2
Orot an Bobo Komasis wat
Wei taitai tutuai baitutumotim, wei wagogoi dura wawaninai wanawurem on, ati Bada Iesu Keriso innanat men aurim ato ot usit on arimon On inboen inruayoit mat tanikaita, sabu fani sau on Bada an Ra on inat nono, baise taitai tutuai wei dura wawaninai wawurem on men woniyamai osi sabu nanaba on siniyamem omi sasasan wat nunuam siniror a woniyababan ami not sinkomas mes. Tait sabu fani sinonosin on wei God an dura ayuai ibo i’gat on nan waikakafun o dura wakurereb on nan waikakafun, o wei omi ami fef wagagayam on nan waikakafun. Omi men woniyamai iyafan tani inisigoem mes; yabin Ra on arimon men fetag innat on, ambin, ab ainau sabu on arimon kous God aurin sinyein a Orot bobo komasis fourenotin on arimon efan rerebai ingat, on Orot on arimon God efan komasinai on nan inikomasai. On arimon sabu ato seyoyorai sau god o sawar ta ta sekwakwafiren on iniragites, ato on toun inboai iniyamai gagamin bag inmatar osi sawar engon tefasi. On min arimon inar God an tafaror goai inamair ato sabu inawures inau, “Yau on God.”
Yau abitutum omi atonio dura on wononosin, on an ra yau nan mat tamama awurem on. Baise ari on sawar tani ebotan on mes bobo men emamatar on, ato omi wosagob on bobo min abifan. An werai bag weie, Orot bobo Komasis Fourenotin on arimon inrobotet. Faiwar buburin on ari sabu amosi irui bobo komasis sefofour nono, baise yau dura au on bobo arimon inmatar, on arimon men inmatar ab ainau on sawar tani bobo ebotan men emamatar on sinboseirai eta inrereb. Namon Orot bobo Komasis Fourenotin on arimon ingat au rereb, baise Bada Iesu innanat on, arimon awan fubinai nan inasubun ato an ratafin kudidirinai on nan inikomasai. Orot bobo Komasis Fourenotin on arimon Afaguban an faiwarai innat ato baisigogo bobo buburis ta ta a bobo faiwaris ta ta a bobo baiduduranis on infouren, 10 ato on baisigogo bobo komasis ta ta infouren ato osi sabu iyabon arimon sinsisiwan auris. Osi sabu arimon sinsiwan yabin osi on men sibiyasisir Bada Iesu an dura maiauin sittatam on, osi Bada Iesu an dura maiauin nuaboai sittatam on God arimon itiyawasis. 11 On yabinai God on arimon asi not iniyamen inikokomasen ato osi arimon baisigogo bobo auris on sinitutumen. 12 On an yabin min osi sabu iyabon men dura maiauin sibitutumai, baise osi bokomas fouren aurin on yasisirai nan sifofour on, osi on arimon God inimakies.
Omi on Sirubinem God An Yawas Wonboai
13 Wei taitai tutuai, omi aurim on wei ra fufur God wanikakaiwai, omi on Bada ebinuaboim. Yabin God ainau omi irubinem an yawas wotboai mes, ato Ayu an faiwar emon on ifourim wonat God an sabu kakafotim womatar a dura maiauin aurin on woitutum. 14 God osi bobo auris on iyorem ato wei Wasagobin omi aurim wakurereb on nan; On iyorem ati Bada Iesu Keriso an kudidirin on turin wonboai mes. 15 On mes wei taitai tutuai, omi wonfaskikin tiwag a dura maiauin wabibebeyim on nana wonbokikin, wei omi aurim dura wakurereb a ai fef wagagayam aurim on bobo ruamai nan wonigibubunuen.
16 Bada Iesu Keriso Toun a God Tamat, On inuaboit on an kaber emon on wantoan ekukufaiwarim on item a yaterabobai bobo obin aurin womomousin, 17 wei wababayoi on omi nunuam inkufaiwaren a inifaiwarim bobo obis wat wonabo a dura obis wat on wonikakafunen.