6
Wei ai boboai on God mat kaita wabobo, on mes wei wabifefeyanim; omi iyabon God an kaber woboai on men woniyamai yabin ambin inmatar mes. God an dura aifan i’yau on wontatam:
“Ari wera bag on Yau au baibais an wera inat ani baisim mes; Yau omi ami bayoi atatam; an ra bag inat Yau omi atiyawasim mes on aibaisim.”
Omi wontatam! Ari wera on omi God an baibais wonboai; ari ra on nan yawas wonboai! Wei men wagogoi ai boboai nan orot jever tani ai komasin ingaturai mes, on mes wafofourtobon men iyafan tani an eta wanyafotai on. Baise bobo engon tutufin wafofour waiyoboem wei on God an agiroti, mamaba yababan komasis on nana yaterabobai waboai wafaskikin, yawas wawanis a bobo wawanis auris on asir waboai mom. Wei on sabu siborarabi fafatum goai sireberuei, a sabu kuayo simisir siragitei; wei on bobo wawanis waboen kwakwan, wei men waienbubur a men bayu wam on. Wei ai yawas on matafinai, dura maiauin an sagobai, yaterabobai a manau kaberai wat nanaba on wabo wagat waiyoboem on wei toui on God an agiroti—Ayu Kakafotinai a ai nuabo dura bagai wat wabo wagat waiyoboem, wei ai dura maiauinai wakurereb a ai bobo on God an faiwarai wat waboen. Wei on yawas totorinai on ai baigagam sawar mes imai asumaiauai nan wabo wabotan wasagobin aurin wanigagam mes a yawas totorin on beyan ba imai asugagafai nan wabo wabotan Wanrufafarei mes. Sabu fani wei sifai sidudurani ato sabu fani on wei simamaii; sabu fani on wei dura komasis siyawurei a sabu fani on wei sifai sibogagaii. Sabu fani siyawurei wei on baisigogo’oti, baise wei on dura maiauin wat on wabikakafun; sabu wei siyawurei si’yau wei on sabu men iyafan tani isagobi on, baise wei on sabu engon tutufin sisagobi; wei on ra fufur yawas beruber komasis amonai warur ato kafakakai mom watarab baise woit, wei on yawasi wamama. Wei on sabu wawaninai bag sibimakiei baise men siyasubuni on; 10 wei on wabiyababan, baise wei on ra fufur wabiyasisir; wei on kokoiani, baise wei on sabu sigaraba maiau waiyames ayuai sawarotis simatar; wei auri on sawar ambis, baise dura bag wei auri on sawar engon tutufin sen.
11 Arie yau tuturau nan Corinth mafam gagaminai womama aurim! Wei on dura totorin wat aurim waikakafun; wei nunuai on omi aurim on aumiet bag waruserenen sen. 12 Wei nunuai omi aurim on men warufofoten sen on; baise omi toum on nunuam wei auri worufofoten sen. 13 Yau ari dura abikakafun on fifirig tamas imisir nanatun auris ebikakafun ba: Wei mamaba omi aurim wafofour on nanaba wei auri wonafour. Nunuam on wei auri aumiet bag wonruserenen!
Sabu Men Baitutumotis on Men Mat Wonruayo Mes
14 Omi men wonafourtobon sabu men baitutumotis on mat bobo wonabo mes, yabin bobo on arimon men inmatar on. Yawas totorin min arimon yawas komasin rus sinikaita i? Ratafin min arimon wouman rus sinama i? 15 Keriso min arimon Dau rus sinibasites bonen i? Orot jever baitutumotin an bainonot min ato orot jever men baitutumotin an bainonot ba i? 16 God an tafaror goa min arimon baiyuyur an tafaror goa rus sinibasites bonen i? Yabin ot on God Yayawasin an tafaror goa! God Toun i’yau ba,
“Yau on arimon au goa on au sabu amosi aniyamai anama ato osi sanasi mat anabib; Yau arimon osi asi God anmatar, ato osi arimon Yau au sabu mes sinmatar.”
17 On mes Bada iyau,
“Omi on osi sabu wonikirires ato wonkusebim mabimui wonama. Omi yawas men gumidaris on men woniyamen mes, ato Yau arimon anibasitem anboem.
18 Yau arimon omi Tamam mes anmatar, ato omi arimon Yau nanatu fifirig a jeverig mes wonmatar, Bada Faiwarin on nanaba iyau.”