5
Ja' smelol c'u x'elan chc'ot li boch'otic mu'yuc xa smul ch‑ilatic yu'un Diose
1-2 Jech mu'yuc xa jmultic chijyilutic Dios ta sventa la jch'untic ti ja' la scoltautic li Cajvaltic Jesucristoe. Jech lec xa jc'opan jba jchi'uctic Dios ta sventa li Cajvaltique. Jech xcuxet no'ox co'nton ta jmalatic c'usi ora chbat jchi'intic ta slequilal li Diose. Pero ma'uc no'ox xcuxet co'ntontic ti chbat jchi'intic li Diose. Xcuxet co'ntontic noxtoc me chquich'tic vocol, yu'un ta jna'tic ti más tstsatsub co'ntontic me icuch cu'untique. Me más itsatsub co'ntontique, jech jun co'ntontic o ta stojol li Diose. Me jun co'ntontic o ta stojole jech ta jna'tic ti ta ono'ox xbat jchi'intique. Mu lo'laeluc ti jech ta jch'untique. Yu'un li Diose laj xa yac' jna'tic ti c'anbilutic o yu'une, yu'un ja' laj yac' jna'tic li Ch'ul Espíritu yac'ojbutique.
Li Diose la sna' ti mu xu' cu'untic ta jcolta jba jtuctique, jech la sta yorail laj yac' sba ta milel ta scoj jmultic li Cristoe, vu'utic ti chopolutic ono'oxe. Me junuc vinic mu'yuc boch'o xu' yu'un chac' sba ta milel yu'un ta xq'uexolin jun xchi'il. Ac'o me solel lequil vinic li xchi'ile pero mu xu' yu'un chac' sba ta milel ta scoj. Ja' no'ox me ep ic'uxubinat yu'un li jun xchi'ile, oy van yic'al xu' chac' sba ta milel ta sventa ti ep ic'uxubinate. Yan li Diose laj yac' ta ilel ti toj ep sc'anojutique yu'un laj yac' ta milel ta jcojtic li Cristoe, vu'utic ti chopolutic ono'oxe. Pero ta sventa la jch'untic ti laj yac' sba ta milel ta jcojtic li Cristoe, jech lec xa chijyilutic li Diose. Ti jech lec xa chijyilutique, jech ta ono'ox xc'ot ta pasel ti chijcolutic sbatel osil ta sventa li Cristoe. Mu xa xijyac'butic castigo. 10 Yu'un ta vo'onee jcontrainoj to'ox jba jchi'uctic li Diose. Pero ta sventa la jch'untic ti laj yac' sba ta milel ta jcojtic li Xnich'one, jech ilecub yo'nton ta jtojoltic. Ti jech ilecub yo'nton ta sventa icham ta jcojtic li Xnich'one, jech ta ono'ox xiscoltautic sbatel osil yu'un cuxul li Xnich'one. 11 Pero ma'uc no'ox ti chijcolutic yu'un sbatel osile. Li' ta orae xcuxet no'ox co'ntontic yu'un ta jna'tic ti lec xa chquil jba jchi'uctic Dios ta sventa ti quich'ojtic ta muc' li Cajvaltic Jesucristoe.
Ja' smelol ti ja' ta sventa Adán la jta jmultique pero ta sventa Cristo lijcol yu'un jmultic
12 Ta sventa la sta smul li ba vinique jech ilic o li mulile, jech jpasmulilutic lijc'ot o jcotoltic. Ta scoj ti jpasmulilutique, jech jcotoltic chijchamutic. 13 Li cristianoetic ta vo'one c'alal mu'yuc to'ox li smantaltac Dios ti laj yal Moisese, jpasmuliletic ono'ox ec. Ti jech jpasmuliletique, yu'un la sbajic mantal ec. Ti mu'yucuc mantale, mu'yuc smulic ti jechuque. 14 Chvinaj ti jpasmuliletique yu'un icham li Adane xchi'uc ichamic scotol li cristianoetic ti c'alal mu'yuc to'ox li Moisese, ac'o me mu ja'uc jech smulic jech chac c'u cha'al smul li Adane. Jech o xal ja' totil ic'ot cu'untic jcotoltic li Adane. Jech noxtoc li Cristoe ja' totil ic'ot cu'untic jcotoltic.
15 Ta scoj ti la sta smul li jun vinic Adane jech jpasmulilutic lijc'ot jcotoltic, jech sc'oplal ch'ayel chijbatutic. Pero ta sventa ti oy slequil yo'nton ta jtojoltic li Diose, jech jmotontic ti mu'yuc jmultic chijyilutic ta sventa li jun vinic Jesucristoe. Yu'un ja' laj yac' sba ta milel ta jcojtic, jech xu' chijcuxiutic sbatel osil ta sventa. 16 Ac'o me jbel no'ox mantal muc xch'un ta sliqueb li jun vinic Adane, pero sc'oplal chquich'tic castigo jcotoltic. Pero li' ta orae, ac'o me ep li jmultique, pero jcotoltic xu' mu'yuc jmultic chijyilutic Dios ta sventa li Jesucristoe, yu'un la stoj scotol. 17 Ta sventa la sta smul li Adane jech laj yu'uninutic li mulile, jech sc'oplal ch'ayel chijbat jcotoltic. Pero ta sventa li Jesucristoe tstsal cu'untic scotol. Jech chbat jchi'intic sbatel osil li Diose. Yu'un jch'unojtic ti ep slequil yo'nton ta jtojoltique, jech jmotontic ti mu'yuc xa jmultic chijyilutique.
18 Ta sventa ti la sta smul li Adane, jech scotol cristiano sc'oplal chich' castigo yu'un smul. Ta sventa icham ta jcojtic li Boch'o mu'yuc smule, jech scotol cristiano xu' mu'yuc smul ch‑ilatic yu'un Dios me ta xch'unique, jech xu' chcuxiic sbatel osil. 19 Ta sventa muc xch'un c'usi i'albat yu'un Dios li Adane, jech jpasmulil ic'ot scotol li cristianoetique. Ta sventa la xch'un c'usi i'albat yu'un Dios li Jesucristoe, jech xu' muc xa jpasmulileticuc ch‑ilatic yu'un Dios scotol cristianoetic me ta xch'unique.
20 Ti laj yalbutic mantaletic li Diose yu'un jech ac'o jna'tic ti ep jmultique. Pero ac'o me ep li jmultique, li Diose la xc'uxubinutic yu'un ep slequil yo'nton ta jtojoltic. 21 Jech chac c'u cha'al laj to'ox yu'uninutic li mulile jech sc'oplal ch'ayel chijbat yu'un, ja' no'ox jech ec ta ono'ox xijyu'uninutic li Diose yu'un lec yo'nton ta jtojoltic, jech chac' cuxicutic sbatel osil. Ti jech chijyu'uninutique, yu'un mu'yuc xa jmultic chijyilutic ta sventa li Cajvaltic Jesucristoe.