12
Paul an Bomomout a Dura Toun Matanai I’tai on
Yau on nana tou anbogagaiiu, ato on amonai on men aifan obin tani inibaisit on. Baise ari on arimon au bomomout a dura buburin iyob i’yen on Bada ibo igat ibiyoboeu on anikakafun. Yau asagob kwanda auyotoat sasagis baibatin amonai God on orot Keriso an baigibubunuotin tani on ibo igai au safam aiyetunai bag (Yau men asagob atonio bobo on dura bag imatar o on aifan toun matanai i’tai on—God ekesin isagob).— 3-4 Yau dura abikakafun men, yau asagob atonio orot on God ibo inai au safam (on min on yau men asagob atonio bobo on dura bag imatar o asir toun matanai i’tai on—God ekesin isagob), dura nan itatam on men fofonin duraiai inikakafun on, dura on buburin bag men fofonin orot jever giburusi sinikakafun on. On mes yau atonio orot aurin on anbogagaiai—baise yau tou auriu on men anbogaiiu on, ab bobo ato ebiyoboeu yau on samisamiu. Yau agogoi tou atbogagaiiu on, yau men kokok ba atafour on, yabin yau arimon dura bag wat anikakafun. Baise yau men arimon bomomout ato tou mataui aitai aurin on anbogaiiu, yabin yau men agogoi orot jever iyafan yau au bomomout aurin on inifaiu baise yau au bobo ato afofour a au dura abikakafun onai initeu inifaiu.
Baise yau bobo obis sigaraba mataui aiten aurin on men tou antaseseir kwakwan mes, yau men ato osi bobo obis auris attaseseir kwakwan on mes God Toun on usibaban iteu an nanian on iyo wan efenin ba usiui iyo yen an usibaban aboai, atonio bobo on Afaguban an agirotin ba on erarabiu, ato ebotaniu men tou antaseseir kwakwan mes. Yau atonio bobo aurin on Bada aurin wera ton abayoi aifefeyanai atonio usibaban usiui yen on itboseir mes. Baise Bada on yau auriu iyafoteu iyau: “Yau au kaber on fofonin, om esasam an rai on yau au faiwar gagamin on om usimui yen on ebiyamem aumiet efafaiwar.” Yau tou au samisamin aurin on abiyasisir tou abogaiiu, onai Keriso an faiwar on yau bisiwui inama. 10 Yau au samisamis aboai aurin on abiyasisir, au samisamis ato sabu dura komasis sawureu, sabu yawas wawanis sebiteu, sabu baikokosar sebiteu, a yababan sebiteu, atonio osi bobo engon on Keriso fasinai on abikokosariu. Yau asasam an werai on Keriso an faiwarai on ebiyameu afafaiwar.
Paul on Corinth Yangan auris Iyamari
11 Yau on ojiu ba afofour—baise omi woiyameu on mes yau dura nanaba aikakafun. Omi toum on yau auriu dura obis wat wotikakafunen. Yau on yabiu ambin, baise osi sabu omi ami “baiyoyobotis” gagamis bag on men meyan gagamis bag ato yau ba on. 12 Yau omi sanamui amama on God bobo buburis a bobo baiduduranis on yau emon on ifouren, ato yau yaterabobai nan au bobo aboen. Atonio bobo buburis ebiyamai ebidura bag yau on baiyoyobotiu. 13 Yau on yawas kaitamom mamaba omi aurim afofour nanaba on ekalesia fani auris afour, bobo kaitamom wat on yau men bit aitem omi aurim agim mes aifefeyanim on. Yau abifefeyanim au yawas atonio nanaba aurim afofour aurin on woinotbureu!
14 Ari on wera ton nanaba abotitiwagiu omi aurim annat anfasiuem mes—ato yau men arimon omi aurim agim mes anifefeyanim on. Yau on omi sabu on agogoiim, men omi ami agim sawar on. Fifirig on men ayos tatamas asi gogoi on sinbononoat weines on, baise a’yos tatamas on nanatus asi gogoi on sinbononoat weines. 15 Yau abiyasisir auriu sawar sen on engon tutufin on anitem, yau tou au yawas mat on anitem, onai omi anibaisim. Omi on men kafakakai wat wotinuaboiu on, yabin yau on omi ainuaboim kwakwan!
16 Omi yau wonibasiteu, yau on men bit aitem on. Baise orot jever tani arimon inau, yau on omi abisigoem a yau au baisigogo emon on akokonatim. 17 Mamaba? Yau dura bobibotis fani abiyafares nan on omi sisigoem ato ami sawar engon sibainauen i? 18 Yau Titus aifefeyanai inan aurim, ato yau on tait tuat keriso an baigibubunuotin tani aiyafarai rus sinai. Omi wau Titus on omi isigoem ato ami sawar ibainauen i? Titus, yau rui on ayu kaitamomai nan bobo wafour a eta kaitamomai nan wabib.
19 Tait omi wononosin atonio wera au engonai on wei wafofourtobon omi namui on toui watrufafarei mes. Ambin bag! God matanai wei Keriso an agiroti on mes wei dura maiauin wat wabikakafun, omi on wei ai nuabo tuturai, bobo engon tutufin wabobo on wafour omi watibaisim mes. 20 Yau abeber ato anonosin omi aurim annanat on, omi arimon ami yawas magin tani on nan wonmama, ato men yau au gogoi yawas on nan wonmama anitem on a omi mat arimon woniteu yau au yawas on magin tani men ato omi ami gogoi yawas on nanaba anmama on. Yau abeber arimon omi sanamui on gam a baiboboar, yatatab a toum ekesim wat aurim wat wonnonosim, dura komasis baikakafun a yanu, taseseir a yawas baikokomasen wat on aniten. 21 Yau abeber wera tani annat men on, ati God arimon iniyameu omi aurim on mamai inboeu, ato sabu engon tutufin osi iyabon ainau bokomas sibiyamen ato nana bokomas sebiyamen kuke foro asi yawas ba sebiyayar, sen sebisesebar a mamai an bobo sefofour emon on men ya baikitabir sibo on. Osi yawas nanaba aniten on arimon anatou.