14
Ja' sc'opilal ti iq'uejinic ciento cuarenta y cuatro ti mil ti vo'
Patil laj quil te va'al ti ba vits ti Ch'iom Carneroe. Ja' Sión sbi ti vitse. Te xchi'inoj ciento cuarenta y cuatro ti mil ti vo', ja' ti ts'ibabil ti stibaic ti sbi ti Ch'iom Carneroe xchi'uc ti sbi ti Stote, ja' ti Diose. Laj ca'i oy chc'opoj ti vinajel hech chaj c'u che'el chc'opoj nojelal uc'um, hech chaj c'u che'el tsots ch-avan chavuc, hech chaj c'u che'el mi tstijic yarpaic ep crixchanoetic. Ja' ti ciento cuarenta y cuatro ti mil ti vo'e ti tsq'uejintaic ach' q'uejoj te ti stojol ti Diose xchi'uc ti stojol ti chanvo'ique, xchi'uc ti stojol ti totiletique. Mu'yuc much'u yan sna' ti q'uejoje, ja' no'ox ti ciento cuarenta y cuatro ti mil ti vo' ti icoltaatic xa loq'uel li' ti balumile. Ja' ti much'utic muc sta smulic ti stojol yan antsetic yu'un jun yo'ntonic ti stojol ti Diose. Yu'un ja' no'ox laj sts'acliic ti Ch'iom Carneroe. Hech yu'un it'ujatic loq'uel ti o'lol ti crixchanoetique yu'un hech sba snich'on Dios ic'otic. Ja' sba snich'on ti Ch'iom Carneroe ic'otic uc. Ti c'utic laj yalique puru melel. Mi jutuc mu'yuc bu itabatic smulic.
Ja' ti c'usi laj yal ti oxvo' ch'ul abatetique
Laj quil ivil batel ti o'lol vinajel jun ch'ul abat. Ja' chba xchol ti lequil ach' c'ope ti mu xlaj sc'opilal sbatel osile. Ja' chba xcholbe ya'yic ti jaylajuntos crixchanoetic ti te oyic ti sjoylejal balumile. Tsots ic'opoj, hech laj yalbe:
―Xi'ic ti Diose. Pasic me ti muc' yu'un ista xa yorail ti ch-ich'bat sc'op scotol crixchanoetic yu'un smulic. Quejano me abaic ti stojol yu'un ja' laj spas ti vinajele ti balumile ti nabe xchi'uc ti butic chloc' tal ti ho'e ―xchi.
Ital yan ch'ul abat laj quil. Ja' xchibal xa. Hech laj yal:
―Ta xa xjin scotol ti much'utic te nacajtic ti jteclum Babiloniae, ja' ti muc' scuyoj sbaique, ja' ti laj xchibajesbe yo'ntonic scotol crixchanoetic ti stojol ti Diose, ti hech ba xch'unic santoetic yu'unic, ti hech ibic'taj yo'ntonic yu'un taq'uin yu'unic ―xchi.
Ital yan xch'ul abat. Ja' yoxibal xa. Tsots ic'opoj uc, hech laj yal:
―Scotol ti much'utic tspasic ti muc' ti jti'vanej bolome xchi'uc ti sloc'tombaile, mi chich' ti stiba mi ti sc'ob ti smarca ti jti'vanej bolome, 10 ja' ch-ac'bat castigo uc yu'un ti Diose yu'un ilinem ti stojol. Tsots ti jyalel ti castigo ti ch-ac'bate. Ja' ep chich' vocol ti c'oc' yo' bu chtil azufre. Te ti jq'uelbetutic svocol ho'ontutic ti yabatuntutic ti Diose. Te tsq'uel uc ti Ch'iom Carneroe. 11 Sbatel osil chloq'uilan xch'ayilal ti c'oq'ue yo' bu chich'ic ti vocole. Ti c'ac'al ti ac'ubal mi jutuc mu xcux yo'ntonic ti much'utic laj spasic ti muc' ti jti'vanej bolome xchi'uc ti sloc'tombaile, ja' ti much'utic yich'ojbeic sbi ti bolome ti sc'ob mi stiba. 12 Hech yu'un ti much'utic lecubtasbil yo'ntonic yu'un ti Diose ti te oyic ti balumile tsc'an ti oy stsatsal yo'ntonic. Ac'o xch'umbeic smantal ti Diose, jamal ac'o yalic ti xch'unojbeic sc'op ti Jesuse ―xchi ti ch'ul abate.
13 Laj ca'i oy chc'opoj te ti vinajel. Hech laj yalbun:
―Hech me chats'iba ti hun: “Nichim no'ox yo'ntonic sbatel osil ti much'utic oyic ti stojol ti Diose ti c'alal chchamique” ―xiyutun―. “Melel ti nichim yo'ntonique yu'un chcux yo'ntonic. Mu xa x'abtejic yu'un tsacbil ti venta ti c'u che'el i'abtejique” xchi ti Ch'ul Espíritue ―xiyutun ti much'u laj sc'oponun te ti vinajele.
Ja' sc'opilal ti jun to ja' yorail c'ajoj ya'yel ti balumil
14 Laj quil te oy jun toc. Sac ti toque. Oy much'u te nacal ti toc, jun to crixchano x'elan. Oy scorona ti sjol. Pasbil ti c'anal taq'uin ti scoronae. Stsacoj ti sc'ob hoz. Oy ye ti hoze. 15 Oy ch'ul abat iloc' tal ti templo te ti vinajel laj quil. Tsots lic c'opojuc, hech laj yalbe ti much'u te nacal ti toque:
―Cupo xchi'uc ahoze ti atrigoe yu'un ista xa yorail scupel. Yu'un itaquij xa ti atrigoe ―xchi.
16 Hech yu'un ti much'u te nacal ti ba toque lic scup ti strigoe ti sjoylejal balumil. Ti trigoe ja' señail ti much'utic ti xch'unojbeic sc'op ti Diose ti te oyic ti balumile.
17 Oy yan ch'ul abat iloc' tal ti templo te ti vinajel laj quil. Yich'oj soz uc. Oy lec ye uc ti soze. 18 Te yo' bu ti scajaneb smoton ti Diose te ti vinajel iloc' tal yan ch'ul abat, ja' ti sventainoj ti c'oc' te ti scajaneb smoton ti Diose. Tsots lic c'opojuc, hech laj yalbe ti much'u yich'oj ti hoz ti oy lec yee:
―Tuch'o xchi'uc ti ahoze ti sat ti uvate'e te ti balumile, tsobo tal yu'un itoc'onaj xa ti sate ―xut. Ti sat ti uvate'e, ja' señail ti much'utic mu spasic ti muc' ti Diose ti te oyic ti balumile.
19-20 Hech yu'un ti ch'ul abate lic xtuch' xchi'uc soz ti sat ti uvate'e li' ti balumile. Laj stsob tal ti sat uvate'e. Laj sten ochel ti yut ti jombil tone yo' bu tsloq'uesbeic ya'lel sat ti uvate'e te ti spat macte'ton yu'un ti jteclum Jerusalene. Hech lic steq'uic yu'un tst'usic yu'un ac'o loc'uc ti ya'lele. Ma'uc ya'lel sat uvate' iloc'. Ja' puru ch'ich' ti iloq'ue. Ja' yu'un oy ti pleitoe. Ti ch'ich'e asta itaat ti sfreno ti sca'ique. Oxib ciento kilómetro ixanav batel ti ch'ich'e.