8
Ja' smelol ti ja' ta sventa Ch'ul Espíritu tstsal cu'untic li c'usitic chopole
Li' ta orae ja' xa oyutic ta stojol li Cristo Jesuse, jech mu xa xijyac'butic castigo yu'un jmultic li Diose. Ta sventa ti ja' xa oyutic ta stojol li Cristo Jesuse ja' yu'un sventainojutic xa li Ch'ul Espíritue, jech chijcuxiutic sbatel osil. Jech mu xa ja'uc sventainojutic li c'usitic chopol ti ja' sventa ch'ayele. Ta scoj ti ta to jc'an ta jpastic li c'usitic tsc'an co'nton jtuctique xchi'uc li c'usitic tsc'an jbec'taltique, jech muc xu' cu'untic xch'unel li mantaletique, jech mu xu' chijcuxiutic ta sventa li mantale. Ja' yu'un la stac tal Xnich'on li Diose. Laj yich' sbec'tal jech chac c'u cha'al vu'utic ti tsc'an mulil li jbec'taltique. Li Diose ja' laj yac'be xcuch ta sbec'tal jcastigotic li Xnich'one, jech la slajesbe stsatsal li c'usitic tsc'an co'nton jtuctique xchi'uc li c'usitic tsc'an jbec'taltique. Jech la spas yu'un jech xu' cu'untic ta jpastic jech chac c'u cha'al chal li mantaletique. Jech mu xa ja'uc ta jpastic li c'usitic ta jc'an jtuctique. Ja' xa ta jpastic c'usitic tsc'an li Ch'ul Espíritue.
Yu'un li boch'otic ja' lec cha'yic spasel c'usitic tsc'an stuquique, ja' batem o yo'ntonic ta spasel. Yan li boch'otic ja' tspasic c'usitic tsc'an Ch'ul Espíritue, ja' batem o yo'ntonic ta spasel. Me ja' no'ox batem co'ntontic ta spasel c'usitic ta jc'an jtuctique, ja' ch'ayel chijbat yu'un. Yan me ja' batem co'ntontic ta spasel c'usitic tsc'an Ch'ul Espíritue, ja' sventa chijcuxiutic sbatel osil, xchi'uc tspas ta jun co'ntontic. Yu'un li boch'otic ja' no'ox batem yo'ntonic ta spasel c'usitic tsc'an stuquique, ja' tscontrainic li Diose. Mu xch'unic c'usitic tsc'an li Diose yu'un mu xu' yu'unic xch'unel. Ja' yu'un li boch'otic ja' no'ox tspasic c'usitic tsc'an stuquique, mu xu' lec ch‑ilatic yu'un Dios.
Pero li vo'oxuque mu xa ja'uc chapasic li c'usitic tsc'an avo'nton atuquique, ja' xa chapasic c'usitic tsc'an li Ch'ul Espíritu ti junic xchi'uc Diose yu'un tey xa oy ta avo'ntonic. Li boch'o mu'yuc yich'oj Ch'ul Espíritu ti junic xchi'uc Cristoe ma'uc yu'un Cristo. 10 Li vo'oxuque tey xa oy ta avo'ntonic li Cristoe jech chacuxiic sbatel osil. Ac'o me chachamic yu'un jech stalel icom ta scoj li mulile, pero chacuxiic yu'un mu'yuc amulic chayiloxuc li Diose. 11 Li Diose la xcha'cuxes loq'uel ta smuquinal li Jesuse, jech ta ono'ox xaxcha'cuxesboxuc abec'talic ec ti stalel ta xchame, yu'un tey xa oy ta avo'ntonic li Ch'ul Espíritu ti junic xchi'uc Diose. Ti jech ta xcha'cuxesboxuc abec'talique, ja' ta sventa li Ch'ul Espíritu yac'ojboxuque.
12 Ja' yu'un, quermanotac, ja' tsc'an ta jch'untic c'usitic tsc'an li Ch'ul Espíritue. Ma'uc tsc'an ta jpastic li c'usitic tsc'an co'nton jtuctique. 13 Yu'un me ja' no'ox lec chca'itic spasel li c'usitic tsc'an co'nton jtuctique, ja' ch'ayel chijbat. Yan me mu jpastic c'usitic tsc'an co'nton jtuctique ja' chijcuxiutic sbatel osil. Pero ja' no'ox xu' cu'untic ta sventa li Ch'ul Espíritue.
