9
Ti yo'obal ch'ul abate lic yoq'uesan uc ti scornetae. Ti c'alal laj yoq'uesane, laj quil jun to jp'ej c'anal p'ajem xa tal ti balumil. Ja' ch'ul abat. Ja' i'ac'bat ti sllaveil ti c'atimbaque. Lic sjambe sti' ti c'atimbaque. Te iloc' tal ep ch'ayil hech chaj c'u che'el ti ch'ayil chloc' ti bu muc'ta c'oq'ue. Imac ti osile yu'un ti iloc' tal ti ch'ayil te ti c'atimbaque. Hech chaj c'u che'el maquel osil ic'ot. C'alal iloc' tal ti ch'ayile, iloc' tal uc ep c'ulub. Laj spuc sbaic ti balumil. I'ac'bat yabtel yu'un chti'van hech chaj c'u che'el chti'van tsec. Ipasat ti mantal ti mu me xixtanic ti vomoletique xchi'uc ti c'utic yan ts'umbil ti yoxique xchi'uc ti te'etique. Ja' no'ox i'ac'batic yabtel yu'un chilbajin ti much'utic mu yich'ojuc ti smarca ti Diose ti stibaique. Muc x'ac'bat licensa yu'un tsmilic. Ja' no'ox yu'un ac'o yilbajinic ho'ob u. Ja' hech xc'uxul laj ya'yic ti crixchanoetique hech chaj c'u che'el chti'van tsec. C'alal hech chc'ot ti pasel, tsa' c'u che'el chchamic ti crixchanoetique. Mu staic. Tsc'an xchamic, mu xu' yu'unic.
Ti c'ulube jun to ja' hech chaj c'u che'el ca' ti yich'oj smaquic yu'un chbat ti pleito ti yajvale. Ti sjole oy jun to scorona pasbil ti c'anal taq'uin. Ti sate ja' hech chaj c'u che'el sat vinic x'elan. Ti stsotsil sjolique hech chaj c'u che'el sjol antsetic. Ti yee chtuch' yu'un ti ora ti c'usi chtuch'e hech chaj c'u che'el chti'van jti'vanej bolom. Oy smacbil sbec'talic x'elan jun to pasbil ti taq'uin x'elan. Xtiriret chc'opoj ti xiq'ue hech chaj c'u che'el chc'opoj ep carretaetic nitbil yu'un ca' ti c'alal chbatic ti pleito. 10 Ti sneique hech chaj c'u che'el sne tsec chti'van. Hech ti sneic chlic yilbajinic ti crixchanoetique ho'ob u. 11 Ti ajvalil yu'un ti c'ulubetique ja' ch'ul abat ono'ox ti sventainoj xa ti c'atimbaque. Ti ajvalile ja' Abadón sbi ti hebreo c'op, Apolión sbi ti griego c'op. Jmilvanej sbi c'alal jelavesbil.
12 Ja' hech ti sba vuelta ti vocol ti chich'ique. Sc'an to yan chib vuelta chich'ic.
13 Ti svaquibal ch'ul abate lic yoq'uesan uc ti scornetae. Ti c'alal laj yoq'uesane, laj ca'i oy jun chc'opoj te ti o'lol ti scajaneb smoton ti Diose, ja' ti pasbil ti c'anal taq'uine ti te oy ti stojol ti Diose. Ti scajaneb smoton ti Diose oy sloc'tombail xulub vacax ti jujun esquinae. Ti o'lol ti bu loc'tabil ti xulub vacaxe te iloc' tal ti c'ope. 14 Hech i'albat ti svaquibal ch'ul abate ti yich'oj ti scornetae:
―Ba coltao ti chanvo' achi'iltaque ti te chucajtic nopol uc'um Eufrates sbi ―x'utat.
15 Te chucajtic ti chanvo' ch'ul abatetique yu'un tsmalaic ti tsta yorail yu'un chbatic, yu'un chba smilic ticrixchanoetique. Yu'un ic'ot xa yorail, hech yu'un icoltaatic yu'un hech chba smilic ti crixchanoetique. Ti jujutos crixchanoetic jutuc mu sta o'lol ti chmilate. Hech tspas ti sjoylejal balumil. 16 Ep xchi'iltac ti chanvo'ique. Cajajtic ti ca' ti xchi'iltaque. Laj ca'i jayvo'. Ja' chib ciento millón. Ep ti jyalel.
17 Hech x'elan ti ca'etique xchi'uc ti much'utic scajlebinojique ti ni'ac'bat jq'uele. Ti much'utic cajajtique oy smacbil yo'ntonic. Ti smacbil yo'ntonique tsoj xchi'uc yox xchi'uc c'on. Ja' tsoj hech chaj c'u che'el c'oc', yox hech chaj c'u che'el zafiro-ton, c'on hech chaj c'u che'el azufre. Ti sjol ti sca'ique ja' hech chaj c'u che'el sjol jti'vanej bolom. Yac'oj sba chloc' ti yeic c'oc' xchi'uc ch'ayil xchi'uc azufre. 18 Hech yu'un ti c'u yepal ti crixchanoetique ti jujutose, jutuc mu sta o'lol imilat. Hech laj spasbe ti jujutos ti crixchanoetique. Ja' imilatic yu'un ti c'oq'ue xchi'uc ti ch'ayile xchi'uc ti azufree ti iloc' ti ye ti ca'etique. 19 Ti ca'etique ma'uc no'ox imilvan ti yee. Ja' imilvan uc ti snee. Ti snee ja' orachon x'elan, oy sjol chti'van.
20 Ti crixchanoetique ti muc xmilatique, manchuc mi laj yilic ti imilat ti xchi'iltaque, muc sutes yo'ntonic yu'un ti c'utic chopol tspasique. Mu sc'an spajes sbaic ti yu'un tspasic ti muc' ti pucujetique. Mu sc'an scomesic ti yajsantoique ti pasbil ti c'anal taq'uine, ti saquil taq'uine, ti cobre taq'uine, ti tone, ti te'e, ja' ti mu cuxuluque, ti mu xa'yic c'ope, ti mu xanavique. 21 Muc sutes yo'ntonic ti oy smulique yu'un ti imilvanique, ti laj spasbe yabtel ti jpicch'ich'e, ti imulivajique, ti i'elc'ajique.