10
Peter a Cornelius
Orot tani Caesarea mafam gagaminai imama, wabin Cornelius, on orot on Rome asi wou yangan asi bainetewarotin, ato on wou yangan wabis min seyoyorai, “Italy Yangan Asi Wou An Kuayo Gagamin.” On orot on God anyawasai ifaskikin tiwag; ato on awan nanatun engon mat on God sikwakwafirai. On nunuan tutufinai an siwar iboai Jew yangan asi sabu kokoianis on ibites, a on ra fufur God aurin ibabayoi. Rabirabi tani wera ton nanaba ato God an dura ibo igat aurin, on rerebai God an anea it, inat aurin an goai irui ato iyawur iyau, “Cornelius!” Ato Cornelius on iber auman anea wat inateteai ato iyau, “Bada, abifan egogoi?” Anea iyafotai iyau, “God on om am bayoi itatam a am siwar sabu kokoianis ubibaisis aurin on God inosim. Ato om ari sabu fani uniyafares sinan Joppa nan orot tani aurin, on wabin tutufin seyoyorai, Simon Peter. Peter on orot wabin Simon, bobaitu korofis bo’otin, on an goa ato kamit rewanai iyoyonin on nan emama.” Namon anea on Cornelius aurin ibikakafun on inai, ato Cornelius on an goa an agirotis ruam a on an wou orot tani on aurin ebobo, on orot on God an yawasai ifaskikin tiwag, osi siyores sinat. Cornelius on bobo aifan aurin imamatar on iyawures ato iyafares sinai au Joppa.
Ra itom, ato osi sinai Joppa aurin sibiufin ato wera aiyet nanaba on Peter igai goa tefan tayabarin, on nan itbayoi mes. 10 Peter on bitanan igi, ato igogoi bag aifan itan, ato bayu sibotitiwag an rai on God an dura rerebai ibo igat aurin. 11 On it safam iruseren ato sawar tani on safam emon isusur, an itin on beber gagamin ba, sitau sabu on ususus bat sibotanen mom ato au tafanam siyeirai isusur. 12 On sawar amonai on bobaitu magis magis, rega mota a kiwiu. 13 Fonan on aurin iyau, “Peter, om emisir; bobaitu yasubunuen yam!”
14 Baise Peter iyau, “Bada, ambin bag! Yau au yawasai bayu dumais a men gumidaris on men meyan am tobon.” 15 Fonan inat men, aurin ikakafun iyau, “God atonio bayu on ifouren sigumidar, men unnos osi bayu on dumais.” 16 Atonio bobo on ra ton nanaba imatar; ato sawar sibo sigai men au safam. 17 Peter on God an dura rerebai ibo igat ibiyoboai an yabin on mamaba, on ima ibinonotai. Baise Cornelius ato sabu ibiyafares on, sinai sabu sitetemis ato eta siyoboes sinai Simon an goai sigat, nan furi awanai sitatawar. 18 Osi siyoroge ato sitetem siyau, “Orot tani wabin Simon Peter, on min nin emama i?”
19 Peter on nana ifofourtobon itsagob ato God an dura rerebai ibo igat ibiyoboai on an yabin abifan, ato Ayu iyau, “Om etatam! Sabu ton on om senunuenim. 20 On mes emisir ebotitiwagim ato esur au gabur, ato osi sabu mat unan, om men uninonot sisit mes, yabin osi sabu on Yau aiyafares.” 21 On mes Peter isur au gabur, ato sabu auris iyau, “Omi orot wonunuen min Yau atonio. Omi aifan aurin wonat?” 22 Osi siyafotai siyau, “Wou yangan asi bainetewarotin wabin Cornelius, on iyafarei wanat. On orot on obin, on God ekwakwafirai a Jew yangan engon on men sunub sekakafai on. On God an anea dura ikasonai, on om ebibebegim unnat an goai nan unfasiuai mes, ato om dura aifan unbikakafun on intatam mes.” 23 Peter sabu ibebegis sirui goa amonai ato nan mat fom kaita siyen. Ra itom, on ibotitiwagai ato mat sinai; ato osi taitais tutuas fani Joppa simama on mat sinai, 24 Peter on osi mat si’nan eta nenenai awam ifom ato ra itom on osi sinai Caesarea sigat, menan Cornelius an dam warar, a tuturan bag, osi ibebegis sinat mat engon nan simomousin. 25 Peter on inat goai itar mes ato Cornelius igat inefotai, nanai sindan irou ato ikwafirai. 26 Baise Peter on Cornelius ibogaiai. On iyau, “Om emisir, yau tou on asir orot maiauiu wat.” 27 Peter on nana Cornelius aurin dura ibikakafun ato irui goa amonai, ato nan sabu sigaraba siruayo simama igatures. 28 Peter on osi auris iyau, “Omi toum wosagob tiwag, wei Jew yangan ai baifafaro iyau on, wei men fofonin omi sabu men Jew yangan aurim wannat wanfasiuem a wei men fofonin omi mat tani kaita on. Baise God iyoboeu on yau men annos omi orot jever tani on dumain o men gumidarin. 29 On mes om am sabu auriu uiyafares si’nat on, yau men dura na ne aikakafun mes. Yau abitetemim, om aibo mes uiyafares auriu sinat?”
