3
Paul an Bobo Sabu Men Jew Yangan auris Iboen
On yabinai yau Paul, on Keriso Iesu fasinai on fafatum goai amama, yabin yau On abiagirai on mes, a yau on omi sabu men Jew yangan weinem on aurim abobo, a yau God aurin ababayoi. Dura bag omi dura wotatam God an kaberai on atonio bobo iteu omi anibaisim mes. God an bainonot buburin on, ibo igat au rereb ato iyoboeu. (Yau atonio aurin on dura dibon wat agayam, ato yau dura agayam wonbibiyab on, wonsagob yau on dura bag Keriso an dura maiauin buburin on asagob.) Sabu ainau bag simama on men atonio dura buburin auris sidudur on, baise God on ari Ayuai nan ibo igat irerebai an baiyoyobotis a an aubairuruotis kakafotis auris. Dura buburin an yabin min atonio: Wasagobin emon on sabu men Jew yangan on God an baimomogin Jew yangan ebites on turin sinboai; osi on sinnat usin kaitamom sinmatar ato God on Keriso Iesuai an aumatan ibiyamai on sinfasararam.
God an kaber an siwar gagamin emon on yau iyameu anat wasagobin an agirotiu amatar, on bobo on Toun an faiwar on usiui on nan iteu. Yau on wabiu ambin bag God an sabu engon auris; baise God atonio bobo iteu Wasagobin ato Keriso On sawarotin aurin on men fofonin awati tanikakafunen on, sabu men Jew yangan auris on anboai angat mes, ato abiyamai sabu engon tutufin ato God an bainonot buburin inbobo on sinitai. God, On sawar engon tutufin Fouritotin, On ainau bag on sawar engon tutufin ibunien si’yen, 10 onai ari ra ekalesia emon on, anea nan safamai sebinetewar a asi faiwar sebotan on God an gigiboan ta ta on sinitai sinsagob. 11 God atonio bobo on anai bag inonotai, On Keriso Iesu ati Bada emon on bobo iyamai imatar. 12 Ot Keriso mat tabikaita a ati baitutum On aurin tayeyeinin on men tabeber on totor wat tanan God nanai tantawar. 13 Yau abifefeyanim omi men ami not sinafeu mes yabin yau omi wabim duram aurin on abikokosariu.
Keriso An Nuabo
14 On yabinai yau sindau arou Tamat aurin ababayoi, 15 on dam warar engon tutufin safamai a tafanamai semama on Wabin maiauin bag on ebites. 16 Yau God aurin ababayoi On an baimomogin gagamin on an Ayuai nan faiwar initem nunuamui wonfaiwar, 17 ato yau ababayoi on omi ami baitutumai on Keriso arimon an goa on omi nunuamui inyon inama. Yau ababayoi omi on awerorom a ami tutut on nuaboai nan wonyein, 18 onai omi a God an sabu mat on faiwar wonboai wonsagob tiwag, Keriso an nuabo on gagamin gagamin bag men fofonin tanifofon on. 19 Dura bag yau on ababayoi omi on wonnat On an nuabo on wonsagob, basit omi men arimon engon tutufin wonsagob tiwag on—on mes omi engon tutufin wonnat totor God an Itin ba wonmatar.
20 God an faiwar ot usiti ebobo on mes On arimon bobo gagamis ato gagamis bag on aurit infouren, On ato bobo gagamis infofouren on, men arimon tanbayoi o taninonotai fofonin on: 21 On mes ot sabu iyabon ekalesia amonai tamama ot tanat Keriso mat taikaita on ra fufur God a Keriso Iesu on tanifain taniduduranai au wantoan au wantoan! Dura bag.