2
On mes yau ainonotiu on men annat omi auri aniyamem woniyababan men ato ainau afofour ba. Yau anan anfafasiuem on arimon aniyamem woniyababan. Ato men iyafan tani nan emama on iniyameu aniyasisir, yabin omi engon tutufin min woniyababan. On yabinai yau aurim fef agayam on yau men agogoi atnat atfasiuem ato omi sabu yau wobiyasisireu on atiyamem wotiyababan. Yau abi dura bag on abiyasisir an rai on, omi mat on wobiyasisir. Yau aurim fef agayam on aiyababan kwakwan a nunuaui on ibit kwakwan ato men sunub atou on; yau au yabin aibo mes fef aurim agayam on men atiyababanim mes on, baise atiyamem wotsagob omi engon tutufin on ainuaboim kwakwan.
Paul on Orot an Bobo Komasis on aurin Ifofour on Innotburai
Iyai iyafan nan sanamui yababan iyamai on men yau auriu efofour on, baise on omi engon tutufin aurim ifour—sabu fani turinai wat on aurim ifour. (Yau atonio dura aikakafun yabin yau men agogoi on orot aurin on dura wawaninai anikakafun.) Omi sabu engon tutufin baimaki ato orot jever an etaiai wobitai on basit fofonin. Baise ari on, omi on orot jever on wonnotburai ato wonkufaiwarai, on nanaba woniyamai on men nunuan iniyababan kwakwan ato aunan aunan kuayo inikirir ingat. On mes yau abifefeyanim, on wonkasonai insagob on omi men sunub wobinuaboai on. Yau on fef omi aurim agayam yabin yau agogoi atrutobonim atsagobim omi on ra fufur wobotitiwagim au dura aurin wonifonabo. 10 Iyai iyafan bobo mamaba ifofour aurin wobinotburai on, yau mat on abinotburai. Yau on orot jever ainotburai nono ato bobo tani i’nen on men ainotburai mes on, yau omi ami yasisir aurin on Keriso matanai ainotburai nono, 11 yau atonio bobo afour onai Afaguban on men fofonin ot aurit infaiwar on; yabin on Afaguban an bainonot on ot tasagob.
Paul Wera Dibon Wat Troas nan Ima
12 Yau anai Troas mafam gagaminai agat Keriso an Wasagobin atkurereb mes on, yau agaturai Bada on au bobo an eta on nan iruseren weineu. 13 Baise yau on aiyababan kwakwan, yabin yau on men fofonin tait tuat Titus atgaturai on. On mes yau sabu nan mafam gagaminai simama on aubaitotoris ato anai Macedonia tafanamai nan.
Kerisoai Tabigagam Tasosowar
14 Baise God tabikakaiwai! Yabin ot Kerisoai tabikaita on ot ra fufur fafatum yangan ba God ebonanawaiit Kerisoai tabigagam tasosowar. God on ot ebiyamet Keriso an sagob on fio yanden obin ninibin ba on taniyamai inarat tafanam au engon inboai. 15 Yabin ot on fifiu yanden ninibin ba Keriso ikutetai God aurin, on fio yanden ninibin min igat sabu iyabon siyayawas a sabu iyabon sisisiwan on sanasi nan yen. 16 Ato osi sabu iyabon sisisiwan auris on wasagobin an yanden on rabobin osi auris ato on min osi asi rabob on ibo enat; baise sabu iyabon siyayawas auris on, wasagobin on fio yanden ninibin obin osi auris, ato on min osi asi yawas on ibo enat. On mes iyafan on fofonin atonio bobo inabo i? 17 Ot on men sabu engon tutufin ba, osi on men fofonis atonio bobo sinabo on, osi God an dura sekurereb on seboai sebiyamai on sitau tous asi agim an bobo sebobo asi mair ma aurin bait. Baise ot on God iyafaret fasinai ot on Keriso an agirotit mes tamatar On nanai on dura maiauin wat tanikakafun.