6
Fifirig a A’yos Tatamas
Fifirig, omi on Keriso an baigibubunuotim on mes ami bobo on, a’yom tamam auris wonifonabo yabin atonio bobo on totorin on nanaba wonafour. Baifafaro dura iyau, “Ayom tamam unkakafes,” atonio on baifafaro dura ainauin siyaumatan ot ati obin aurin: Aumatan tefanai siyeyeinin on dura ato nanaba iyau, “Bobo engon tutufin obis on arimon sinmatar omi aurim, ato omi arimon wera weromin tafanamai wonama.”
Dad bab, omi nanatum duraiai wonbitotoris on men wonrabon kwakwan ato woniyames siniyatatab. Baise omi nanatum on wonkaifares Keriso an yawasai nan wonibebeyes tiwag a wonawures Bada sinitutumai.
Agirotis a asi Babadis
Agirotim, omi ami babadis tafanamai auris on berai a kakafai nan auris wonifonabo; ato on bobo on nunuam tutufinai woniyamai, sitau omi on Keriso wobiagirai bait. Omi men ami babadis seruruaiim on mes on bobo nanaba wonafour on, yabin omi wogogoi ami babadis sinau on omi bobo obin bag wofofour; baise omi on Keriso an agirotim on mes omi on nunuam tutufinai mamaba God egogoi on nanaba wonabo. Omi agirotim bobo wobobo on woniyasisir auman, sitau omi on Bada wobiagirai bait, men orot jever maiau wobiagirai on. Omi wonnos, mamaba om on agirotim o sirufanim, yabin om am bobo obin ufour aurin on God arimon insiwarim.
Omi babadim, on eta kaitamomai nan wat ami yawas obinai ami agirotis auris wonafour a omi men dura fetag wonau beberues mes. Wonnos omi babadim a ami agirotis on Bada kaitamom safamai on ebinoanai, On eta kaitamomai wat nan sabu ebigurubabanis.
God An Baigagam Sawar Wonitakwakwarim
10 Dura aifan abikakafun au kanfoun min atonio, omi Bada mat wobikaita on On an faiwar gagaminai nan wontawar wonfaiwar. 11 Baigagam sawar engon tutufin God ebitem on usimui woniwanim, onai Afaguban an baisigogo komasis emon on omi arimon fofonim wontawar woniragitai. 12 Yabin ot on men orot jever maiauis mat tabigagam on baise ot on ayu komasis safamai semama a bainetewarotis, babadis, a ayu asi faiwar ato nin tafanam an woumanai sabu sebinetewaris on mat tabigagam. 13 On mes omi ari bag on God an baigagam sawar woniwanim! Namon bobo komasis asi ra innanat on, ragit orot omi aurim inbiragit on, omi arimon fofonim faiwarim wontawar; ato wonigagam inan au kanfoun ingagat on, omi arimon nana fofonim faiwarim wontawar.
14 On mes omi wontawar, wonbotitiwagim: God an dura maiauin on ami kaid ba nenemui wawaninai wongigin, yawas totorin on dogaram an rufafar mes dogaramui wonyein, 15 ato omi wonbotitiwagim tuf an Wasagobin wonkurereb aurin on akikiman ba ammui woniwanim. 16 Omi ra fufur baitutum on beyan ba auman wonabar wonabib; on beyan auman wonabar wonabib on Afaguban an iyo wairaf eyoyour auman inrereben on omi arimon fofonim wonyafotai wonsibunin. 17 Ato God an yawas on kowas ba wonboai a God an dura on seri ba Ayu ebitem on wonboai wonigagam. 18 Atonio osi bobo engon tutufin wonbiyamai on wonbabayoi auman, God aurin wonifefeyan baibais mes. Ayu ebinetewarim on ra fufur wonbayoi. On yabinai omi matam woneit a omi men wonisuweigan mes; omi ra fufur God an sabu auris wonbayoi. 19 Omi on yau mat auriu wonbayoi, on an rai anbotitiwagiu dura baikakafun mes on, God arimon dura initeu, onai yau dura totor wat anikakafun men anaber mes a wasagobin buburin on anboai angat sabu sintatam sinsagob. 20 Atonio wasagobin fasinai on yau anat Iesu Keriso an dura baikakafun an orot amatar, basit yau ari fafatum goai amama min on ato yau On an dura on abikakafun. Omi yau auriu wonbayoi onai yau on wasagobin aurin on dura totor wat ankurereb men anaber mes ato afofour ba.
Baikakaiu Kanfoun
21 Tychicus, ot ati nuabo tait tuat a agirotin baitutumin Bada an boboai on arimon yau auriu on dura engon inkasonem wonsagob, onai omi wonsagob yau bobo mamaba abobo on. 22 On fasinai yau omi aurim abiyafarai. Wei engon tutufin nin mamaba wabobo on inkasonem wonsagob a on inkufaiwarim.
23 Yau ababayoi God Tamat a Bada Iesu Keriso an tuf a an nuabo an baitutum on omi taitaiu tutuau on initem. 24 Yau God aurin ababayoi On an kaber on ato osi sabu iyabon ati Bada Iesu Keriso sibinuaboai on auris inama, On nuabo on an kanfoun ambin.