13
Dura Tainaya Kanfoun a Baikakaiu
Ari on wera ton nanaba on a’nat anfasiuem. God an dura buk amonai sigayam siyau, “Sabu ruam o ton nanaba on sinau osi matasi orot jever bobo komasin ifofour sit,on basit atonio dura on inidura bag.” Yau wera bairuin anai aurim on sabu iyabon ainau si’bokomas a sabu fani engon auris on dura aikakafun nono, baise yau ari mabiui amama on atonio dura kaitamom on anikakafun men. Yau wera gibui aurim annanat men on orot jever iyafan ebokomas on arimon baimaki wawanin bag anitai. Yau atonio bobo anafour yabin omi wogogoi wonsagob mamaba Keriso on yau usiui nan dura ebikakafun on. On omi sanamui ebobo on men esasam on; baise On an faiwar on faiwarinai omi sanamui nan ebiyoboem. Dura bag On nabai nan siyasubun on isam, baise ari on God an faiwarai on yawasin emama. On nanaba ot On mat tabikaita on mat tasasam; baise wei wannanan au Corinth mafam gagamin on osi bobo wanbiyamen wanbitotoren on ot on Keriso yayawasinai nan tanruruayo ato God an faiwarai On taniagirai.
Omi on toum woninateteim a wonigurubabanim wonitem, wonsagobim mamaba omi on baitutumai womama o ambin. Omi toum wonrutobonim wonitem omi yawas totorinai wat womama on, dura bag omi wosagob Keriso on omi amomui emama. Yau abitutum omi arimon wonsagob wei on men rutobon emon wafeu on. Wei God aurin wababayoi omi on arimon men bobo komasin wonafour on—men iniyoboet wei on wasowar on, baise omi on bobo totorin wat on wonafour, basit wei rutobon emon wafefeu min on. Yabin wei on men fofonin dura maiuin aurin waniragitai on, baise dura maiuin wat aurin on wantawar. Wei wasasam on wabiyasisir baise omi on wofafaiwar. Ato wei wababayoi omi mat on wonnat Keriso an baigibubunuotim faiwarim matafim bag wonmatar. 10 On fasinai yau mabiui amama ato omi aurim fef agagayam; yau atonio fef agagayam onai annanan omi aurim on men au baibad ato Bada ibiteu onai nan antawar dura wawaninai anawurem on—atonio baibad on omi aniyamem goa ba anyonim wonag, men angorosim mes on.
11 Ato ari on au fef kanfoun arurufot, yau taitaiu tutuau, wonama o! Omi wonafourtobon woniyamai matafim wonama; yau au dura abitem on wontatam; tuturam mat wonibasitem bonen; tufai wonama. Ato nuabo a tuf an God on bisimui inama.
12 Omi tuturam mat wonbikakaiwim bonen on Kerisoai nan rerebam wonyanen. God an sabu engon tutufin nin semama on sebikakaiwim. 13 Bada Iesu Keriso an kaberai, God an nuaboai, a Ayu Kakafotinai taruruayo tabikaita on omi engon tutufin bisimui inama.