10
Ja' sc'opilal ti ch'ul abate ti yich'oj ti biq'uit hune
Ni'ac'bat jq'uel uc iyal ti balumil totil ch'ul abat. Pixbil ti toc iyal. Oy me'q'uinobal ti sba sjol. Oy squeval sat hech chaj c'u che'el squeval ti c'ac'ale. Ti yacane chtil hech chaj c'u che'el c'oc'. Stsacoj ti sc'ob biq'uit hun. Balbil ti hune. Mu yich'ojuc sello ti hune. Ti sbats'ic'ob'acane ja' laj stec' ti nabe. Ja'uc ti sts'ete laj stec' ti balumile. Tsots ic'opoj hech chaj c'u che'el ch-avan jti'vanej bolom. C'alal laj yo'nton c'opojuc, i'avan ti hucub chavuque. Chc'opoj ti chavuque. Hech yu'un c'alal laj avanuc, jc'an jts'iba ti hun ti c'usi laj yal ti chavuque. Laj ca'i oy much'u chc'opoj ti vinajel. Hech laj yalbun:
―Mu me much'u chavalbe ti c'usi laj yalic ti hucub chavuque. Mu me xats'iba ti hun ―xiyutun.
Ti ch'ul abate ti te sjamoj ti yacane stec'oj ti nabe xchi'uc ti balumile, laj stoy sc'ob, ja' ti sbats'ic'obe. Laj sva'an ti rextico ti Diose, ja' ti cuxul sbatel osile, ja' ti laj spas ti vinajele xchi'uc scotol ti c'utic te oye, ja' ti laj spas ti balumile xchi'uc scotol ti c'utic li'oye, ja' ti laj spas ti nabe xchi'uc scotol ti c'utic te oye. Hech laj yal:
―Laj xa sta yorail. Hech c'alal chlic yoq'uesan scorneta ti sucva'al ti jchi'ile te chvinaj ti c'u che'el snopoj ono'ox ti yo'nton ti Diose ti mu to cha'ibeic sjam ti crixchanoetique, ja' ti c'u che'el icholbat ti j'alc'opetique ti vo'one, ja' ti laj yac' sbaic ti abatinel yu'une ―xchi ti totil ch'ul abate.
Ti Cajvaltique ti laj sc'oponun tal ti vinajel ti jbaele laj ca'i, ja' laj xcha'c'oponun yan vuelta. Hech laj yalbun:
―Batan, ba tsaco ti biq'uit hune, ja' ti mu'yuc sello yich'oje ti stsacoj ti sc'ob ti ch'ul abate ti ja' te stec'oj ti nabe xchi'uc ti balumile ―xiyutun.
Hech yu'un ba jc'opon ti ch'ul abate, laj jc'ambe ti biq'uit hune. Hech laj yalbun:
―Ich'o, bic'an. Chi' chava'i hech chaj c'u che'el ajapom. Ch'a chava'i c'alal chaquebta ―xiyutun.
10 Hech yu'un laj jtsac ti biq'uit hune ti te oy ti sc'ob ti ch'ul abate, laj jbic'. Chi' laj ca'i hech chaj c'u che'el ajapom. C'alal laj jquebta, ch'a laj ca'i. 11 Hech ni'albat:
―Ti hune ti laj abiq'ue, ja' señail ti ta to me xats'ibabe sc'opilal yan ep vocol ti chich'ic ti crixchanoetique ti jaylajuntos ti oyic ti balumile xchi'uc ti ajvaliletic yu'unique ―xiyutun.