3
Au kanfoun on, wei men fofonin nana watmomousim mabiyi watama. On mes wei wainonoti on ekesi wat Athens nan wanama, ato Timothy wat on waiyafarai, ot tait tuat on wei mat God an bobo wabobo Keriso aurin on an Wasagobin wakurereb. Wei on waiyafarai omi inkufaiwarim a inibaisim iniyamem ami baitutumai nana wonfaskikin mes, onai omi baikokosar wonboboai on men ami baitutum wonikirir inafeu mes. Omi toum wosagob baikokosar ato nanaba on, God an gogoi nanaba on ot aurit inmatar mes. Ainau omi mat tamama nan on, wawurem sabu arimon baikokosar sinitet; ato omi wosagob tiwag, dura bag on bobo nanaba imatar. On fasinai yau Timothy aiyafarai. Yau men fofonin nana atmousim on, on mes aiyafarai omi mamaba wobitutum on itsagob mes. Yau aber ari Afaguban omi itrutobonim mat, ato bobo aifan engon tutufin nan wobobo on yabin wagan wat itmatar!
Ato ari on Timothy imatabir inat men auriu, ato omi mamaba wobitutum a mamaba wobinuabo on duram obin ibo inat auriu. On ikasonei on omi ra fufur wei wononosi, ato omi wogogoi bag magi woneit, maragan wei wagogoi kwakwan magim waniten on nanaba on. On mes taitai tutuai wei ai yababan a ai baikokosar weromin waboai on omi wokukufaiwari. Omi Keriso wobitutumai on nan wokufaiwari, ari on ai yawas boboun yasisirai wamama yabin wei wasagob omi ami yawasai Bada mat woikaita wofaskikin on mes. On mes omi aurim on ati God wanikakaiwai. Omi aurim on wei On nanai wabiyasisir on mes wabikakaiwai. 10 Fom ra wei nunuai tutufinai wabifefeyanai omi mat tanikaita men magit taneit ato ami baitutumai kafakakai wosasam on wanifaiwarim mes.
11 Wei on ati God Tamat Toun a ati Bada Iesu aurin wababayoi ai eta inbotitiwag weinei omi aurim wannat! 12 Wei wababayoi Bada aurin On infourim tuturam mat woninuabo bonen a on nuabo on iniyamai sabu engon auris inarat bag inkadedebur, ato wei ai nuabo omi aurim wabinuaboim ba. 13 On etaiai on, On ifourim nunuam sinwani, ato omi arimon matafim a kakafotim wat ati God Tamat nanai wontawar on an ra ati Bada Iesu an sabu kakafotis mat sinnanat men on nan.