14 Scotol li boch'otic ja' chtojobtasatic yu'un li Ch'ul Espíritu ti junic xchi'uc Diose, ja' xnich'nab Dios. 15 Yu'un ti laj quich'tic Ch'ul Espíritue, ma'uc ta sventa ti oy xi'el chca'itic yan velta jech chac c'u cha'al ta vo'onee. Yu'un ta vo'onee xco'laj to'ox xchi'uc mozoinbilutic ya'yel yu'un li xi'ele. Ti laj quich'tic Ch'ul Espíritue, ja' sventa ti xnich'nabutic Dios lijc'ot oe, ja' yu'un Tati xcutic. 16 Ja' Ch'ul Espíritu chac' jna'tic ti ta melel xnich'onutic xa Diose. 17 Ta sventa ti xnich'nabutic xa Diose, jech ta ono'ox sta yorail chisco'lajesutic jchi'uctic Cristo me tsts'ic cu'untic vocol jech chac c'u cha'al its'ic yu'un li Cristoe.
18 Ti c'u yepal vocol chquich'tic li' ta orae, jch'unoj ti mu xco'laj xchi'uc ti c'u yepal lequilal ta jtatic ta ts'acale. 19 Ta ono'ox xc'ot ta pasel. Yu'un scotol li c'usitic spasoj Diose ja' no'ox tsmalaic ya'yel ti c'usi ora ch‑ac'at ta ilel li boch'otic xnich'nab Diose. Yu'un ja' o yorail chlic lecubuc scotol. 20 Yu'un li c'usitic spasoj Diose soquem scotol. Pero mu jechuc no'ox isoc stuc, ta smantal Dios isoc scotol. Pero sc'oplal chlecub scotol. 21 Jech mu'yuc xa c'usi chc'a' o. Ja' no'ox jech ec li xnich'nab Diose chlaj sc'oplal ec ti chc'a'ique. Co'ol tspas ta ach' xchi'uc li c'usitic oye. ¡Toj lec ti jech chlaj sc'oplal ti oy c'usi chc'a'e! 22 Yu'un c'alal isoc scotol c'usitic spasoj Diose, ta jna'tic ti oy svocolic o ya'yel c'alal to li' ta orae yu'un ta to xc'a'ic. Jech chac c'u cha'al jun ants ti me mu'yuc to chcuxe, oy to svocol. 23 Ma'uc no'ox oy svocol li c'usitic pasbile. Ja' jechutic ec li vu'utique, ac'o me quich'ojtic xa li Ch'ul Espíritu ti ja' sliqueb ac'bilutic li jlequilaltic ta xc'ot quich'tique, oy jvocoltic ec. Pero c'alal me la sc'atajesbutic ta ach' jbec'taltic li Diose, laj xa yac' ta ilel ti xnich'onutique, jech mu'yuc xa jvocoltic o. 24 Yu'un jch'unojtic ti chijcolutique ja' yu'un ta jmalatic. Yu'un muc ja'uc ta jmalatic li c'usi quilojtic xae. Yu'un me quilojtic xae, mu xa c'u stu cu'untic ta jmalatic. 25 Yu'un ja' ta jmalatic li c'usi mu'yuc to quilojtique, jech mu xlaj co'ntontic ta smalael.
26 Jech noxtoc li Ch'ul Espíritue ja' chiscoltautic yu'un mu jna'tic c'u x'elan ta jc'opantic Dios ti c'alal oy c'usi chtal ta jtojoltique. Mu jna'tic c'usi lec ta jc'anbetic jech ta jic' co'ntontic. Pero li Ch'ul Espíritue ja' tsc'opan Dios ta jtojoltic yu'un ja' tsc'anbutic li c'usi mu jna'tic sc'anele. 27 Li Dios ti sna'oj c'u x'elan co'ntontique, sna' c'usi chc'anbat yu'un li Ch'ul Espíritue. Yu'un li Ch'ul Espíritue ja' tsc'anbe jech chac c'u cha'al tsc'an li Diose. Jech chisc'opanbutic Dios ta jtojoltic, yu'un oyutic xa ta stojol li Diose.
