9
Ja' smelol ti ac'o me t'ujbilic yu'un Dios li israeletique pero muc xch'unic
1-3 Vu'une yu'unun xa li Cristoe, jech ep chcat co'nton ta sventa ti mu sc'an xch'unic li jchi'iltactic ta israelale. Yu'un ja' jvinquilaltic. Jech scotol c'ac'al chcat co'nton yu'unic. Melel ti jech chcale, mu yu'unuc chi'epalc'opoj. Sna'oj Ch'ul Espíritu ti jech co'ntone. Ti oyuc c'uxi xu' ta jel jbacutique, xu' vu'un chiloc' ta stojol li Cristoe yu'un ja' ac'o ochicuc. 4-5 Yu'un ja' jchi'iltic ta israelal, co'ol t'ujbilutic yu'un Dios. Ja' co'ol jmoltot jchi'uctic ti iloq'uesatic tal ta Egipto banamil ta vo'onee, xchi'uc ti i'ac'batic tal xojobal Dios ta stojolic c'alal ixanovic tal ta bee. Xchi'uc ti i'albatic ti chcoltaatic yu'un Dios. Xchi'uc ti i'albatic li smantaltaque. Xchi'uc ti i'albatic ti c'u x'elan tspasic li templo nucul yo' bu chich'ic ta muq'ue. Xchi'uc ep ta velta i'albatic ti c'u x'elan chiscoltautic c'alal me ital li Jcoltavanej tstac tale. Le'e ja' co'ol jmoltot jchi'uctic li jchi'iltactic ti mu xch'unique. Jech noxtoc li Cristo ti ac'bil yabtel yu'un Dios chiscoltautique, ja' co'ol jchi'iltic ta israelal ic'ot. Li Cristoe ja' Dios ti sventainoj scotole, ti stuc ch‑ich'at ta muc' sbatel osile. Jech ac'o c'otuc ta pasel.
Ja' smelol ti ja' no'ox chcolic li boch'otic chich'ic c'uxubinel yu'un Diose
Ti jech mu jcotolticuc ta jch'untique, mu yu'unuc mu xc'ot xc'opoj li Diose. Ja' no'ox yu'un mu jcotolticuc jech ta jch'untic jech chac c'u cha'al la xch'un li jmoltotic Israel ta vo'onee. Pisile, jcotoltic co'ol smomnich'nabutic li Abraáme, pero mu jcotolticuc jech ta jch'untic jech chac c'u cha'al la xch'une. Yu'un li Abraáme jech ono'ox i'albat yu'un Dios: “Li smomnich'nab Isaaque ja' amomnich'nabchquil. Yan li smomnich'nab Ismaele ma'uc amomnich'nab chquil”, x'utat. Jech chquiltic ti ma'uc ta sventa bu liquem tal jts'unubaltic ta vo'one ti xnich'nabutic Dios chijc'ote. Ja' no'ox ta sventa me ta jch'untic ti ja' melel c'usi yaloj Dios jech chac c'u cha'al la xch'un li Abraáme. Yu'un li Abraáme la xch'un ti c'alal jech i'albat yu'un Diose: “Jeche' c'alal jabil jech chac c'u cha'al li'i oy xa'ox yol li Sarae, ja' querem”, x'utat.
10 Ma'uc no'ox Isaac ti jech it'ujat yu'un Diose. C'alal oy xa'ox yajnil li Isaaque, ja' li Rebecae, ivoc' yol. Loin li yole. 11-13 Pero c'alal mu'yuc to chvoc' li ololetique, mu'yuc to chvinaj me lec, me mu lecuc li c'usitic tspasique, pero li Diose jech laj yalbe li Rebecae: “Li banquilal avole ja' tspasat ta mantal yu'un li yits'ine”, x'utat. Ta más ts'acal jech laj yal li Diose: “Ja' lec laj quil li Jacove, ja' mu lecuc laj quil li Esaue”, xi. Jech chvinaj ti xu' tst'uj bu junucal tsc'an stuc li Diose. Ma'uc ta sventa me lec c'usi la spas ti jech la st'uj li june. Ja' no'ox yu'un jech la sc'an stuc li Diose.
14 Pero me chcaltic ti mu lecuc c'usi tspas li Diose, ¡mu jechuc smelol! 15 Yu'un li Diose jech ono'ox laj yalbe li Moisés ta vo'onee: “Li boch'o ta jc'an ta jc'uxubine ta jc'uxubin”, xut. 16 Jech ma'uc ta sventa me tsc'an stuc li boch'o chc'uxubinate, xchi'uc ma'uc ta sventa me lec c'usi tspas, ja' no'ox yu'un jech tsc'an stuc li Diose. 17 Yu'un jech ts'ibabil ta sc'op Dios c'usi i'albat yu'un Dios li faraón ta vo'onee: “Laj cac'bot avabtel yu'un jech vo'ot ta aventa chvinaj ta sbejel banamil ti scotol xu' cu'une”, x'utat. 18 Jech chvinaj ti xu' tspas c'usi tsc'an stuc li Diose. Xu' chc'uxubin jun cristiano me jech tsc'ane, xu' tstsatsubtasbe yo'nton jun cristiano noxtoc yu'un jech mu xa xch'un o.
