9
Saul Inat Baitutumotin Imatar
(Acts 22.6-16; 26.12-18)
Baise Saul on nana Bada an baigibubunuotis itirabobis auris on i’yau beberues. On inai Priest Ainauin aurin, ato ifefeyanai, fef itgayamen Saul an bobo mamaba ebobo aurin on, Jew bayoi goa an babadis nan Damascus mafam gagaminai sebobo auris on itawures, ato on nan sabu iyabon orot o jever ato Bada an Eta sebigibubunuai yangan itgagatures on itfatumes ato itboes itmatabir men au Jerusalem.
On etai ibib inan au Damascus, ato on inat mafam gagamin aurin ibiufin, ato ra kaita ratafin safam emon isur ato usin engon itagawai. On motobai ifeu ato fonan itatam aurin ibikakafun i’yau. “Saul, Saul! Om aibo mes Yau baikokosar ebiteu?” On iyafotai iyau, “Bada, Om Iyafan?” Fonan iyau, “Yau on Iesu, om Yau baikokosar ebiteu. Baise om emisir ato unan au mafam gagamin, nan arimon sinawurem bobo mamaba unbobo aurin on.”
Sabu iyabon Saul mat sibib si’nan on nan sitawar, osi men abi dura tani siyau; osi fonan on sitatam, ato men iyafan tani sit on. Saul motob emon imisir ato matan ikurarau, baise on men fofonin sawar aifan tani ititai on. On mes Saul imanai sibo mom sibonanawai sinai au Damascus. Ra ton amonai on men fofonin sawar aifan tani ititai, a on werai on men bayu iyam a sareu itoman mes.
10 Baigibubunuotin tani wabin Ananias, on Damascus nan imama. On orot aurin on God an dura rerebai ibo igat iyoboai it, Bada on aurin iyau, “Ananias!” On iyafotai iyau, “Bada, yau atonio.” 11 Bada on aurin iyau, “Om ebotitiwagim ato unan eta wabin Eta Totorin on nan ungat ato Judas an goai nan orot tani Tarsus mafam gagamin emon inat wabin Saul on aurin unitetem. On nan ebabayoi; 12 ato God an dura rerebai ibo igat iyoboai it on, orot wabin Ananias irui goa amonai ato iman tefanai iyagai, onai on matan iteit men.”
13 Ananias iyafotai iyau, “Bada, sabu sigaraba maiau ato orot aurin sikasoneu, mamaba bobo komasis am sabu nan Jerusalem semama auris efofour on. 14 Ato on priest aiwabis baibad sitai inat Damascus ato am sabu iyabon Om Wabim sebaton yangan on infatumes mes.”
15 Bada on aurin iyau, “Om enai, on orot on Yau arubinai au bobo inabo weineu, on Yau Wabiu iniyamai inarat ato osi sabu men Jew yangan auris, aiwabis a Israel sabu auris. 16 Yau Tou on arimon aniyoboai, Yau auriu on gagamin bag inikokosarai.”
17 On mes Ananias inai goa amonai irui ato iman ibogai Saul tefanai iyein. On iyau, “Yau taiu tuau Saul, Bada iyafareu anat—Iesu Toun on om etai ubib u’nat nan aurim irobotet. On iyafareu anat onai om matam uneit men a Ayu Kakafotin inibonuem.” 18 Ra kaita sawar tani iyan an konag ba on Saul matan emon sifeu ato on matan iyeit men. On imisir ato sibapataitoai; 19 ato on gibunai, on bayu iyam weie an faiwar ibo men.
Saul Damascus nan Dura Ikurereb
Ra dibon wat on Saul Damascus nan baitutumotis bisisi ima. 20 Saul on totor inai bayoi goai irui ato Iesu aurin on ibosuruf dura ikurereb. On iyau, “On Orot on God Natun.” 21 Sabu engon tutufin an dura sitatam on siduduran ato sitetem siyau, “Atonio orot on Jerusalem nan sabu iyabon atonio Wab sibaton aurin on iyasububunues. On nin inat on sabu infatumes ato inboes inmatabir men priest aiwabis auris.”
