5
Ot on Ratafinai Tanama
Omi on God nanatun an nuabo, on mes omi wonafourtobon On an yawas ba on nanaba wonama. Omi ami yawas on nuabo on ininetewarim, ato Keriso ibinuaboit ba a On an yawas on siwar yanden ninibin ba on ot aurit ikutetai ato on sirifu on God iyasisirai.
Omi sanamui nan on men kuke foro asi yawas ba woniyayar mes o men yawas dumadumais on wonfouren mes o men sabu fani asi sawar on woneit wongogoien wonabo mes. Omi on God an sabu on mes iyobin osi bobo komasis nanaba on men wonafour onai sabu arimon men bobo komasis auris siniubarem mes. Mat omi sanamui on men dura komasis wonikakafunen mes. Omi on men mamai an dura, dura wagas wat, o baiyayar an dura wonikakafunen mes. Baise omi on God wat on wonikakaiwai. Omi wonsagob tiwag: men iyafan tani an efan on Keriso a God an Baiaiwabai inboai, on iyafan inbiyayar, mamai an bobo infofour o sabu fani asi sawar bo auris ingogoien on. (Yabin sabu fani asi sawar eiten egogoien bo mes on om min baisigogo god on ebiagirai.)
Omi men woniyamai iyafan tani an awa sareu duraiai nan inisigoem mes; yabin atonio osi dura auris on God an yatatab arimon innat osi sabu iyabon men On aurin sebifonabo auris. On mes osi sabu on men mat wonikaita mes. Ainau bag omi toum on woumanai nan womama, baise ari omi wonnat Bada an sabu womatar on, omi on ratafinai womama. On mes omi ami yawas on woniyamai ratafin an sabu ba wonama. Yabin ratafin an uwan on sawar obis ta ta, yawas totorin a dura maiauin on iboen enat. 10 Omi wonafourtobon yawas ato Bada ebiyasisirai on wonsagob. 11 Omi on men ato bobo yabis ambis sabu sefofour on nanaba wonafour mes, osi bobo on wouman ebinoanai. 12 (Sabu ato bobo bubuniai nan sefofour auris tanbikakafunen on arimon mamai gagamin inboet.) 13 Ato bobo engon tutufin au ratafin sinboai singat on, asi yawas maiauin on rerebai ibo igat; 14 ato bobo aifan rerebai ibo egat au ratafin on sebikomasai. On fasinai sabu fani dura si’yau ba,
“Om orot jever iyafan yenbubur on unmisir, om rabob emon unmisir ato Keriso on om usimui intagawai.”
15 On mes omi wonkaifarem tiwag mamaba ami yawasai wonama aurin on. Omi on men sabu ojis asi yawasai ba wonama mes, baise omi on sabu gigiboanotis asi yawasai ba wonama. 16 Omi ra fufur yawas obis wat on wonafour, yabin ari ra on sabu bobo komasis sefofour. 17 Omi on men sabu ojis ba wonama mes, baise wonafourtobon Bada mamaba egogoi omi bobo wonabo On aurin on wonsagob.
18 Omi on men wine wontoman wonikokok mes, baise woniyamai Ayu on inibonuem. 19 Omi tuturam mat on God an buk psalm, tafaror asi kwarer a ayubit asi kwarer on nan mat wonikakafun bonen; omi kwarer kakafaiis a psalm Bada aurin wonkwakwarer on nunuamui mat wonifain. 20 Ati Bada Iesu Keriso Wabinai, omi ra fufur bobo obis auris on Tamat God aurin wonikakaiwai.
Awawam Jever a Orot
21 Omi on toum wonibasitem bonen yabin omi on Keriso wokakafai on mes. 22 Jever, omi on awawam orot auris wonifonabo mamaba Bada aurin wobifonabo ba. 23 Yabin orot on an baibad awan jever aurin yen mamaba Keriso an baibad ekalesia aurin yen ba; a Keriso Toun on ekalesia an Baiyawasotin, on min On usin. 24 On mes jever on awawas orot auris sinifonabo tiwag bobo au engonai mamaba ekalesia on Keriso aurin ibifonabo ba.
25 Orot, omi on awawam jever woninuabois tiwag mamaba Keriso ekalesia aurin ibinuaboai a On an yawas ikutetai irarabob ba. 26 Keriso bobo nanaba ifour itiyamai God aurin Kakafotin itmatar. On God an dura ikakafun a sareuai nan on ekalesia isou iyamai igumidar, 27 onai ekalesia on itboai Toun itinoanai obin fafa bag—matafin a an komasin ambin, men duma itikafeyan a men boreg o men bobo dumadumais fani sitikafeyan mes. 28 Orot on awawas jever sininuabois mamaba osi tous usis sebinuaboen ba. Orot iyafan awan jever ebinuaboai on toun aurin ebinuabo. 29 (Men iyafan tani toun usin isisiweiai on. Baise on usin bayu ebituai a ekakaifarai, mamaba Keriso ekalesia aurin ifofour ba, 30 yabin ot on On usin turin.) 31 God an dura buk amonai sigayam siyau, “On yabinai orot on arimon ayon taman inikirires ato awan rus sinikaita, ato osi rus on sinnat kaitamom sinmatar.” 32 Dura maiauin buburin on atonio dura buk amonai sigayam on nan ibo igat, ato yau asagob on Keriso a ekalesia on auris ebikakafun. 33 Baise atonio dura min omi mat aurim on ebikakafun: Omi orot kakaita kakaita on awam woninuabois ato toum wobinuaboim ba; a jever kakaita kakaita on awawas orot sinkakafes.