21
Ja' sc'opilal ti ach' vinajele xchi'uc ti ach' balumile
Patil laj quil ach' vinajel xchi'uc ach' balumil. Yu'un itup' xa ti poco vinajele xchi'uc ti poco balumile. Mu'yuc xa ti nabe. Ho'on Juanun laj quil iloc' tal ti stojol ti Diose te ti vinajel jun muc'ta jteclum. Ja' ti ach' Jerusalene. Ja' puru lec, mu'yuc mulil te o. Iyal tal. Lec meltsambil hech chaj c'u che'el jun ants ti lec xchapanoj sba yu'un chic' sba xchi'uc smalal. Laj ca'i oy much'u tsots chc'opoj te yo' bu ti muc'ta naclebale te ti vinajele. Hech laj yal:
―A'yo me ava'yic. Ti Diose chchi'in ti naclej ti crixchanoetique. Yu'un Dios chc'otic. Ja' Dios yu'unic sbatel osil. Ti Diose tscusbe loq'uel scotol ya'lel satic. Te mu'yuc much'u chcham, mu'yuc much'u chich' mul, mu'yuc much'u ch-oc', mu'yuc much'u c'ux cha'i. Yu'un ilaj xa sc'opilal ti hech ono'ox oye ―xchi.
Hech lic yal ti Diose ti te nacal ti muc'ta naclebale:
―A'yo me ava'i, ach' ti jpas scotol ―xchi.
Hech lic yalbun:
―Ts'ibao ti hun avi to yu'un melel ti jc'ope. Chc'ot ti pasel ―xiyutun.
Hech laj yalbun uc:
―Ihu' xa cu'un. Ho'on laj jliques scotol, ho'on laj xa ju'tes scotol. Ho'on jtalel oyun. Hech chaj c'u che'el smoton chavac'beic ho' ti much'u taquin yo'ntone, ja' no'ox hech ti much'u tsc'an ti chcole, ja' smoton ti jcolta sbatel osil. Ti much'u stsal yu'un scotole, ho'on Diosun yu'un chic'ot o. Ja' col jnich'on chc'ot o. Ja'uc ti much'utic chi'ique xchi'uc ti much'utic mu xixch'umbucun ti jc'ope, xchi'uc ti much'utic tspas loquil lo'ile, xchi'uc ti jmilvanejetique, xchi'uc ti jmulaviletique, xchi'uc ti jpicch'ich'etique, xchi'uc ti much'utic xch'unojic ti santoetique, xchi'uc ti much'utic tsnopic c'ope, scotolic ti jten ochel xchi'uc sbec'talic ti muc'ta c'oc' yo' bu chtil azufre. Ja' xchibal velta chchamic ―xiyutun ti Diose.
Ja' sc'opilal ti ach' Jerusalene
Ti hucvo' ch'ul abatetic ti yich'ojic ono'ox ti hucub tazaetic yo' bu tic'ajtic ti slajeb castigoe, oy jun tal sc'oponun. Hech tal yalbun:
―La' me, chacac'bot avil ti bu chnaqui xchi'uc ti yajnile ti Cajvaltique ―xiyutun.
10 Laj yic'un batel ti bu muc'ta vits laj ca'i. Toyol ti vitse. Te laj yac'bun jq'uel ti muc'ta jteclume, ja' ti puru leque, ja' ti mu'yuc xa mulil te oe. Ja' ti ach' Jerusalene. Ti c'alal laj quile, yac'oj sba chyal tal ti stojol ti Diose. 11 Yich'ojbe squeval ti Diose. Chquevan no'ox hech chaj c'u che'el ton ti toyol stojole. Ja' hech chaj c'u che'el chleblej jaspe-ton. Sac hech chaj c'u che'el espejo. 12 Oy muc'ta macte' ti sjoylejal ti jteclume. Toyol ti macte'e. Oy lajcheb sti'. Ti jujun sti' te va'al jujun ch'ul abat. Ti jujun sti' te p'ejel jujutos jbitic, ho'ucutic ti yelnich'onucutic ti Israele, ti lajchachopucutique. 13 Ti stojol sloq'ueb c'ac'al oy oxib sti' ti macte'e. Ti stojol norte oy oxib sti', ti stojol sur oy oxib sti', ti stojol smaleb c'ac'al oy oxib sti'. 14 Lajchacoj cimiento yich'oj ti macte'e. Ti jujucoj ti cimientoe te p'ejel jbitutic jujun, ho'ontutic ti yajchanc'opuntutic ti Cajvaltique ti lajchavo'untutique.
