4
Usit an Samisamis a God An Faiwar
God On an kaberai on atonio bobo itei on mes wei men bobo aurin wabisuweigan on. Wei on yawas fani buburis a mamai an bobo wafofour on waikiriren; wei men wabisigo o wei men God an dura wabikitabirai on. Wei on dura maiauin rerebai wat wakurereb a wafofourtobon sabu auris on yawas obinai wat wafofour ato osi wei sinitei nunuasi sinsagob wei sabu on mamaba God matanai. Wei wasagobin wakurereb on sabu men fofonin sintatam sinsagob on, osi sabu min iyabon ato sisisiwan wat auris on. Osi men sebitutum yabin atonio tafanam an god komasin on nunuas woumanai nan ebotanen. Ratafin osi usisi etatagawai emon on matas ebofoten men seitai on, ratafin ato God an kudidirin an Wasagobin Keriso emon enat on, On Toun on God an Itin ba. Wei men toui auri dura wakurereb on; wei dura wakurereb wau, Iesu Keriso on Bada, ato Iesu fasinai wei toui on omi ami agirotim mes wamatar. Ainau bag God tafanam ifofourai nan dura wawaninai iyau, “Wouman amonai on ratafin intagawai!” On God kaitamom on an faiwar iyamai nunuati itagawai, atonio ratafin on ebiyamet God an kudidirin on tasagob, on min on Keriso maginai ekudidir.
Baise ot iyabon atonio ayubit an agim sawar taboai on ot on naukwat maiauin ba, onai iniyoboet tansagob faiwar gagamin on God ebinoanai, men ot ebinoanit on. Sabu on ra fufur eta au engon yababan sebitei, baise osi men sinbomerubei on; ra ta ta wei aibainonot on men ebitutufin bag, baise ai bainonot on men wabikirir efefeu on; wei ai ragit on sigaraba maiau baikokosar sebitei, baise God on men ebikirirei on; ra ta ta sabu on komasinai bag seborarabi wafefeu, baise wei on men sasubuni on. 10 Wasagobin fasinai on ra fufur sabu kafakakai mom sinasubunuei ato Iesu aurin imamatar ba, onai On an yawas mat on usiyi nan sinitai. 11 Iesu fasinai on wei ra fufur ai yawas tutufinai wamama on sabu kafakakai mom sinasubunuei, onai On an yawas on wei usi inrarabob on nan sinitai. 12 On an yabin min wei baiyoyoboti on kafakakai mom wanarab, baise yawas on wobo usimui ebobo.
13 God an dura buk amonai sigayam siyau, “Yau aitutum on mes dura aikakafun.” On baitutum an Ayu kaitamomai on wei mat wabitutum on mes wabikakafun. 14 Wei wasagob God, On Bada Iesu Keriso rabob emon ibobaimisirai iyawas, On arimon wei a Iesu mat inbobaimisirei ato omi mat engon tutufin inboet tanan Iesu nanai tantawar. 15 Atonio osi bobo engon tutufin on omi wanibaisim ami obin aurin; ato God an kaber on egat sabu engon tutufin seboai seyayawas, osi arimon asi bayoi a asi baikakaiu on gagamin bag sinkutetai God sinifain siniduduranai.
Baitutumai Tanama
16 On yabinai wei ai bainonot on men ifeu on. Basit ot usit maiauin on ebiatamanin a etigogon, baise ayubiti on ra ra ebibobounit. 17 Atonio yababan kafakakai a wera dibon wat wabikokosari on arimon inboei wanan kudidirin faiwarin a mama wantoanin on wanboai, on kudidirin on gagamin bag men yababan ba. 18 Yabin wei matai wait on men sawar ato matati taiten auris on, baise sawar ato men matati taiten on auris on matai wait. Sawar aifan matati taiten on wera dibon wat aurin on, baise sawar men matati taiten on arimon sinen au wantoan au wantoan.