22
Patil laj yac'bun jq'uel ti uc'um ti jun no'ox yutsile, ja' ti ho' sventa cuxlejal sbatel osile. Te chloc' tal te ti bu snacleb ti Diose xchi'uc ti Cajvaltique. Ti uc'ume chleblun hech chaj c'u che'el espejo. Ti muc'ta jteclum oy jun muc'ta calle. Te ti o'lol ti calle te chanav ti uc'ume. Ti jujujech ti uc'ume te oy ti te'etic sventa cuxlejal sbatel osil. Ti te'e ja' tsjelilan ti sate ti chaq'ue jujun u. Lajchatos chac'. Ti yanal ti te'e ja' sventa scolel ti ep ti tos ti crixchanoetique ti te nacajtique. Mi jutuc mu'yuc c'usi chopol te o. Te tspas mantal ti Diose xchi'uc ti Cajvaltique. Scotol ti yaj'abtele ti icol yu'une te chac' sbaic ti abatinel ti stojol. Tsq'uelbeic xa sat ti Diose. Te ts'ibabil ti stibaic ti sbi ti Diose. Te mu x'ic'ub osil. Mu sc'anic luz, mu sc'anic c'ac'al, yu'un chac' squeval stuc ti Cajvaltic Diose. Ja' tspasic mantal xchi'uc sbatel osil.
Ja' sc'opilal chital ti ora, xchi ti Jesuse
Hech laj yalbun ti ch'ul abate:
―Melel ti chc'ot ti pasel ti c'u che'el laj xa calbote. Ti Diose ja' ti laj sventaimbe yo'ntonic ti j'alc'opetic yu'une ti vo'one, laj stacun talel, ho'on ti xch'ul'abatune, yu'un chacac'boxuc ana'ic ho'oxuc ti yaj'abteloxuque ti c'usi po'ot xa chc'ot ti pasele.
A'yo me ava'i, chtal la ti ora ti Cajvaltique. Jun no'ox yutsil scotol ti much'utic chac' ti yo'ntonic ti c'usi ts'ibabil ti hun li'to, ja' ti po'ot xa chc'ot ti pasele ―xiyutun ti ch'ul abate.
Ho'on Juanun, ho'on laj ca'i scotol, ho'on laj quil scotol li'to. C'alal laj co'nton laj ca'i scotol laj quil scotol, laj jpatan jba ti lum ti stojol ti ch'ul abate ti laj yac'bun jq'uel scotol avi to yu'un jc'an ti jpas ti muc'. Hech laj yalbun:
―Mu xapasun ti muc' ho'oni. Yu'un co'ol cac'oj jbatic ti abatinel yu'un ti Diose xchi'uc ti avermanotaque, ja' ti j'alc'opetic yu'un ti Diose ti vo'one xchi'uc scotol ti much'utic chac' ti yo'ntonic ti c'op li' ti hun li'to. Ja' stuc tsc'an ti jpastic ti muc' ti Diose jcotoltic ―xiyutun ti ch'ul abate.
10 Hech laj yalbun uc:
―Mu me xapac'be sello yu'un hech mu macaluc chcom ti hun avi to, ja' ti sc'opilal ti c'usi chc'ot ti pasele. Ac'o sq'uelic scotolic yu'un po'ot xa chc'ot ti pasel. 11 Ti much'u mu tojuc yo'ntone, mi mu sc'an xch'un ti c'u che'el ts'ibabile, tspasilan o ti c'usi chopole. Ti much'u boliben yo'ntone, mi mu sc'an xch'un ti c'u che'el ts'ibabile, tspasilan o ti c'utic tsc'an ti sbec'tale. Ja'uc ti much'u toj yo'ntone, toj tspasilan scotol. Ti much'u lecuben xa yo'ntone, ja' tspasilan ti c'usi leque, mu xa xch'umbe smantal ti sbec'tale ―xiyutun ti ch'ul abate.
12 Hech chal ti Jesuse:
―Chital ti ora, chtal jchapan scotol. Ti c'utic x'elan laj spase ja' hech chich'ic. 13 Ho'on laj jliques scotol, ho'on ti hu'tes scotol. Ho'on jtalel oyun ―xchi ti Jesuse.
14 Jun no'ox yutsil scotol ti much'utic ipocbatic loq'uel smulique ti xch'ich'el ti Cajvaltique. Yu'un hech xu' chba slo'be sat ti te' sventa cuxlejal sbatel osile. Xu' ch-ochic te ti yut ti muc'ta jteclume. 15 Yu'un mu xu' ch-ochic ti muc'ta jteclum ti much'utic mu xtun yo'ntonique, xchi'uc ti jpicch'ich'etique, xchi'uc ti jmulivajeletique, xchi'uc ti jmilvanejetique, xchi'uc ti much'utic chch'unic ti santoetique, xchi'uc scotol ti much'utic lec cha'yic tsnopic c'op ti chlo'lavanique.
16 Ho'on Jesusun laj xa jtac talel ti ch'ul abat cu'une hech laj xa yalboxuc ti c'usi chc'ot ti pasele, ho'oxuc ti ach'unojbucun ti jc'ope. Ho'on yelnich'onun ti Davide. Ho'on ti jtsacbe comel yabtel, ho'on ti jpas mantal sbatel osil. Hech chaj c'u che'el ti muc'ta c'anale c'alal chaq'uelic, chana'ic ti tsta xa yorail tsacub, ja' no'ox hechun uc ti ho'oni ti c'alal chavil ti chitale, hech chana'ic ti i'ech' xa scotol ti vocol avu'unique ―xiyutun ti Jesuse.
17 Ti ho'ucutique ti yajnilucutic ti Cajvaltique xchi'uc ti Ch'ul Espíritue, “La' me”, chcutic ti Cajvaltique. Ti much'utic cha'yic ti c'op ts'ibabil avi to, “la' me”, ac'o chiuc uc.
Scotol ti much'u taquin yo'ntone, ja' ti mu'yuc smuc'ul yo'ntone, ac'o taluc. Yu'un scotol ti much'u tsc'ane, smoton ch-ac'bat yuch' ti ho' sventa cuxlejal sbatel osile, hech chcuxiic sbatel osil.
18 Hech laj yal uc ti Jesuse:
―Ho'on ti jtaq'ui scotol ti much'utic cha'yic ti c'op ti li' ti hun li'to ti chal ti c'usi chc'ot ti pasele. Scotol ti much'u chac'be xchi'il avi c'op li'to, ja' hech yepal ch-ac'batic castigo yu'un ti Diose hech chaj c'u che'el li' ts'ibabil ti hun li'to. 19 Scotol ti much'u mu spas ti muc' scotol ti c'op avi to ti chal ti c'usi chc'ot ti pasele, hech mu xu' ch-och ti muc'ta jteclume yo' bu mu'yuc xa mulil. Hech mu xba slo'be sat ti te'e sventa cuxlejal sbatel osil hech chaj c'u che'el ts'ibabil ti hun li'to ―xchi ti Jesuse.
20 Hech chal ti Cajvaltique ja' ti laj yalbun scotol avi to:
―Melel chcal, po'ot xa chiyal tal ―xchi.
Jun yutsil ti hech chc'ot ti pasel. “La' me, Cajval Jesús”, xichi.
21 Ac'o yac'be bendición ti Cajvaltic Jesucristoe scotol ti c'u yepal lecubtasbil xa yo'ntonic yu'un.