8
Keriso An Baigibubunuotis Mamaba Agim Baitin aurin on
Wei taitai tutuai, wei wagogoi wankasonem wonsagob mamaba God an kaber ibiyamai ekalesia tutufin nan Macedonia tafanamai semama auris on. Osi on yababan komasis bag an rutobon amonai sibo sinat; ato osi on sikokoianis bag; baise osi asi yasisir on irat kwakwan on agim asir siyein mom. Yau anawurem osi auris agim aifan i’yen on asir asi gogoiai siyein mom, osi agim on men gagamin auris i’yen, baise osi on agim gagamin siyein ato osi wei auri sifefeyan watibaisis God an sabu Judea tafanamai semama auris on sitibaisis agim sityein mes. Osi on agim gagamin bag siyein, wei men wanonosin on nanaba sitiyamai on! Ainau on osi asi yawas Bada aurin sikutetai; ato God an gogoi nanaba osi mat asi yawas wei auri sikutetis. On mes wei Titus waifefeyanai, on atonio bobo ibosuruf on nana inbobo inbibaisim inan atonio nuabo an bobo gagamin on wonisawarai. Omi on bobo engon tutufin auris on fofonin wat. Omi on Keriso wobitutumai, omi on wasagobin wokurereb, omi dura maiauin on wosagob, omi on wogogoi bag bobo wonabo wonibaisi a omi wei auri wobinuabo. Ato wei mat wagogoi omi ami yawas on gagaminai bag nuabo an bobo on wonabo.
Yau on men atonio dura awurem on bobo nanaba wonafour on. Baise atonio bobo abiyamai aniyoboem sabu fani on men sunub segogoi sinibaisim agim sinyein on, yau on afofourtobon ansagob tiwag omi ami nuabo on dura bag yen. Omi ati Bada Iesu Keriso an kaber on wonsagob; On ainau on ayuai sawarotin imama ato omi fasimui on isur au tafanam Toun iyamai ikokoianai, on atonio bobo ifour onai omi wotnat ayuai on sawarotim wotmatar.
10 Yau au bainonot on ankasonem; iyobin omi atonio bobo aifan rarab kwanda wobosuruf on ari wonisawarai. Omi on ainau wobosuruf agim woyeyeinin, men agim woyeyeinin wat on, baise omi on wogogoi kwakwan on bobo wonabo woniyamai. 11 On mes omi ari bobo ato wobosuruf wobobo on wonisawarai! Omi wogogoi ari ami bainonot woiyamai on nanaba on bobo wonisawarai, ato omi aurim agim aifan yen on engon tutufin wonyein. 12 Om orot jever iyafan egogoi bag agim unyein on, God on yasisirai am siwar inboai, ato om aurim aifan yen engon unyeyeinin on, ato om aurim agim ambin on basit God men on enonosin on.
13-14 Yau men agogoi bit gagamin on omi aurim an yein ato bit sasasan on sabu fani auris anyein, baise on an werai omi aurim sawar fofonin on, ifofonin omi on sabu fani auris sawar ambin on wotibaisis. Namon gibui omi aurim sawar ambin on, ato osi sabu auris fofonin on, arimon angaramin sinibaisim. On etaiai omi engon bobo arimon fofoninai wat wonibaibais bonen. 15 God an dura buk amonai sigayam siyau, “Orot jever iyafan bayu gagamin eruruayoen on men gagamin fafa bag inboai, a orot jever iyafan bayu kafakakai eruruayoen on men kafakakai bag inboai.”
Titus a On an Baibais Sabu
16 Ot on God tanikakaiwai, On Titus ifourai egogoi bag omi inibaisim ato wei omi aurim wafofour ba! 17 Wei Titus waifefeyanai wai bobo inabo aurin on ibasitai; on egogoi bag omi itibaisim mes ato atonio on toun an gogoiai on inonotai inan omi aurim mes. 18 Wei on tait tuat tani wabiyafarai on rus senan, on tait tuat on wabin gagamin ekalesia engon tutufin amosi nan an bobo ato wasagobin ekurereb aurin on. 19 Men on wabin gagamin wat, ato baise on ekalesia yangan nan Macedonia tafanam amonai on sirubinai on wei mat wanan inibaisi ato nuabo an bobo wanabo aurin, wei atonio bobo wafour on Bada Wabin wabogagaiai a onai iniyoboem wei on wagogoi wanibaisim.
20 Wei ato siwar wakakaifarai aurin on ai eta waitai tiwag men waniyamai orot jever tani siwar wakakaifarai aurin on wei auri inau inikakafun. 21 Wei ai bobo on bobo totorin wat wanafour, men Bada ekesin matanai wat, baise sabu matasi mat.
22 On mes wei on tait tuat bairuin ba wabiyafarai osi orot ruam mat sinan; wei on wera sigaraba maiau warutobonai ato wagaturai on ra fufur egogoi sabu inibaisis mes. Ato on ari on egogoi bag inibaisim yabin on omi ebitutumem bag on mes. 23 Ato Titus aurin on, on yau turau ato on yau rui wabobo omi inibaisim mes, ato taitait tutuat fani on on mat senan, osi on ekalesia yangan siyafares senan ato osi Keriso Wabin gagamin sinbogagaiai mes. 24 Omi ami nuabo on atonio osi sabu ton woniyoboes on omi wobinuabois, onai ekalesia yangan ato sabu sibiyafares on arimon dura sintatam ato sinsagob wei omi wabifaim on dura bag.