10
Paul an Bobo aurin on Irufafarai
Yau Paul, on Keriso an kitum an manau kaberai onai nan atawar ekesiu wat abifefeyanim—sabu fani sau yau omi bisimui amama on kitumiu dura samisamis wat abikakafun, baise omi abikirirem anan mabiui on ato aurim on dura wawaninai wat abikakafun. Yau abifefeyanim omi aurim, yau annanan omi aurim on men wonawureu dura wawaninai anikakafun mes; ato dura bag sabu ato osi iyabon ot si’yawuret ot on tafanam an yawasai nan bobo tabobo on dura wawaninai anawures. Dura bag ot on tafanamai tamama, baise ot on men tafanam an yawasai tabigagam on. Wei ato baigagam sawar waboen wabigagam on men tafanam an baigagam sawarai on; baise God an baigagam sawar faiwarin on nan ragit an efan wawanis on wabikomasen. Wei on baisigogo gam dura on wabikomasen; wei on sabu tous bogagaiis tutufin engon asi bainonot ta ta emon baisigogo gam dura siboen segat God an sagob maiauin an eta sebiragitai seyayafotai on wabikomasen; wei on sabu asi bainonot ta ta waboen wafafatumen ato wabiyamen Keriso aurin sebifonabo. Omi toum wonsagobim omi on dura bag wei auri wobifonabo, basit wei on wabotitiwagi nono iyai iyafan men wei auri inbifonabo on wanimakiai.
Omi sawar ato yabis kousi wat on woiten. Iyai iyafan nan on ebidura bag Keriso ebiagirai on, basit on toun aurin on innos men yabin wei mat on Keriso wabiagirai ato on efofour ba. Yabin omi aurim on Bada Iesu Keriso on baibad wei itei, ato wei men omi wangorosim aurin on, baise omi on goa ba wanyonim wonag. Mat on eb wei ato baibad waboai aurin on kafakakai toui wabogaii, ato on aurin on yau mamai men eboeu on. Yau men agogoi omi wonnos on yau au fef agagayamen on nan anibeberuem. 10 Orot jever tani arimon inau, “Paul an fef on bibitas a wawanis, baise on orot toun enat nin bisiti emama on, samisamin a on an dura on yabis wagas wat!” 11 On orot jever ato nanaba on insagob tiwag, wei men nan omi mat tamama, on mes wei ai yawas mamaba wafofour on atonio fefai nan wagayam, on an rai wei nan omi mat tanmama on, wei ai yawas on arimon magin kaita mat tanama mamaba aurim fef wagagayam min on nanaba on aurim wanafour.
12 Dura bag wei men wagogoi toui wanbogaii wanar sabu fani amosi ato tous sebogaiis on mat wanifofon mes, osi sabu iyabon tous senonosis osi on gagamis bag. Osi on ojis bag! Osi asi yawas on sebiyames tous wat sefofonis bonen a asi yawas on sebiyames tous wat sebigurubabanis bonen! 13 Baise wei auri on, wei toui wabogaii on men inan kwakwan an fofon inisobonai mes; wei arimon ai bobo God ibitei on nan wat on toui wanbogaii, atonio wei ai bobo min inan omi mat inboem. 14 Wei God ai efan ibitei on omi mat min on efan amonai womama, on mes wei wanai nan Keriso an Wasagobin wakurereb on men on efan waisobonai warabon on. Ambin bag. 15 On mes sabu fani bobo sibobo on sirabon sinai kwakwan ato God efan wei ibitei on sisobonai, ato wei men on aurin on osi wanbogaiis on. Baise wei dura bag wamomousim omi ami baitutum on inarat gagamin onai wei ai efan menan God ibitei on nan ra fufur bobo gagamis bag omi sanamui wanfouren. 16 Namon wei on omi ami efan menan womama on wanikirirem wanrabon wanan tafanam taniai nan Wasagobin wankurereb, wei men wanan orot tani ainau inai on tafanamai bobo ibobo aurin on asir fetag toui wat wanbogaii on.
17 Baise God an dura buk amonai sigayam siyau, “Iyai iyafan toun inbogaiai on, Bada bobo aifan ifofour aurin wat on inbogaiai.” 18 Orot jever iyafan on toun ebifain, on Bada men on aurin ebi dura bagai on, baise Bada Toun on orot jever ebifain min on aurin on ebi dura bagai.