11
Paul a Baisigogo Baiyoyobotis
Yau agogoi omi wonikirireu yau kafakakai ojiu ba dura nana anbikakafun. Baise dura bag omi arimon woniyamai! Yau omi aurim on abiamari kwakwan, God min on nanaba omi aurim ebiamari kwakwan ato yau abiamari ba. Yau agogoi omi on nana Iesu Keriso wonbitutumai ato jeverei ba turan orot aurin siyaumatanai rus sintabin aurin on wat on enoskikin ato nana matafin emama tabin an ra egat. Yau abeber ato bobo aifan Eve aurin imamatar on nanaba inmatar omi aurim. Mota on baisigogo aurin on isagob kwakwan, ato on Eve iyamai ibokomas. On eta kaitamomai omi ami bainonot on arimon sinikomasai, ato omi arimon men ami yawas tutufinai Keriso wonitutumai on. Yau omi aurim abeber yabin osi sabu iyabon omi aurim senat on omi on sasasan wat wobotitiwagim nono yaterabobai woboes—osi on Iesu magin tani aurin sekurereb on wotatam wobitutum, basit on dura on magin tani min on, men yau omi aurim akurereb ba on. Osi ayu ato omi aurim si’yaumatanim on wobo ato on men Ayu Kakafotin yau bisiwui emon woboai ba on. Ato wasagobin omi aurim sikurereb on wobo basit on wasagobin on magin tani men yau akurereb ba on!
Yau anonosin yau on men kafakakaiu bag ato ami sabu woyoyores, “baiyoyobotis gagamis!” Wei on engon fofonin wat. Tait yau on men dura baikakafun an sagob abo bait, baise dura bag wasagobin an sagob gigiboan aurin on abo; ato atonio bobo aurin on ra fufur waiyamai eta au engonai aurim irubunag.
Yau God an Wasagobin omi aurim akurereb on, men meyan wotibaiyaniu aurin on aikakafun mes; yau on tou ayeireu onai omi atiyamem gagamim bag wotmatar. On mamaba? Yau atonio bobo afofour min bokomas i? On an ra yau omi sanamui abobo on, ekalesia fani on yau sibibaiyaniu. Yau anau anikakafun an itinai on osi asi agim ababainau onai yau omi atibaisim mes. On an werai yau omi mat tamama on agim aurin agogoi baise yau men aifefeyanim baibais wotiteu aurin on; ot taitait tutuat Macedonia tafanam emon sinat on yau au gogoi aifan on sawar engon siteu. Ainau bag, ra gibui enat: Yau arimon men baibais mes aurim anifefeyan on! 10 Keriso on an dura maiauin wat ibikakafun, yau min on nanaba afofour, on mes yau aumatanim ato tou abogaiiu aurin on men iyafan tani Achaia tafanam tutufin amonai on fofonin arimon yau inyafoteu on. 11 Yau atonio dura aikakafun yabin yau men ainuaboim i? God isagob yau on omi ainuaboim!
12 Yau bobo aifan abobo on nana anbobo, onai yau ato bobo nanaba an bobo on “baisigogo baiyoyobotis” anrufotes men tous sinbogaiis mes a osi sebikakafun sau wei ai bobo mamaba wabobo on eta kaitamomai on nanaba sebobo. 13 Osi sabu on men dura bag baiyoyobotis on. Osi on baisigogo baiyoyobotis, osi asi bobo aurin on tous sebisigoes a tous sebiyames asi itis on Keriso an baiyoyobotis maiauis ba. 14 Men taniyoi on! Afaguban mat on toun iniyamai on anea ratafin an itin ba inmatar! 15 On mes wei men wabiror on Afaguban an agirotis on tous siniyames on an agirotis nunuas totoris ba sinmatar. Ra au kanfoun osi asi bobo mamaba sefofour aurin on baimaki sinboai.
