11
Peter an Bobo Ekalesia Yangan nan Jerusalem Semama auris Idudur
Baiyoyobotis a taitais tutuas nan Judea tafanam engon sitatam on sabu men Jew yangan mat on God an dura sibo. Peter igai Jerusalem nan on, ato Jew baitutumotis, osi iyabon askibubu aurin sebitutum, on dura wawaninai nan sitetemai siyau, “Om unai orot men Jew a on men sibiaskububuai, on bisinai umama a om osi mat engon kaita bayu wam!” On mes Peter ato bobo mamaba anai bag imamatar aurin, on engon tutufin osi auris idudur:
“Yau on Joppa mafam gagaminai nan ababayoi, ato God an dura on rerebai ibo igat iyoboeu ait. Yau sawar tani ait, an itin on ato beber gagamin ba, sitau sabu on beber ususus bat nan sibotanen ato safam emon siyeirai isusur, ato on sawar on inat bisiwui bag nan itawar. Yau auwatin bag ainaru ato sawar amonai engon aiten, osi min bobaitu, rega an ragit tutuenis, umar a kiwiu. Namon yau fonan atatam auriu ibikakafun, ‘Peter, om emisir bobaitu yasububunuen yam.’ Baise yau aikakafun au, ‘Bada, ambin bag! Yau au yawas amonai bayu dumais a men gumidaris on men am tobon.’ Fonan safam emon inat men iyau, ‘God on atonio osi bayu ifouren sigumidar, om men unnos osi bayu on dumais.’ 10 Atonio bobo on ra ton nanaba imatar auriu, ato kanfounai on sawar engon tutufin sibo sigai men au safam. 11 Ra kaita, sabu ton on yau auriu Caesarea mafam gagamin emon sibiyafares on, sinat goa menan amama on nan sigat. 12 Ayu iyawureu on men atinonot sisit mes, asir totor wat wanai mom. Atonio taitait tutuat nimtereban kaita on Joppa emon simisir mat wanai au Caesarea, ato wei engon wanai Cornelius an goa amonai warui. 13 On ikasonei mamaba anea irui an goa amonai itawar ato aurin iyau, ‘Om orot tani uniyafarai inan au Joppa ato orot wabin tutufin seyoyorai Simon Peter on inawur. 14 On dura aurim inbikakafun on om awam, nanatum, am dam warar engon mat on yawas wonboai.’ 15 Ato yau abosuruf dura abikakafun on, Ayu Kakafotin on osi auris isur, mamaba anai bag ot aurit imamatar ba. 16 Namon yau anos mamaba Bada iyau, ‘John on sareuai ibibapataitoim, baise Yau arimon Ayu Kakafotinai ani bapataitoim.’ 17 Wei rerebai wasagob God on sabu men Jew yangan auris on, siwar kaitamom min on ites, ato ot Bada Iesu Keriso tabitutumai ibitet ba; ato yau on iyafan on atafourtobon God atyafotai!”
18 Osi sabu atonio dura sitatam mom on, ra kaita baitetem sikirir ato God sifain si’yau, “God on sabu men Jew yangan mat auris ibasites osi ya baikitabir sinboai ato sinama!”
Ekalesia Yangan Antioch amonai
19 Sabu Stephen siyasubun an rai on, sibosuruf baitutumotis auris baikokosar sibites, ato osi sitagege mabis mabis sinai. Baitutumotis fani on sinai Phoenicia tafanamai, Cyprus nuaiai a Antioch mafam gagamin an faratai nan, ato dura on Jew yangan auris wat sikurereb. 20 Baise baitutumotis fani on sabu ato Cyprus nua a Cyrene mafam gagamin emon si’nat on, sinai au Antioch nan sabu men Jew yangan auris mat dura sikurereb, Bada Iesu an Wasagobin on sikakasones. 21 Bada an faiwar on osi bisisi, ato sabu sigaraba maiau on situtum ato Bada aurin sirutabir.
22 Atonio bobo sifofour an dudur on inai ekalesia yangan Jerusalem simama on auris igat, on mes osi Barnabas siyafarai inai au Antioch. 23 Barnabas inai igat it mamaba God sabu ibimomogines aurin on iyasisir, ato ikufaiwaris, sabu engon tutufin on Bada aurin sinidura bag ato nunuas tutufinai sinitutum. 24 Barnabas on orot obin, on baitutumotin a Ayu Kakafotin ebibonuai emama. Sabu sigaraba maiau siyames ya baikitabir sibo sinat Bada sisagobai.
25 Namon Barnabas inai Tarsus nan Saul itnuen mes. 26 Barnabas inai Saul igaturai mom on, ibo inat au Antioch. Kwanda kaitamom tutufin on osi orot ruam on nan ekalesia mat sima, ato sabu kuayo gagamin on sibebeyes. Baigibubunuotis ato Antioch nan simama, osi matan ainau bag siyores, Iesu an baigibubunuotis.
27 On an werai on aubairuruotis fani on Jerusalem emon sinai au Antioch. 28 Orot tani wabin Agabus, on imisir itawar, ato Ayu Kakafotin an faiwarai ikakafun iyau, gomar arimon tafanam engon tutufin inboai. (Claudius on Caesar imama an rai on atonio bobo imatar.) 29 Baigibubunuotis sinonotis on osi kakaita kakaita asi siwar on siniyafaren taitais tutuas nan Judea semama on sinibaisis. 30 Osi atonio bobo sifour, ato agim sibo Barnabas a Saul rus sites ato osi ekalesia asi orot kwatus auris sibo inai.