9
Keriso An Baigibubunuotis Baibaisis Mes
Omi ami siwar ato God an sabu nan Judea tafanamai semama auris wonbiyafar. On bobo wonfofour aurin on yau men fef angayam ankasonem on. Yau asagob omi on wogogoi wonibaisi; omi aurim on sabu Macedonia tafanamai semama on matasi nan abogaiim. Yau aikakafun au, “Taitait tutuat nan Achaia tafanamai semama on rarab kwanda nenei on sibotitiwagis nono baibais aurin on.” Ato omi ami gogoi siwar baitin aurin wobiyamai on sabu engon tutufin nan on yas wobogagaien on bobo kaitamom on nanaba sinafour. Yau on atonio taitait tutuat on abiyafares, onai atonio bobo aurin omi abogaiim abikakafun on men iniyamai yabin wagan wat inmatar mes. Baise dura ato aikakafun au ba, omi siwar baitin aurin on wonbotitiwagim wonmama. Baise ari Macedonia sabu yau mat watnat ato watgaturem omi on men wobotitiwagim on, wei on mamai itboei—wei on dura bag waikakafun weie onai on itiyamei mamai itboei—ato omi mat mamai itboem! On mes yau ainonot on atonio taitait tutuat on anawures ainau sinan aurim ato siwar aurin waumatan on sinibaisim wonbotitiwag weie yau gibui anan. Namon siwar on itbotitiwag i’ten weie yau atan, ato on itiyoboet omi on siwar woyein yabin omi wogogoi on mes, ato men siyawurem mom woyein on.
Atonio wonnos: orot jever iyafan fesi ruamom ebofefes on arimon an bayu kafakakai wat inkuwain; iyai iyafan an fesi sigaraba ebofefes on arimon an bayu gagamin inkuwain. Omi sabu kakaita kakaita on nunuan mamaba ebinonotai on asir inyein mom, on inyeyeinin on men iniyababan auman mes o sabu sindodoai mom inyein; iyafan yasisirai eyeyeinin on God on aurin on ebiyasisir. Ato God on arimon siwar sigaraba bag initem, onai om aurin on sawar inison kwakwan ato om aurim on fofonin arimon bobo obis ta ta auris on unyein. God an dura buk amonai sigayam siyau,
“Iyai iyafan nunuan tutufinai sawar yababanotis ebites; ato on an yawas obin efofour on arimon nanaba inen au wantoan au wantoan.”
10 Ato God on fesi eboai orot ebitai ebofefes a bayu ebitai yanin, on mes God arimon am gogoi nanaba on fesi ta ta on inbononoat weinem untanumen ato On arimon iniyamai sinkubou sinag ato on etaiai om nunuam tutufinai yababanotis unbibites emon iniyamai on am bayu inamour unkuwain. 11 God arimon iniyamem ra fufur sawarotim unmatar onai on ra fufur nunuam tutufinai sawar sabu unbibites, ato omi ami siwar wei wanboen wanan sinboboai aurin on, sabu engon tutufin arimon God sinikakaiwai. 12 Atonio siwar baitin an bobo omi wobobo on men God an sabu wat ebibaisis on, baise on siwar ebiyamai sabu sigaraba bag on God aurin sebabayoi sebikakaiwai. 13 Atonio bobo wobobo on ebi dura bag on omi on Keriso an baigibubunuotis an ayu on wobo, on fasinai Keriso an baigibubunuotis sigaraba on arimon God sinifain, osi God sinifain yabin omi on Keriso an wasagobin aurin wobifonabo a dura wokurereb on mes, mat osi arimon God sinifain ato omi ami sawar nunuam tutufinai baitutumotis engon tutufin mat wofasararam bonen aurin on, 14 ato osi arimon nunuas tutufinai faiwarinai sinbayoi omi aurim, yabin God an kaber gagamin bag on omi aurim iyoboem on mes. 15 Ot on God an siwar gagamin bag aurin on tanikakaiwai, atonio siwar aurin on men fofonin arimon awati tanau tanikakafun on.