15
Ja' sc'opilal ti hucvo' ch'ul abatetic ti yich'ojic ti hucub castigoe
Laj quil yan señail te ti vinajel. Yan x'elan, chch'ay co'ntontic yu'un. Te oy hucvo' ch'ul abatetic ti ch-ac'batic yich'ic jujun castigo. Ja' slajeb ti castigoe yu'un te tsts'aqui scotol ti yilintael ti crixchanoetique yu'un ti Diose.
Laj quil uc jun to nab x'elan pasbil ti espejo x'elan. Oy c'oc' te chtil uc. Te va'ajtic nopol ti'nab scotol ti much'utic ihu' yu'unic muc spasic ti muc' ti jti'vanej bolome xchi'uc ti sloc'tombaile, ti muc xich'beic ti smarcaique, ja' ti snúmero o ti sbi ti bolome. Te va'ajtic yich'ojic yarpaic ti i'ac'batic yu'un ti Diose. Te chq'uejinic. Chq'uejinic hech chaj c'u che'el iq'uejin ti Moisese ti c'alal icoltaatic loq'uel ti mozoil te ti Egipto xchi'uc ti jtatamoltique ti vo'one, ho'ucutic ti co'ol judioucutic xchi'uque. Ti q'uejoje ja' ti laj yalbeic sc'opilal ti jelaven sp'ijil ti Diose. Ja' no'ox hech ti much'utic ti yich'ojic yarpaic ti laj jq'uele, ja' laj yalbeic sc'opilal ti jelaven sp'ijil ti Ch'iom Carneroe. Hech iq'uejinic:
Cajvaltic Dios, jelaven ap'ijil atuc.
Scotol xu' avu'un chapas.
Jun no'ox yutsil scotol avabtel.
Toj ti c'usi chapase.
Melel ti ac'ope.
Ho'ot ajvalilot atuc sbatel osil.
Scotolic chlic xi'uc ti atojol, Cajval.
Scotolic chlic yal ti ho'ot atuc ajvalilot yu'unic.
Yu'un atuc no'ox toj avo'nton.
Yu'un hech avaloj ono'ox ti ac'op, hech yu'un scotol crixchanoetic chlic yalic ti toj chachapanvane,
xchiic.
Patil laj quil te ti vinajel laj sjamic ti yut temploe, ja' ti jelaven ch'ul cuarto sbie yo' bu chc'oponatic yu'un ti Diose. Iloq'uic ti yut templo ti hucvo' ch'ul abatetique ja' ti ch-ac'batic yich'ic ti hucub castigoe. Sac sc'u' slapojic. Puru pino poc' ti sc'u'ique. Chquevan ti sc'u'ique. Oy xincha xchucoj ti sti' yo'ntonique. Pasbil ti c'anal taq'uin ti xinchaique. Hech yu'un jun, ja' ti chanvo'ic xchi'uque, lic yac' hucub taza. Pasbil ti c'anal taq'uin ti tazaetique. Ja' i'ac'bat ti hucvo' ch'ul abatetique. Jujun taza laj yich' jujun. Ti tazaetique ja' te nojem ti yilintael ti crixchanoetique yu'un ti Diose, ja' ti stalel cuxul sbatel osile. Inoj ti ch'ayil ti temploe. Ja' señail ti muc' ti Diose ti jelaven sp'ijile. Mu'yuc much'u xu' ch-och xa ti templo. Ja'to mi ilaj sc'opilal ti hucub castigoe ti yich'ojic ti hucvo' ch'ul abatetique, ja'to xu' ch-ochic.