6
Ja' smelol ti ja' xa cuxulutic ta stojol li Diose yu'un mu xa ja'uc ta jpastic li c'usitic chopole
¿C'usi chcaltic cha'e? ¿Me ja' lec ti ta jsa'ilan o jmultic yu'un jech más ac'o xc'uxubinutic li Diose? ¡Mu lecuc! Yu'un me chamenutic xa ya'yel ta sventa ti mu xa jc'an jpastic c'usitic chopole, mu xa jsa'ilantic. 3-4 Yu'un xana'ic ti c'u quepaltic laj quich'tic vo' ta sventa Cristo Jesuse, xco'laj xchi'uc co'ol lijchamutic co'ol lijmucatic ya'yel xchi'uc li Cristoe, yu'un mu xa jpastic li c'usitic tsc'an co'nton jtuctique xchi'uc li c'usitic tsc'an jbec'taltique. Jech lec xa c'usitic ta jpastic yu'un lijcha'cuxiutic ya'yel noxtoc ta sventa stsatsal Dios jech chac c'u cha'al icha'cuxesat ta stsatsal Dios li Cristoe.
Yu'un me lijchamutic o ya'yel ti c'alal laj quich'tic ta muc' li Cristoe, jech mu xa jc'an jpastic li c'usitic chopole. Pero lijcha'cuxi ya'yel noxtoc, yu'un ja' xa ta jpastic li c'usitic leque. Yu'un ta jna'tic ti ja' ta sventa quich'ojtic ta muc' Cristo ti mu'yuc xa stsatsal chca'itic li c'usi tsc'an jbec'taltique xchi'uc li c'usi tsc'an co'nton jtuctique, jech mu xa xistsalutic. Jech loq'uemutic xa ta mozoil ta sventa li c'usi chopole. Jech chac c'u cha'al li boch'o chamen xae mu xa xa'i me oy stsatsal li c'usitic chopole. Yu'un me mu xa jpastic li c'usitic tsc'an co'nton jtuctique xchi'uc li c'usitic tsc'an jbec'taltique, lijchamutic o ya'yel, yu'un ja' xa ta jpastic c'usitic tsc'an li Cristoe. Jech ta jna'tic ti co'ol chijcuxiutic sbatel osil jchi'uctique. Yu'un ta jna'tic ti mu xa xcham yan veltae yu'un icha'cuxesat. Jech ilaj o sc'oplal ti ta xchame. 10 Ti jech icham li Cristoe ja' ta scoj jmultic. J'ech'el no'ox icham ta scoj li jmultique. Li' ta orae cuxul xa, ja' ta spasbe c'usi tsc'an li Diose. 11 Ja' no'ox jech ec li vo'oxuque, yu'un avich'ojic ta muc' li Cristo Jesuse, jech tsc'an ti j'ech'el chamenoxuc ya'yel ta sventa li c'usitic chopole, ti ja' cuxuloxuc o ta spasel c'usi tsc'an Dios eq'ue.
12 Jech mu xa me xach'unic li c'usi chopol tsc'an abec'talique yu'un ta ono'ox xlaj li jbec'taltique. 13 Mu xa me xavac' tunuc yu'un c'usi chopol li abec'talique. Ja' tsc'an chavac' abaic ta ventainel yu'un li Diose. Tsc'an chavac' tunuc yu'un Dios li abec'talique yu'un jech puro lec li c'usitic chapasique. Yu'un lacha'cuxesatic xa, vo'oxuc ti chamenoxuc to'ox laj yil Dios ta scoj ti puro chopol c'usitic laj apasique. 14 Mu xa xu' yu'un chasventainoxuc li c'usitic chopole. Yu'un mu xa ach'unojicuc ti ta sventa mantal lec chayiloxuc Diose. Ja' xa ach'unojic ti slequil no'ox yo'nton Dios ti lec chayiloxuque.
Ja' smelol ti tsc'an ja' ac'o tuncutic yu'un li Diose yu'un laj xa sloq'uesutic ta mozoil ta sventa li c'usitic chopole
15 ¿C'usi lec ta jpastic cha'e? ¿Me ja' más lec ti ta jsa'ilan o jmultique yu'un laj xa ca'itic ti muc ta sventauc mantal ti lec chijyilutic Diose, yu'un slequil no'ox yo'nton ti lec chijyilutique? ¡Mu lecuc! 16 Yu'un xana'ic c'u x'elan c'alal me ta jtic' jbatic ta mozoile, persa ja' ta jch'unbetic smantal li cajvaltique yu'un smozoutic. Ja' no'ox jech ec me ta jpastic li c'usi chopole, ja' smozoutic lijc'ot o, jech ch'ayel chijbat yu'un. Pero me ja' ta jpastic c'usitic tsc'an Diose, ja' yajtunelutic chijc'ot, jech chijcuxiutic sbatel osil. 17 Coliyal Dios ti scotol avo'nton ach'unojic li sc'op Dios la'albatique ac'o me smozooxuc to'ox li c'usitic chopole. 18 Jech j'ech'el laloq'uic o ta mozoil yu'un li c'usitic chopole, ja' xa chatunic yu'un li c'usitic leque. 19 Ti jech chacalboxuc ava'yique, yu'un jech ac'o ava'ibeic smelol c'u x'elan tsc'an chapasic. Jech chac c'u cha'al ja' to'ox avac'ojbeic sventain abec'talic li c'usitic chopole jech más lasoquic batel, ja' no'ox jech li' ta orae ja' tsc'an ja' chavac'beic sventain abec'talic li c'usitic leque yu'un jech más chalecubic batel ta stojol Dios.
20 Yu'un c'alal ja' to'ox smozoinojutic li c'usitic chopole, muc jnoptic me tuc', me muc tuc'uc li c'usitic la jpastique. 21 Pero mu'yuc c'usi lec la jtatic ta sventa li c'usitic la jpastic ta vo'onee. Li' ta orae q'uexlal xa sba chca'itic yu'un ja' no'ox sventa ch'ayel li c'usitic la jpastique. 22 Pero li' ta orae lijloc'utic xa ta mozoil yu'un li c'usitic chopole, yajtunelutic xa Dios lijc'ot. Jech oy xa c'usi lec la jtatic, yu'un ituq'uib xa li co'ntontique jech chijcuxiutic sbatel osil. 23 Yu'un li boch'otic ja' no'ox tspasilanic c'usitic chopole ta persa chich' stojolic. Ja' stojolic ti ch'ayel chbatique. Yan me tsc'an smotonic ti slequil no'ox yo'nton chac' Diose, ja' smotonic ti chcuxiic sbatel osil ta sventa li Cajvaltic Cristo Jesuse.