4
Usin Kaitamom
Yau on fafatum goa amonai amama yabin yau Bada aurin abobo on mes: Yau awurem on, God iyoyorem on yawas obinai wat On an gogoiai nanaba wonama. Omi on ra fufur wontafoum, nuataiai, a yaterabobai nan wonama. Omi on tuturam mat on nuaboai nan wonibaibais bonen. Omi wonafourtobon Ayu ato iboem wonat wobikaita on nana wonbokikin, On tufai nan iyousim woikaita. Ot engon on usin kaitamom On ebinoanai, a Ayu kaitamom, on nanaba ot on God an yawas kaitamom on yaterabobai tamomousin, on min ato God irubinem On an Wasagobin wobitutumai nan. Bada on kaitamom, baitutum kaitamom, bapataito kaitamom; God on kaitamom wat ato On on sabu engon tutufin Tamas, On min sabu engon tutufin asi Bada, On min on sabu engon tutufin ebiyames an bobo sinabo mes, a On min On sabu amosi emama.
Ot sabu kakaita kakaita on Keriso an kaber gagamin emon on an siwar gagamis ot sabu ta ta itet. God an dura buk amonai sigayam siyau,
“On igai inai efan aiyetunai bag i’boai on sabu engon tutufin fafatum amonai simama on mat iboes sigai, ato On siwar on sabu engon tutufin ites.”
Ato “On igeg,” au aiyetun an yabin min abifan? On an yabin min ainau on isur tafanam babanai bag. 10 On mes Iesu on safam emon isur au tafanam, ato On Kaitamom on igai inai au aiyetun, igai aiyetun bag safam igiseirai, On bobo nanaba ifour tafanam engon On aurin itboai itinoanai mes. 11 Keriso On “siwar on sabu engon tutufin ites;” On sabu fani on irubinis sinat baiyoyobotis simatar, On sabu fani on irubinis sinat aubairuruotis simatar, On sabu fani on irubinis sinat wasagobin aurin dura kurerebotis simatar, On sabu fani irubinis sinat ayubit an kaifarotis a baibebeotis simatar. 12 On atonio bobo ifour God an sabu engon tutufin itbotitiwagis Keriso sebigibubunuai yangan asi bobo sitabo mes, onai osi on Keriso usin on sityon itag mes. 13 On mes ot engon tutufin tannat ati baitutum kaitamomai a God Natun an sagobai on nan tanikaita; onai ot on ati baitutumai tanarat gagamit Keriso ba tanmatar. 14 Namon ot on men fifirig gugudis ba tanama, ato osi sabu baisigogo’otis asi baibebeai on siniyamet wa ba yawaradai inrabit mabiti tanan a yabat ba insisinet eta taniai tanan, osi sabu asi baisigogo sebiyamen on tuturas sebisigoes eta fetagai nan senan. 15 Baise, ot on nuabo an Ayuai on dura maiauin wat tanikakafun, ot on eta au engonai Kerisoai nan tanarat, ot sabu engon tutufin ati Unin min On. 16 Keriso an bainetewar babanai on usit tuturis ta ta on engon senat sebikaita, usit asi kofan engon iboen enat ebikaita on usit tutufinai ibo ebotan. Ato usit tuturis kakaita kakaita mabis mabis sebobo on, usit tutufin on erarat ato nuaboai ebifaiwarai.
Kerisoai Yawas Boboun
17 Bada Wabinai dura wawaninai awurem: omi on men eteni sabu asi yawas ba nana wonama mes, osi asi not on engon wagas wat 18 a osi asi not on woumanai nan sen. God yawas ebitet on osi arimon men sinboai on, yabin osi on men segogoi sinsagob a osi on nunuas wawanis. 19 Osi on men meyan mamai tani eboes on; osi asi yawas engon tutufinai on bobo komasis wat on sefofour semama a osi on nana ra fufur segogoi bobo komasis on sinfofour men aifan tani inyafotes on.
20 Omi Keriso aurin on men on nanaba wosagob on! 21 Omi on dura bag Keriso duran wotatam, ato omi wonat On an baigibubunuotin womatar an dura maiauin Iesu’ai on sibebeyem. 22 On mes omi ami yawas atamanisi womama on wonikiriren, on yawas atamanis ibiyamem ami yawasai on nanaba womama—yawas atamanis ainau womama on ibiyamem ibikomasim bag yabin yawas komasis on ibisigoem on an gogoi yawas on wotfofour mes. 23 Omi nunuam a ami bainonot on woniyamai bobous bag sinmatar. 24 On mes omi on wonat orot jever boboum womatar, orot jever boboun on God ifourai enat On an Itin ba emamatar. yabin On an yawas on ebiyamai rerebai sabu engon tutufin sinitai on dura maiauin totorin a kakafotin wat.
25 Omi baisigogo dura on wonikirir! Omi engon tutufin on dura maiauis wat baitutumotim tuturam auris wonikakafun, yabin ot sabu engon tutufin on tanat taikaita Keriso usin tamatar. 26 Omi yam sintatab on, men ami yatatab wonikirir ato on inbonanawaiim wonan wonbokomas, a omi men nana rai wonbiyatatab inan awa inafom mes. 27 Omi men Afaguban wera wonitai on nan iniyamem wonbokomas mes. 28 Orot iyafan ebabainau on bainau inikirir ato bobo obin inboai inabo; onai on agim obin inboai ato toun inkaifarai a on fofonin arimon sabu kokoianis inibaisis. 29 Omi men dura komasis wonikakafun tuturam woniyababanis mes, baise baibais an dura obis wat on wonikakafunen, on baibais dura on asi gogoi on inboai inyon weines, ato on dura aifan ubikakafun on sabu iyabon om si’tatamim on inibaisis asi bobo obis sinafour aurin. 30 Ato God an Ayu Kakafotin on men woniyamai iniyababan mes; yabin Ayu on God an kufofot, omi on ikufotem Toun ininoanai mes, God Ayu item iniyoboem onai an Ra innat on God arimon iniyawasim. 31 Omi ya forab, ya komas a yatatab on engon wonikiriren. Omi men gibui tuturam wonagam wonawures woniyokues mes. Omi men tuturam auris dura komasis wonikakafun a men turam tani wonisisiweiai mes. 32 Baise omi on wonmanau wonkaber a tuturam auris woniyababan, a tuturam mat woninotburem, ato God On Kerisoai ibinotburem ba.