3
Wei auri Wonbayoi
Wei taitai tutuai, dura au kanfoun on, omi on wei auri wonbayoi onai Bada an dura on nana sasasan wat inarat inan tafanam engon inboai ato sabu dura sintatam sinboai sinkakafai On sinifain siniduduranai ato omi sanamui imamatar ba. Mat omi wonbayoi God aurin onai On sabu komasis bag emon on iniyawasi; yabin men sabu engon dura aurin sebitutum on.
Baise Bada an aumatan aifan i’yau on arimon iniyamai, ato On arimon inkufaiwarim a Afaguban emon on arimon inrufafarim. Ato wei on Bada ebiyamei omi aurim on wabidura bag; ato wei wasagob omi on bobo wofofour ato dura aifan wawurem on arimon nan wonabo.
Wei Bada aurin wababayoi On ami not ininetewaren God an nuabo gagamin bag on wonsagob a Kerisoai wonfaskikin yaterabobai wonmomousin on wonboai.
Sabu Engon Bobo Sinabo
Wei taitai tutuai, ati Bada Iesu Keriso Wabinai dura wawaninai wawurem on, taitaim tutuam engon iyabon sebinokonoko, a osi dura wawures on men on bobo nanaba sebigibubunuai on men osi amosi wonar mes. Omi toum on wosagob tiwag, omi on wei wafofour ba on nanaba wonafour. Wei omi bisimui wamama on men wainokonoko on. Wei on sabu sibibaisi bayu sibitei wam on engon auris angaramin wabibaiyanis men. Baise wei on bobo waboen kwakwan; wei on nana fom ra engon bobo wabobo onai omi men iyafan tani itibaisi bayu aurin itibaiyan mes. Wei ai baibad yen fofonin watawurem wotibaisi, baise wei bobo men atonio nanaba wafour on, yabin wei bobo waboen on baiyoboen ba omi aurim, on nanaba wotigibubunuai mes. 10 On an ra wei nan bisimui wamama on wawurem, “Iyai iyafan men egogoi bobo inabo on, omi men bayu wonitai inam mes.”
11 Wei atonio dura wabikakafun, yabin wei duram watatam on sabu fani nan sanamui on sebinokonoko a men bobo aifan tani sebobo ato sabu fani nan asi bobo auris on sima sebigamuganis mom. 12 Wei on Bada Iesu Keriso Wabinai atonio osi sabu dura wawaninai wawures on sinmasunub bobo wantoan sinabo agim sinboboai asi bayu sintotobonen si’nam.
13 Baise taitai tutuai, omi on nana bobo obis wonfofour, men wonisuweigan mes. 14 Tait omi iyafan orot jever tani nan on wei ai dura fef amonai wagayam wabiyafar on arimon aurin men inifonabo on. Ato on dura bag on bobo nanaba infofour on, wonsagobai on orot jever iyafan, ato omi on men on mat wonikaita mes, onai on arimon mamai inboai. 15 Baise omi men woniyamai on ragit ba inmatar mes; ab taim tuam on an etaiai wonawur atonio bobo ifofour on men on nanaba inafour men.
Dura Kanfoun
16 Wei wababayoi Bada Toun, On ati tuf matuanin, On an tuf on ra fufur a eta au engonai initem. Bada on omi engon tutufin aurim inama.
17 Yau tou imaui on atonio fef agagayam: Yau Paul abikakaiwim. Fef engon tutufin agagayamen baisawarin aurin arurufot on wabiu nanaba abigigifam; yau atonio nanaba agagayam.
18 Yau ababayoi ati Bada Iesu Keriso an kaber on omi engon aurim inama.