3
Dura Bobaibasit Boboun an Agirotis
Omi aurim fef agayam on men sabu fani sinau, wei on toui wabogaii men. Wei on men sabu fani ba; wei men wagogoi fefai nan wangayam wei ai yawas mamaba aurin on omi wankasonem wonsagob, o wei men wagogoi wanifefeyanim wei auri on fef wongayam sabu fani wonkasones sinsagob wei ai yawas on nanaba. Wei ai fef ba min omi toum on wei auri on nunuaii wagayamen sabu engon tutufin auris siniyab sinsagob. Baise omi aurim on rerebai ebiyoboet omi on fef ba Keriso Toun igayam ato wei wabo waiyafar inai. Atonio fef on men gagayam gugugurinai sigayam on, baise God an Ayu yayawasinai nan igayam, ato On men agimai igayam on baise on sabu nunuasi nan igayamen.
Wei atonio dura wabikakafun yabin Kerisoai on wei God aurin on wabi dura bag. Wei toui on men aifan yabin tani auri yen on faiwar initei wanau on wei on fofoni atonio bobo wanabo. God on ebiyamei wei fofoni On an bobo engon wanabo; On Toun ebiyamei wei on fofoni wat dura bobaibasit boboun on aurin wabobo, atonio dura bobaibasit boboun on men baifafaro dura sigayam on baise Ayuai nan sigayam. Baifafaro dura sigagayam on rabob ibo enat, baise Ayu on yawas ebitet.
Baifafaro dura kakaita kakaita on agimai nan sigayamen, ato on baifafaro dura sibitai an rai on God an kudidirin irobotet. On kudidirin on Moses maginai itagawai, basit on kudidirin Moses maginai on isasawar min on, baise on kudidirin an wani on nanaba maginai i’yen on mes Israel sabu on men fofonin Moses magin nana sititai on. Baifafaro dura ato rabob ibo i’nat on sibitet an rai on God an kudidirin isiwan. Ato dura bobaibasit boboun an Ayu i’bosuruf on, God an kudidirin on gagamin bag ikudidir igat. Baifafaro dura ato sabu ibigurubabanis asi bokomas on nana si’yen, baise on an kudidirin auman; ato dura bobaibasit on sabu ebiyames God matanai asi yawas totorin semamatar on an kudidirin on irat irat kwakwan! 10 Ot atonio dura tanikakafun yabin baifafaro dura atamanin an kudidirin ainau i’yen on inat esasawar, ato ari yawas boboun an kudidirin on irat ato irat bag men ainau an kudidirin ba. 11 Atonio baifafaro dura an kudidirin isisiwan on men weromin bag iyen on, ato atonio yawas boboun an kudidirin on irat ato irat bag, on kudidirin on arimon inen au wantoan au wantoan!
12 Yabin wei dura bagai wamomousin on mes, wei on totor wat wasagobin sabu auris wakurereb men wabeber on. 13 Ot on men Moses ba, on an beber ibo maginai isabutan ato Israel sabu on men fofonin kudidirin an ratafin isasawar on matasi sititai itsawar bag. 14 Dura bag osi nunuas on irufot; ato ari ra osi dura bobaibasit atamanin an buk sebiyab on beber kaitamom on nunuas eyafofoten. Orot jever on Kerisoai inikaita on ato beber on sinboseir. 15 Ari ra on eb osi Moses an baifafaro dura sebiyab on beber on nana nunuas eyafofoten. 16 Baise on beber on arimon sinboseir, ato God an dura buk amonai sigayam Moses aurin si’yau ba: “On Bada aurin irutabir on an beber siboseir.” 17 Atonio God an dura buk amonai Bada aurin sigagayam on Bada an Ayu aurin sikakafun; ato Bada an Ayu nan orot jever tani amonai emama on ebinetewarai bokomas a rabob an baifafaro emon on irufanai. 18 Ot Keriso an baigibubunuotit engon tutufin on men magit beberai sisabutanen on, ot engon tutufin on Bada an kudidirin kaitamom on tabiyoboes ato ot tabikitabiret On ba tamamatar, ot tabikitabiret amon emon on kudidirin gagamis bag iboen enat, ato on kudidirin min Bada emon enat on min on an Ayu.