15 Ti ch'ul abat ti laj sc'oponune yich'oj smetro pasbil ti c'anal taq'uin yu'un ja' tsp'is ti jteclume xchi'uc ti smac sti'e xchi'uc ti macte' yu'un ti jteclume. 16 Cuadrado ti jteclume, co'ol sjamalil xchi'uc snatil. Lic sp'is ti smetro ti jteclume. Cha'mil oxib ciento kilómetro iloc'. Co'ol snatil xchi'uc stoylejal xchi'uc sjamalil. Muc' ti jteclume. 17 Laj sp'is ti macte' yu'un ti jteclume, sesenta y seis metro iloc'. Hech chaj c'u che'el ti jp'istic ti ho'ucutique, ja' hech laj sp'is ti ch'ul abate.
18 Ti macte' yu'un ti jteclume, pasbil ti jaspe-ton, sac. Ja'uc ti naetique puru c'anal taq'uin pasbil, xleblun hech chaj c'u che'el espejo. 19 Ti cimiento yu'un ti macte' yu'un ti jteclume, ja' ti puru ton ti toyol stojole ti yich'oje. Ti primero cimientoe ja' jaspe-ton sbi, sac. Ti xchibal cimientoe ja' zafiro-ton sbi, yox. Ti yoxibal cimientoe ja' agata-ton sbi, yoxyoxtic. Ti xchanibal cimientoe ja' esmeralda-ton sbi, yox. 20 Ti yo'obal cimientoe ja' onice-ton sbi, sac xchi'uc tsoj. Ti svaquibal cimientoe ja' cornalina-ton sbi, tsoj. Ti sucubal cimientoe ja' crisólito-ton sbi, c'on. Ti xvaxaquibal cimientoe ja' berilo-ton sbi, yox. Ti sbalunebal cimientoe ja' topacio-ton sbi, c'onc'ontic. Ti slajunebal cimientoe ja' crisopraso-ton sbi, c'on xchi'uc yox. Ti sbuluchibal cimientoe ja' jacinto-ton sbi, ic'ic'tic. Ti slajchebal cimientoe ja' amatista-ton sbi, tsojtsojtic. 21 Ti lajcheb smac sti' ja' jujup'ej perla yich'oj. Sac ti perlae. Pasbil ti puru c'anal taq'uin ti calletique. Xleblajet no'ox hech chaj c'u che'el espejo.
22 Ti jteclume mu'yuc xa templo te o laj quil. Mu'yuc xa stu yu'unic templo te o yu'un te xa xchi'inojic ti Diose, ja' ti jelaven sp'ijile, xchi'uc ti Cajvaltique ti icham cu'untique. 23 Te ti jteclum mu'yuc xa stu ti c'ac'ale ti ue yu'un te oy ti Diose xchi'uc ti Cajvaltique, oy squeval. 24 Scotol ti much'utic icolic xae, ja' ti talemic ti jujupam balumile, te xa chanavic ti squeval ti Diose. Oy talemic uc ajvaliletic yu'unic, ja' ti co'ol laj xch'umbeic sc'op ti Diose hech lec itunic yu'un ti Diose c'alal li'oyic ti balumile. 25 Mu'yuc bu chmacbat sti' ti jteclume yu'un puru c'ac'altic te o. Yu'un mu'yuc xa ac'ubal. 26 Ti jaylajuntos ti crixchanoetique chvinaj scotol ti c'utic x'elan ti i'ac'batic sp'ijilic yu'un ti Cajvaltique, ja' ti c'utic lec laj spasique. 27 Te mu x'ochic mi junuc ti much'utic bolibenique, xchi'uc ti much'utic chopol c'utic tspasique, xchi'uc ti much'utic tsnopic c'ope. Ja' no'ox ch-ochic ti much'utic p'ejajtic sbiic ti hun yu'un ti Cajvaltique ti laj yac' sba ti milel cu'untique. Ja' ti hech chal ti hun much'utic chcuxiic sbatel osile.