7
Yau tuturau au nuabo, God on atonio osi aumatan on engon tutufin ot aurit iyamen. On mes bobo engon tutufin emon on tout taniyamet tangumidarit, osi bobo on sebiyamai usit o ayubit sedudum, ato ot on taniyamet ati yawasai on matafit bag tanmatar God tanberuai auman tanama.
Paul an Yasisir
Omi on nunuam sinruserenen wei auri. Wei on men iyafan tani aurin bobo komasin tani wafour on; wei on men iyafan tani an baitutum waikomasai on; o wei on men wafourtobon iyafan tani waisigoai an sawar waboen on. Yau atonio dura abikakafun on men omi aubaifufuem on; yabin yau ainau dura aikakafun nono, omi on wainuaboim kwakwan mamaba ot tanarab o yawasit tanama, wei on arimon nana ra fufur mat tanama. Yau on omi aurim on abi dura bag; yau omi aurim on ataseseir! Wei ai yababan sigaraba waboen on yau nana au not ebitutufin; yau on ra fufur abiyasisir kwakwan.
Wei gibui wanai Macedonia tafanamai wagat on, wei men meyan waiyarir tobon. Wei wait on efan ta ta nan on sabu yababan sibo sigeg sibitei, sabu on tuturas mat sigagam bonen, ato wei nunuai on ber ibonuei. Baise God on sabu asi not efefeu on ekukufaiwaris, On ikufaiwari ato Titus wei auri i’nat nan. Men on wei auri i’nat ibiyasisirei wat on, baise omi mat mamaba wokukufaiwarai on wei auri idudur. Omi mamaba wogogoi kwakwan yau wotiteu aurin on Titus ikasoneu, omi bobo aifan imatar aurin wobiyababan on ikasoneu a omi mamaba yau auriu wofofour wobotitiwagim yau wotrufafareu mes; on mes yau ari on men sunub abiyasisir on. Basit yau au fef omi aurim agagayam on iyamem woiyababan, ato yau on men abiyababan on, yau agayam. Yau asagob on aiyamem woiyababan, on aurin on yau omi aurim aiyababan, baise on wera dibon wat on aiyamem woiyababan. Baise ari on yau abiyasisir—men ato aiyamem woiyababan aurin on, baise yabin on yababan on iyamem omi ami yawas on woikitabirai. Ato yababan on God iyamai, on mes wei bobo aifan omi aurim wafofour on men waikomasim on. 10 Yabin yababan ato God ebiyamai on orot jever nunuan ebikitabirai ato on inbonanawaiim unan yawas unboai—ato on nan on men iyafan tani arimon iniyababan on! Baise yababan ato usit maiauinai taboai tabiyababan on arimon inbonanawaiit tanan ayuai tanarab. 11 Woit God on omi ami yababan on mamaba ifourai; On iyamem on wogogoi bobo wonafour a toum wosagobim omi on men bobo komasin tani wofour on! Omi bobo aifan imamatar aurin on woiyatatab; a omi wober bobo mamaba itmatar aurin on, On iyamem on omi wogogoi wotiteu mes, on iyamem on omi wogogoi yau wotrufafareu ato sabu auriu bobo komasis sifofour on wotimakies! Ato osi bobo engon tutufin amonai on omi woiyoboeu on omi aurim on ami komasin tani ambin.
12 On mes yau atonio fef agayam on, men ato orot jever iyafan bobo komasin ifofour o bobo ikomasai aurin on. Baise yau fef agayam itiyamai itrubunag omi aurim on God matanai omi on dura bag ami yawas tutufinai wokutetim wei auri. 13 On fasinai wei on nunuai wakufaiwaren, ato men nunuai wakufaiwaren wat on; Titus ibiyasisir emon iyameu wei waiyasisir yabin omi engon tutufin nan mamaba on an yababan woibaisin wobiyasisirai aurin on! 14 Yau Titus matanai on omi aifaim abogagaiim ato omi men woimamaiiu on. Wei on ra fufur dura maiauin wat on omi aurim waikakafun. On eta kaitamomai Titus matanai on wei omi waifaim wabogagaiim on idura bag. 15 On mes Titus an nuabo omi aurim on irat gagamin bag, ato on inos omi mamaba engon tutufin wobotitiwagim on an dura wottatam mes, a omi mamaba wober am imam sibiror auman wobikakaiwai on. 16 Yau ari on abiyasisir kwakwan yau on abi dura bag omi abitutumem!