Ja' smelol ti ja' chc'ataj ta jlequilaltic li vocol chquich'tique
28 Vu'utic ti jc'anojtic xa li Diose, ta jna'tic ti ja' sventa jlequilaltic chc'ot scotol li c'usitic chac' taluc ta jtojoltique. Yu'un oy c'usi snopoj ti jech laj yic'utic ta stojole. 29 Li Diose laj ono'ox sna' li boch'otic chtal ta stojole. Xchi'uc snopoj ono'ox ti ta xac' co'lajcutic xchi'uc Xnich'one yu'un ja' ba banquilal chc'ot cu'untic. Vu'utic yits'inutic jcotoltic. 30 Ta sventa ti jech ono'ox snopoj Diose, jech laj yic'utic ta stojol. C'alal lijtalutic ta stojole, mu'yuc xa jmultic laj yilutic. Ta sventa ti mu'yuc xa jmultic laj yilutique, jech xnich'onutic lijc'ot o.
31 Jech mu'yuc xa c'usi chal co'ntontic c'alal me oy boch'o chiscontrainutique yu'un xnich'onutic xa o li Diose. 32 Li Diose mu'yuc la sjalan li jun no'ox Xnich'one, laj yac' ta milel ta jcojtic. Ta sventa ti jech la spase, jech ta ono'ox xijyac'butic noxtoc scotol li c'usitic sc'an cu'untique. 33 Jech mu'yuc boch'o xu' chisa'butic jmultic, vu'utic ti t'ujbilutic yu'un Diose, yu'un ja' laj yal stuc Dios ti mu'yuc xa jmultique. 34 Mu'yuc xa boch'o chac' ti ch'ayel chijbate yu'un ja' icham ta scoj jmultic stuc li Cristoe. Pero icha'cuxi loq'uel ta smuquinal, tey xa oy ta sbats'ic'ob Dios. Ja' tey chiscoltautic ta stojol li Diose. Ja' ta sventa ti chijpasbat perdón yu'un jmultique. 35 Mu'yuc c'usi xu' chc'ot ta pasel ta jtojoltic ti jech mu xa xisc'anutic o li Cristoe. J'ech'el sc'anojutic o. Ac'o me chquich'tic vocol, ac'o me chquich'tic uts'intael, ac'o me chquich'tic contrainel, ac'o me chca'itic vi'nal, ac'o me mu'yuc jc'u'tic, ac'o me chapanbil xa chquich'tic milel, pero sc'anojutic o. 36 Jech chac c'u cha'al ts'ibabil ono'ox ta sc'op Diose:
Cajval, vo'ot ta acoj ti scotol c'ac'al oy jc'oplal chilajcutic ta milele.
Chapanbil jc'oplalcutic jech chac c'u cha'al chij ti chapajem xa chich' milele,
xi ts'ibabil. 37 Scotol li vocol chquich'tique lec tsalbil chc'ot cu'untic ta sventa li boch'o sc'anojutique, ja' li Cristoe. 38 Jch'unoj o ti mu'yuc c'usi xu' chc'ot ta pasel ta jtojoltic ti jech mu xa xisc'anutic o li Diose. Ac'o me chijcham, ac'o me cuxulutic to, sc'anojutic o. Mu'yuc boch'o xu' yu'un tspajes ti jech mu xa xisc'anutique. Manchuc me yaj'almantal Dios, me pucuj, mu xu' yu'un. Ac'o me oy c'usi chc'ot ta pasel ta jtojoltic li' ta orae, o me ja' to c'usi ora, sc'anojutic o. 39 Mu'yuc c'usi pasbil yu'un Dios, me ta vinajel, me li' ta banamil, ti xu' tspajes li Diose ti jech mu xa xisc'anutique. Yu'un j'ech'el la sc'anutic o ta sventa li Cajvaltic Cristo Jesuse.