2
Paul Thessalonica nan Bobo Iboen
Wei taitai tutuai, omi toum wosagob wei omi aurim wanai wafafasiuem on men asir yabin wagan wat on. Omi wosagob wei wanai Philippi mafam gagaminai nan on sabu yawas komasis auri sifour waikokosari a dura komasis siyawurei, weie wanai omi aurim Thessalonica mafam gagaminai nan. Basit sabu sigaraba maiau on sifourtobon wei sityafotei mes, baise wei ai God on nunuai ikufaiwaren On an Wasagobin on aurim wakurereb. Wei wafourtobon omi nunuam watboai watsagob wasagobin aurin on, men baisigogo duraiai nan watawar waikakafun on o wei men ai not komasinai nan o wei men wafourtobon iyafan tani waisigoai on. Baise, wei ra fufur God an gogoi dura on nanaba on aurim wabikakafun, yabin On irutoboni idura bagi nono ato itutumei Wasagobin aurin. Wei men wafourtobon orot jever watiyasisires mes on, baise God on watiyasisirai mes, On nunuat eiten esasagob. Omi wosagob tiwag, wei men wanat omi aurim dura momonis wat waikakafunen o wei men omi aurim waikakafun toui ai gogoi ai obin aurin on. Wei bobo aifan wafofour on God nunuai iten isagob. Wei men wafourtobon waiyamai orot jever iyafan wei itifai aurin on, o omi emon o sabu fani emon, baise wei on Keriso an baiyoyoboti ato wei ai baibad yen fofonin watifefeyanim ai gogoi on wotibaisi. Ab wei on fifirig gugudi ba nuataiai wat nan omi mat tama, ato fifirig ayos on nanatun ekakaifares ba. Yabin wei on omi wainuaboim kwakwan on mes wabotitiwagi omi mat Wasagobin God emon on watiyoboem mes, men on wat, baise wei toui ai yawas mat on wakutetai omi watibaisim mes. Wei on omi wainuaboim kwakwan! Wei taitai tutuai, dura bag omi on wosagob wei mamaba bobo wawanis bag wabobo on! Wei fom ra engon on bobo wawanis waboen onai wei men omi bit watitem mes ato Wasagobin God emon omi aurim wakurereb on.
10 Omi toum wosagob a God mat on eb itei isagob wei ai yawas omi Keriso wobitutumai yangan aurim wafofour on matafin, totorin wat, men bobo komasin tani wafour on. 11 Omi wosagob wei omi sabu kakaita kakaita wabibaisim on sitau; fifirig tamas toun nanatun ekakaifares bait. 12 Wei wakufaiwarim, wakubainunubem ato wei nana dura wawaninai wawurem ami mair ma on yawas obinai wat wonama, on nanaba on God woniyasisirai, yabin On iyorem On Toun an Baiaiwabai wonar ato Wabin gagamin on wonfasararam mes.
13 Ato bobo yabin tani aurin on mes wei ra fufur God wabikakaiwai. On an ra wei God an dura aurim wabo wanat on, omi dura wotatam ato woitutum on God an dura, men orot jever asi dura on, ato on min dura bag God an dura. Yabin omi iyabon wobitutum on God omi amomui ebobo. 14 Wei taitai tutuai, yawas kaitamom omi aurim imamatar on, yawas kaitamom nanaba min God an ekalesia nan Judea tafanamai semama on auris imatar, osi sabu iyabon Keriso Iesu ibinoanai on. Omi toum ami sabu bag on baikokosar sitem on nanaba on osi Jew yangan fani nan semama on baikokosar sites, 15 osi sabu min Bada Iesu a aubairuruotis on siyasubunues, ato osi sabu min wei baikokosar sitei. Osi on men God sebiyasisirai on! Ato osi on sabu engon tutufin auris sebiragit! 16 Mat osi sifourtobon wei sitrufotei God sabu inbiyawasis an dura on men sabu men Jew yangan auris watkurereb. On etaiai on osi bokomas ra fufur sifofour i’nan au kanfoun on bokomas gagamin bag siyamai. Ato ari au kanfoun on God on komasinai bag ebigurubabanis!
Paul Igogoi Inan Infasiues Men
17 Wei taitai tutuai, wei auri on ato wera dibon wat wabikirirem on—usi wat on mabiyi wamama baise ai notai dura bag on ra fufur omi wanonosim ato ra sigaraba maiau wafourtobon watitem men! 18 Wei wagogoi watmatabir men omi aurim. Yau Paul on ra sigaraba maiau afourtobon aurim atmatabir men atan, baise Afaguban on wei iyayafotei. 19 Yau agogoi omi atfasiuem yabin omi—omi ekesim mom! Omi on woiyamei wei dura bagai wamomousim, omi on woiyamei wei wabiyasisir, omi on woiyamei wei wataseseir ato ai bobo obis wafour aurin on ato ati Bada Iesu innanat men on nanai nan omi aurim waniyasisir. 20 Dura bag, yabin omi ami yawasai woiyamei wei wataseseir a wabiyasisir!