19 Pero me oy boch'o jech chal: “Li Diose mu xu' chal oy jmul me yalel la stsatsubtasbun co'ntone”, me xie, 20 ¿boch'oot ti jech chatac'be li Diose? Q'uelavilic li bine. Ti xu'uc xc'opoj yu'un jech chalbe li yajvale: “¿C'u yu'un jech laj apatun?” ti xu'uc xute, ¿me smelol xana'ic ti jech chalbe li yajvale? 21 Li jpatbine xu' tspas li c'usi tsc'an yo'ntone. C'alal me la svots' c'uuc smuc'ul lume, xu' tspat jbej bin ti tsots sc'oplal cha'i chc'uxubine, xu' tspat yan jbej bin noxtoc ti mu stuc'ulane.
22-24 Ja' no'ox jech ec li Diose, xu' yu'un tspasbe c'usi tsc'an yo'nton li boch'o pasbil yu'une. Me tsc'an chac'be castigo ta ora li boch'o sc'oplal ono'ox ch'ayel chbatique yu'un jech ac'o vinajuc ti xu' yu'une, xu' tspas. Pero me tsc'an ti mu'yuc to chac'be castigo yu'un ja' tsc'an ta xc'uxubin scotol li boch'otic t'ujbil ono'ox yu'un ti sc'oplal chbat xchi'inic ta slequilale, xu' yu'un tspas noxtoc. Xu' yu'un chijyac'butic slequil co'ntontic jech scotolic chilic ti chijlecub batel, vu'utic ti sc'oplal ono'ox chijcolutique yu'un laj xa yic'utic ta stojol. Pero ma'uc no'ox vu'utic li israelutique. C'alal ta vo'oxuc ec ti muc israelucoxuque. 25 Yu'un jech ono'ox la sts'iba ta sc'op Dios li j'alc'op Oseas ta vo'onee:
Li boch'otic muc cu'untacuc li' ta orae ja' cu'untac chc'ot li smomnich'nabique.
Li boch'otic muc c'anbilicuc cu'un li' ta orae ja' chlic jc'anbe li smomnich'nabique.
26 Li boch'otic muc cu'unuc li' ta orae ta to sta yorail “vo'oxuc xnich'naboxuc cuxul Dios”, xi sc'oplalic li smomnich'nabique,
xi li Diose, xi ono'ox li Osease. 27 Li Isaíase jech ono'ox laj yal ta jventatic, vu'utic li israelutique: “Vu'utic ti smomnich'nabutic Israele, ja' to jech quepaltic chijc'ot jech chac c'u cha'al yi' ta ti'nab ti mu stac' atele. Ac'o me eputic, pero mu jcotolticuc chijcol. 28 Yu'un c'alal tsta yorail ta xchapanvan li Diose, chc'ot ta pasel ti yaloj ono'ox chac'be castigo li boch'otic mu xch'unique. Ja' no'ox mu xich'ic castigo li boch'otic sc'oplal ono'ox chcolique”, xi li Isaíase. 29 Li Isaíase jech laj yal ta jventatic noxtoc, vu'utic li israelutique:
Ti manchuc oy to chixc'uxubinutic li Cajvaltic Dios ti ja' sventainoj scotole,
j'ech'el chij'ul o ti jechuque,
jech chac c'u cha'al j'ech'el i'ulesatic yu'un Dios li cristianoetic ta lum Sodoma xchi'uc ta lum Gomorra ta vo'onee, xi.
Ja' smelol ti muc xch'unic ti ja' no'ox chcolic ta sventa Cajvaltic li israeletique
30 Jech chquiltic ti ja' lec ch‑ilatic yu'un Dios li yan lum cristianoetic ti muc sa'ic c'u x'elan lec ch‑ilatic yu'un Diose. Yu'un la xch'unic ti ja' Jcoltavanej yu'unic li Cajvaltique. 31 Yan li jchi'iltactic ta israelal ti ja' no'ox batem yo'ntonic ta xch'unel mantaletic yu'un tsnopic ti jech lec ch‑ilatic yu'un Diose, ja' oy smul ch‑ilatic o yu'un li Diose. 32 Yu'un mu xch'unic ti ja' ta sventa Cajvaltic xu' mu'yuc smul ch‑ilatic yu'un Diose. Ja' no'ox batem yo'ntonic ta spasel c'usi lec yalojic yu'un tsnopic ti jech mu'yuc smul ch‑ilatic yu'un Diose. Ja' jechic ya'yel jech chac c'u cha'al boch'o tsbosi yacan ta ton chyal ta lum ta scoj ti batem yo'nton bu chbate. Li ton bu la sbosi yacanic ya'yele, ja' li Cajvaltique, yu'un muc xch'unic ti ja' no'ox ta sventa xu' mu'yuc smul ch‑ilatic yu'un Diose. 33 Yu'un jech ono'ox ts'ibabil ta sc'op Dios:
Tey ta lum Jerusalén chc'ot cu'un li boch'o t'ujbil cu'un ti más tsots yabtel cac'ojbee.
Boch'o mu xich' ta muc' li boch'o t'ujbil cu'une, ta ono'ox xbat yich'ic castigo
ja' jech chac c'u cha'al boch'o tsbosi yacan ta ton chyal ta lum.
Yan li boch'otic ta xch'un ti ja' chcolic ta sventae mu xlajic ta lo'lael,
xi li Diose, xi ts'ibabil.