22 Baise Saul an dura ikurereb an faiwar on irat kwakwan, ato on an bobo aifan ifofour on idura bag Iesu on Keriso, ato Jew yangan Damascus simama on men fofonin sitiyafotai. 23 Ra sigaraba sisawar gibunai, Jew yangan siruayo ato asi bainonot on sidudurai Saul sitasubun mes; 24 ato sabu mamaba asi bainonot sibidudurai on sikasonai isagob. Fom ra on osi sabu mafam gagamin an Metewan awan on sibinateteai mamaba sitasubun mes. 25 Baise fom tani Saul an baigibubunuotis on Saul sibo sinai ato kaifetai siwan, nan goa aiyetun emon kifa masarai siyaronai igat ato fafa siyaronai siyeirai isur au gabur.
Saul Inai au Jerusalem
26 Saul inai au Jerusalem ato ifourtobon baigibubunuotis mat sitikaita mes. Baise osi men situtum on inat baigibubunuotin imatar, ato osi engon tutufin min on sibeberuai. 27 Namon Barnabas ibaisin, ibo inai baiyoyobotis auris. On baiyoyobotis auris iyau bubunag mamaba Saul etai nan Bada i’tai on a mat Bada mamaba aurin ibikakafun on. Mat on ikasones mamaba Saul Damascus nan Iesu Wabinai dura totor faiwarin wat ikurereb aurin on. 28 On mes Saul nan osi mat sima ato inai Jerusalem amonai engon Bada Wabinai dura totor faiwarai wat ikurereb men iber mes. 29 Mat on ra fufur Jew yangan ato Greek fonasi sibikakafun on mat sibikakafun a sigagam, on mes osi sifourtobon sitasubun mes. 30 Saul taitain tutuan baitutumotis atonio dura sisagob mom on, osi sisur au Caesarea mafam gagaminai ato siyafarai inai au Tarsus mafam gagamin.
31 Ekalesia engon tutufin nan Judea, Galilee, a Samaria tafanamai on asi wera obin sibo tufai sima. Ayu Kakafotin an baibaisai on sabu baitutumotis on irarat ato irarat bag, ato asi yawasai siyamai on Bada sikakafai tiwag.
Peter Inai Lydda a Joppa nan
32 Peter on tafanam au engon ibib, ato ra tani on inai God an sabu Lydda mafam gagaminai nan simama on itfasiues mes. 33 Orot tani wabin Aeneas, on nan igaturai, on orot on raguraguin ato kwanda nimtereban baitonin nanaba on asir ireai i’yen mom. 34 Peter on orot aurin iyau, “Aeneas, Iesu Keriso iniyawasim. Om emisir ato am ire enu.” Ra kaita Aeneas ire emon imisir. 35 Sabu engon tutufin Lydda mafam gagamin a Sharon gewos efanai simama on, ato orot iyayawas si’tai on engon Bada situtumai.
36 Joppa amonai jever baitutumotin wabin Tabitha, on nan imama. (On wabin ato Greek fonasi on seyoyorai, Dorcas, on an yabin min, “foro deer”.) Jever an wera tutufinai iyein ra fufur an bobo obis wat ifofour a sabu kokoianis on ibibaisis. 37 On an werai on sawau ibo ato irabob. On jever usin sibososouai ato goa ann werominai siyein nan i’yen. 38 Joppa inai Lydda mafam gagaminai i’gat on eta men weromin bag, ato baigibubunuotis Joppa nan simama on Peter duran sitatam on inat Lydda nan, ato osi orot ruam siyafares atonio dura on sibo sinai, “Arie, om wagogoiim gariwat unnat auri, men unmousin mes.” 39 On mes Peter ibotitiwagai ato mat sinai. Peter inai igat mom on, sabu sibo sigai goa ann werominai. Kekena jever engon on sinat sikuayo Peter sikufifinai, ato Dorcas yawasin imama an rai, on imanai usit an baitakwakwaren isasagiren, on siboen sibiyoboai auman sitotou. 40 Peter on sabu engon tutufin goai emon iyawures sigat au koun, ato on sindan irou ato ibayoi; namon on irutabir jever usin i’yen aurin ato iyau, “Tabitha, emisir!” Jever matan ikurarau iyeit Peter it mom on, imisir sifunai imair. 41 Peter on jever aurin inai ato ibaisin ibogaiai. Namon Peter on baitutumotis a kekena jever iyores sirui goa amonai ato iyoboes jever on yawasin. 42 Atonio bobo imamatar an dura on Joppa tafanam engon ibonu, ato sabu sigaraba maiau Bada situtumai. 43 Peter on Joppa nan, orot wabin Simon, on bobaitu korofis bo’otin on bisinai ra sigaraba ima.