7
Ja' smelol ti mu xa oyuticuc ta sventa mantaletic jech chac c'u cha'al jun ants ti mu'yuc xa ich'bil ta venta c'alal me icham li smalale
Quermanotac, vo'oxuque xana'ic c'u x'elan li ley li' ta banamile. Xana'ic ti jcotoltic oyutic ta sventa ley ti jayib c'ac'al cuxulutique. Jech chac c'u cha'al li boch'otic ta xnupin ta sventa leye, ta xal li leye ti ta persa yic'oj sbaic o ti jayib c'ac'al cuxulique. Pero me icham li vinique, mu'yuc xa ich'bil ta venta chcom li antse. Yan me tsa' yan vinic ti c'alal cuxul to li smalale, ja' chmulivaj o. Pero me icham li smalale, mu xa ich'biluc ta venta, jech xu' chnupin xchi'uc yan vinic. Mu xa muliluc me jech tspase.
Ja' jechutic ya'yel ec, quermanotac. C'alal la jch'untic ti icham ta jcojtic li Cristoe, ja' icom cu'untic li mantaletique yu'un mu xa jnoptic ti ja' chijcol yu'une. Ja' xa sventainojutic li Cristo ti icha'cuxi loq'uel ta smuquinale yu'un jech xu' cu'untic ta jpastic c'usitic tsc'an li Diose. Yu'un c'alal ja' to'ox ta jpastic c'u x'elan jtaleltique, c'alal laj ca'itic li smantaltac Diose, yo'to más la jc'an ta jpastic li c'usitic tsc'an co'ntontique. Pero ja' sventa ch'ayel chijbat yu'un. Li' ta orae mu'yucutic xa ta sventa li mantaletique yu'un icom cu'untic ti c'alal laj quich'tic ta muc' Cristoe. Jech yutsil xa no'ox co'ntontic chijtun yu'un Dios yu'un laj xa sjelbutic co'ntontic li Ch'ul Espíritue. Yu'un ta vo'onee jsujoj to'ox jbatic ta xch'unel li mantaletique yu'un la jnoptic ti jech chijcole.
Ja' smelol ti mu xu' cu'untic spasel c'usi lec me smozoinojutic to li c'usi chopole
Ti jech más la jc'an ta jpastic c'usitic tsc'an co'ntontic ti c'alal laj ca'itic smantaltac Diose, mu yu'unuc ja' tsujvan ta mulil li smantaltac Diose. Yu'un manchuc oy li smantaltac Diose, mu jna'tic me oy jmultic ti jechuque. Ti manchuc chal li mantaletique ti mu me jc'upinbetic c'usi oy yu'un jchi'iltique, mu jna'tic me ja' mulil ti ta jc'upinbetic c'usi oy yu'un jchi'iltic ti jechuque. C'alal laj ca'itic ti mu xu' c'usi ta jc'upintique, yo' to más la jc'upinbetic c'usi oy yu'un li jchi'iltique, yu'un chopol ono'ox li co'ntontique. Ti manchuc laj ca'itic jeche, muc jc'upintic ti jechuque. C'alal mu'yuc to'ox chca'itic li mantaletique, la jnoptic ti mu'yuc jmultique. Pero c'alal laj ca'itique, ja' to la jna'tic ti ep jmultique, ti mu xijcole, ti ch'ayel chijbat oe. 10 Li mantaletique chijcuxiutic yu'un me la jch'untique. Pero ta scoj ti mu xch'un cu'untique, jech ta sventa mantal ti sc'oplal ch'ayel chijbate. 11 Yu'un c'alal chca'itic li mantaletique, yo' to más chislo'labutic co'ntontic li c'usi chopole, jech ta jna'tic ti ja' ch'ayel chijbat yu'une.
12 Li smantaltac Diose lec, yu'un chal ti mu xu' ta jpastic c'usitic chopole. Lec ti jech chijyalbutique. 13 Pero ¿me chcaltic ti ja' ch'ayel chijbat yu'un li c'usi leque? ¡Mu jechuc! Ja' ta scoj mulil ti ch'ayel chijbate. Yu'un c'alal laj ca'itic mantal ti mu xu' c'usi ta jc'upintique, yo' to más la jc'upintic. Jech ivinaj ti puro mulil oy ta co'ntontique. Jech ta sventa mantal chquiltic ti ven chopolutique.
14 Ta jna'tic ti mu'yuc chopol li mantaletique yu'un ja' yu'un Dios. Pero li vu'utique puro chopol c'usitic ta jc'antic. Ja' smozoinojutic o. 15 Yu'un chopol li c'usitic chc'ot ta pasel cu'untique. Ac'o me ta jc'an ta jpastic li c'usitic leque, pero mu spas cu'untic. Li c'usi mu jc'an jpastique ja' ta jpastic. 16 Pero ma'uc yu'un ja' chopol li mantaletique yu'un mu jechuc tsc'an ec. 17 Ja' ta scoj ti smozoinojutic to li c'usitic chopole jech chislo'lautic. 18 Jech ta jna'tic ti mu'yuc c'usi lec ta jpas jtuctique. Ac'o me ta jc'an ta jpastic li c'usitic leque, pero mu xu' cu'untic spasel. 19 Yu'un mu ja'uc ta jpastic li c'usitic lec ti ja' ta jc'an ta jpastique. Ja' ta jpasilantic o li c'usitic chopol ti mu ja'uc ta jc'an ta jpastique. 20 Yu'un ti ja' ta jpastic ti bu mu jc'antique, ja' ta scoj ti smozoinojutic to li c'usitic chopole. Jech chislo'lautic.
21 Jech chc'ot ta pasel cu'untic. Ta jc'an ta jpastic li c'usitic leque pero mu xu', yu'un smozoinojutic to li c'usitic chopole. 22 Pisile, lec chca'itic li smantal Diose. 23 Pero oy c'usi yan lec chca'itic noxtoc. Ja' yu'un ja' chmacvan, yu'un ja' mu xac' jch'untic li smantal Dios ti scotol co'ntontic ta jc'an ta jch'untique. Ja' xchucojutic o li c'usitic chopole.
24-25 ¡Toj abul jbatic! Ja' no'ox sventa ch'ayel li c'usitic ta jpastique, ac'o me ta jc'an ta jch'untic li smantal Diose. Pero ¿boch'o xu' chiscoltautic ta stsalel yu'un jech mu ch'ayeluc chijbat? Bats'i coliyalbutic li Diose ti ja' chiscoltautic li Cajvaltic Jesucristoe.