Paul Baiyoyobotin an Bobo Ibobo on Ikokosarai
16 Yau dura abikakafun men: omi men iyafan tani innos yau on ojiu. Baise omi on nanaba wonnonosin on, basit omi wonboeu yau on ojiu on, yau kafakakai wat on tou anbogaiiu. 17 Dura bag ari dura ato abikakafun on men Bada iyawureu on nanaba abikakafun on; atonio bobo yau tou abogaiiu on totor yau on ojiu ba abikakafun. 18 Baise sabu sigaraba maiau osi asi yawas tafanamai mamaba semama auris tous sebogaiis on, yau on bobo kaitamom nanaba on arimon aniyamai. 19 Omi toum on gigiboanotim bag, on mes yasisirai nan sabu ojis on woboes! 20 Omi yaterabobai nan orot jever iyafan dura wawanin yawurem agirotim ba bobo ebobo o on eboem an gogoiai nanaba aurim efofour o ekokonatim o on enonosin on toun on obin bag men om ba o om magim ebiyasfarai. 21 Yau on mamai eboeu ato atonio dura anau, wei on men wawani on atonio osi bobo nanaba wanfofour omi aurim! Baise iyai iyafan wawanin toun an sawar auris ebogaiai on—yau mat wawaniu tou anbogaiiu—yau on ojiu ba abikakafun. 22 Osi min Hebrew yangan i? Yau mat on Hebrew orot. Osi min Israel yangan i? Yau mat on Israel orot. Osi min Abraham an dam warar i? Yau mat on Abraham an dam warar. 23 Osi min Keriso an agirotis i? Yau atonio dura on kokok ba abikakafun—baise yau on agirotiu obiu bag men osi ba on! Yau on bobo wawanis aboen kwakwan, yau on ra sigaraba maiau fatum goa amonai arui agat, yau on ra sigaraba maiau siyaswabireu, yau ra sigaraba maiau kafakakai mom sitasubunueu. 24 Jew babadis asi baimaki sibiteu on wera orot kaitamom auyotoat sasagis nimtereban baibatin nanaba on siyaswabireu, atonio bobo on ra nim amonai nanaba on siyaswabireu; 25 wera ton nanaba on Rome yangan siyaswabireu, ato ra kaitamom on agimai sirabiu. Yau on wa ton nanaba tefasi abibib on sidarir a ra taniai on ra kaitamom fom kaitamom on kamitai aruweu. 26 Yau ra sigaraba maiau ainanawan ato sareu gagamis si’gat on kafakakai mom atamtotom atarab, sabu yakeotis kafakakai mom sitrabiu sityakeiu, yau tou au sabu Jew yangan a sabu men Jew yangan on kafakakai mom sitrabiu sitikomasiu; yau mafam gagamis amosi amama on sabu kafakakai mom sitrabiu, a efan menan sabu men nan semama on kafakakai mom au komasin atgaturai, yau kafakakai mom kamitai nan itarueu atamtotom atarab, a baisigogo tuturau on kafakakai mom sitrabiu sitikomasiu. 27 Yau bobo wawanis aboen kwakwan a bobo wawanis abobo kwakwan on ibiyameu abisuweigan; ra fufur men aienbubur on, yau on bitanan igigieu a anjou sareu iteteinin; ra sigaraba maiau yau bayu men am, yau on yagur iboeu a au ara beber ambin. 28 Ato bobo fani auris on men anikakafunen on, yau ra au engon on ekalesia engon tutufin anonosis asi bit abar. 29 Iyai iyafan ayuai esasam, yau mat naniau atatam on ayuai asasam; iyai iyafan enan ebokomas on yau orot jever aurin on abiyakomas.
30 Yau tou anbogagaiiu on, yau on bobo ato iyoboeu yau tou on samisamiu on aurin wat on anbogaiiu. 31 God isagob yau on men abisigo on. On on God a Bada Iesu Keriso Taman, On Wabin tanifain taniduduranai wantoan au wantoan. 32 Yau Damascus amama nan on, aiwab Aretas an gawan gagamin on sabu kaifarotis on nan mafam gagamin an furi awanai nan iyeinis sitatawar yau sitfatumeu mes. 33 Baise yau on kaifetai nan siwaniu ato goa masarai nan siyeireu asur au gabur ato gawan iman emon on ayai anai.