30 Cornelius iyau, “Wera atonio nanaba ra ton isawar nono, on nan on irabirabi wera ton nanaba on au goa amonai ababayoi. Ra kaita orot an beber kudidirin imonag, on nawui itawar, 31 ato iyau: ‘Cornelius! God am bayoi itatam ato om am siwar sabu kokoianis auris ubibaisis on inosim. 32 Om orot tani uniyafarai inan, orot wabin tutufin seyoyorai Simon Peter aurin, On nan orot wabin Simon, bobaitu korofis bo’otin, on an goa ato kamit rewanai nan iyon emama on.’ 33 On mes ra kaita ato osi aiyafares sinai om aurim, ato iyobin bag om unat. Ari on, ot engon atonio nin God nanai tanmousin mamaba Bada i’yawurem on, unikakafun wantatam.”
Peter an Dura
34 Peter dura ibosuruf ikakafun: “Yau ari asagob dura bag, Bada on yawas an eta kaitamomai wat on sabu engon tutufin auris efofour. 35 Iyai iyafan On ebeberuai, a bobo obis wat efofour on ebibasitai, basit on tafanam touman emon inat min on. 36 Omi wosagob, On dura iyafarai inai Israel sabu auris, dura min tuf an Wasagobin Iesu Kerisoai on sikurereb, On Orot on sabu engon tutufin asi Bada. 37 Omi wosagob, bobo gagamin aifan imatar Israel tafanam tutufin engon amonai, ato on bobo on Galilee nan ibosuruf, John ainau igat bapataito aurin on, dura ikurereb. 38 Omi wosagob Iesu Keriso Nazareth emon, mamaba God On aurin Ayu Kakafotin a faiwar aurin idedebur on. On tafanam engon ibib, bobo obis auris ifofour a sabu iyabon Afaguban an faiwar babanai simama on engon ibiyawasis, yabin God on wantoan On bisinai imama. 39 Wei on mataii wait, On bobo engon tutufin ato Jew yangan auris a Jerusalem tafanam amonai ifofour on. Osi sirabobai ato nabai nan sidudun. 40 Baise ra baitoninai God On rabob emon ibobaimisirai men, ato ifourai wei auri irobotet irerebai, 41 men sabu engon auris, baise wei wat auri, wei iyabon God irubinei nono an dura wankurereb aurin on. On rabob emon imisir men weie wei mat bayu wam watom. 42 Ato On dura wawaninai iyawurei Wasagobin sabu auris wankurereb, ato sabu wankasones on, On Orot on ekesin mom God irubinai sabu rabobis a yawasis inigurubabanis mes. 43 Aubairuruotis engon tutufin On aurin sikakafun siyau, iyai iyafan On inbitutumai on, On Wabin an faiwarai on an bokomas innotbur.”
Sabu Men Jew Yangan Ayu Kakafotin Sibo
44 Peter on dura nana ibikakafun, ato Ayu Kakafotin on isur sabu tefasi, osi iyabon nan dura sitatam on. 45 Jew sabu baitutumotis, osi iyabon Peter mat Joppa emon si’nat on siduduran, ato God an siwar Ayu Kakafotin on sabu men Jew yangan mat auris idedebur on. 46 Yabin osi sitatamis on sabu touman fonasi nan dura sibikakafun a God sibifain si’yau, “God on gagamin bag.” Peter ikakafun iyau, 47 “Atonio osi sabu on Ayu Kakafotin sibo, mamaba ot mat taboai ba. Iyafan fofonin arimon osi sabu inyafotes men sareuai sinibapataito?” 48 On mes on iyawures, Iesu Keriso Wabinai sibapataito. Namon osi sifefeyanai ra fani wat on nan mat sitama mes.