntonic yu'un ti imilatic xa ti cha'vo'ique. Tspasbeic sq'uinal. Chac'be sbaic smotonic yu'un ti icham xa ti cha'vo'ique yu'un ep itijbat yo'ntonic yu'unic c'alal cuxajtic toe. 11 C'alal i'ech' ti o'lol xchanibal c'ac'ale, ti cha'vo'ique icha'cusesat yu'un ti Diose, hech laj jq'uel. Hech iliquic, laj sva'an sbaic. Scotol ti much'utic laj sq'uelique, toj xi'el ic'otic. 12 Ti cha'vo'ique laj ya'i oy tsots chc'opoj ti vinajel. Hech i'albatic:
―Muanic tal li'i ―x'utatic.
Ti yajcontraique te va'ajtic laj sq'uelic imuic batel ti vinajel xchi'uc toc ti cha'vo'ique. 13 Ti ora tsots inic ti balumile. Ja' ijin ti naetic te ti jteclum Jerusalén. Mi oy jmil ti naetique, ijin cien. Baluneb ciento lec icom. Hucmil ti vo' ichamic ti crixchanoetique c'alal inic ti balumile. Ti yantique toj xi'el ic'otic. Laj yalbeic vocol ti stojol ti Diose ti te nacal ti vinajele.
14 Ja' hech ti xchibal vuelta ti vocole. Po'ot xa chtal ti yoxibal vuelta.
Ja' sc'opilal ti sucubal ch'ul abate ti laj yoq'uesan ti scornetae
15 Ti sucubal ch'ul abate lic yoq'uesan uc ti scornetae. Oy tsots ic'opojic ti vinajel. Hech laj yalic:
Laj xa sta yorail ti ilaj xa yabtel ti totil ajvaliletic te ti balumile.
Lic xa spas mantal ti balumil ti Diose xchi'uc ti much'u t'ujbil yu'une, ja' ti Cristoe.
Ja' tspas mantal sbatel osil,
xchiic. 16 Ti veinticuatro totiletique ti te nacajtic ti snaclebic te yo' bu oy ti Diose, hech lic spatan sbaic ti stojol. Ilequilc'opojic yu'un ti Diose. 17 Hech laj yalbeic:
Cajvaltic Dios, ho'ot jelaven ap'ijil hech scotol xu' avu'un.
Ho'ot atalel cuxulot.
Hocol avalbuntutic ti lic xa apas mantal atuc.
Atuc aventainoj scotol.
18 Scotol ti much'utic muc xch'unic ti ac'ope hovil ti laj stoy sbaic ti atojol.
Ista xa yorail ti chavac'be castigo.
Ista xa yorail ti ch-ich'bat sc'op ti much'utic chamenic xae ti muc xch'un ti ac'ope.
Ista xa yorail ti chavac'be smotonic ti much'utic i'abtejic avu'une, ja' ti j'alc'opetic avu'une, xchi'uc ti much'utic chaspasot ti muq'ue.
Mi tsots mi mu tsotsuc yabtel yich'ojic, ja' chavac'be smotonic.
Ista xa yorail ti ch'ayel chbatic avu'un ti much'utic laj sbolibtasbe yo'ntonic ti crixchanoetique te ti balumile,
xchiic ti stojol.
19 Ti ora ijam ti templo yu'un ti Diose te ti vinajel laj quil. Te ivinaj ti yut templo ti arca yu'un ti tratoe. Chleblej tselov. Oy c'usi tsots chc'opoj. Ch-avan chavuc. Inic scotol. Ep muc'ta bot ital.