11
Baitutum
Baitutum an yabin on bobo aifan auris tabitutum dura bagai tamomousin on enat ebidura bag a baitutum an yabin on ato bobo aifan men tout matati tait, baise tasagob tabitutum on dura bag. Atonio baitutum emon on sabu ainau bag simama on God siyasisirai. Atonio baitutum emon on tasagob God dura wawanin iyau on tafanam engon imatar, ato sawar min ari tout matati taiten, on mes ot God men tait abi sawarai nan tafanam ifourai.
Abel an baitutum emon on an sirifu God aurin ikutetai on iyobin bag men Cain an sirifu ikutetai ba. God on iyasisir Abel an sirifu ikutetai aurin. On mes On Abel aurin iyau, “Om on orot am yawas totorin obin wat.” Abel irabob ato an baitutum emon on ari nana aurit ebikakafun.
Enoch an baitutum emon on nin tafanam emon God yawasin ibo igai au safam, ato ari yawasin emama; namon sabu on men sigaturai, yabin God ibo igai. God an dura buk amonai sigayam aurin siyau, “God on orot aurin on iyasisir.” Ato baitutum ambin on, on men iyafan tani arimon God iniyasisirai on. Iyai iyafan God aurin enat on initutum dura bag God emama, ato arimon osi sabu iyabon On senunuen on, asi baiyan inites. Noah an baitutum emon on God an dura itatam ato bobo mamaba gibui sinmamatar aurin on, ato on toun on men matanai it isagob on. Baise on God aurin ifonabo ato wa gagamin bag iyon awan nanatun itiwanis mes. On an baitutum emon on ato bobo ifour sabu iyoboes on osi bobo fetag sifour. Ato on an baitutum emon on inat God matanai an yawas totorin obin imatar.
Abraham an baitutum emon on God fonan itatam, on itgat itan efan menan God iyaumatanai on ititai. On an tafanam on ikirir, ato on men isagob menan i’nan. On an baitutum emon on inai tafanam God iyaumatanai on nan ima, on orot toumanin ba nan tafanam taniai ima. On guwi iyon nan ima, on eta kaitamomai Isaac a Jacob mat on nanaba guwi siyonen sima, ato osi min God an aumatan kaitamom on sibo. 10 Abraham on mafam gagamin imomousin goa maiau bag ann wantoanin bag on sitrou—on mafam on God ibotitiwag a iyon. 11 Abraham an baitutum emon on, basit on iorokwar a awan Sarah mat on arin, baise on inat fifirig tamas imatar. On God itutumai ato an aumatan on ibokikin. 12 Atonio orot on iorokwar kafakakai mom itarab, baise on orot emon on wawan agirin ison kwakwan ato safamai siribod sen ba a toreai gasa sen ba, on men fofonin taniyab on.
13 Atonio osi sabu on nanaba asi baitutumai sima sirabob. Osi sawar on men siboen ato mamaba God iyaumatanis on, baise osi bobo siten sisagob arimon gibui emon sinmamatar aurin on siyasisir. Osi tous siyau on osi sabu touman on tafanamai semama, osi on asir wera dibon wat nan semama. 14 Sabu atonio dura nanaba sebikakafun on ebiyoboet osi tous asi tafanam boboun senunuen. 15 Osi tous asi tafanam ato sikirir sinat ato on sitnonosin men on, arimon totor wat sitmatabir men sitan asi tafanam aurin. 16 Baise atonio sabu on tafanam obin sinunuen—tafanam ato safamai yen on. On yabinai God on arimon men inbomamai ato an sabu auris inau, ‘Yau on osi asi God.’ Yabin on osi asi mafam gagamin on ibotitiwag weines.
17 Abraham an baitutum emon God irutobonai, On Abraham iyawur toun natun kaikas Isaac on sirifu mes itkutetai. 18 God on ainau Abraham aurin iyaumatan iyau, “Am dam aurin aumatanim on arimon Isaac emon innat.” Baise Abraham God aurin ifonabo ato natun Isaac ibo sirifu mes itkutetai, 19 yabin Abraham inos on Isaac inarab on God arimon inbobaimisirai men. Ato dura bag God on Abraham ibotan, men natun Isaac iyasubun on, ato an itin on Abraham natun Isaac on rabob emon ibo men.
20 Isaac an baitutum emon on nanatun Jacob a Esau rus ra gibui sinmama tiwag aurin, on dura faiwarinai iyawures isawar ato imomogines. 21 Jacob an baitutum emon on irarabob an rai, on Joseph nanatun ruam imomogines, namon on an tutuk on motobai irou ikufaiwarai weie on God ikwafirai. 22 Joseph an baitutum emon on, an rabob an wera inat ididib ato on Israel yangan Egypt emon sitgat aurin on auris ikakafun. Mat on an dam iyawures on inrarabob an rai on usin on mamaba sinfourai sinyabunagai. 23 Moses ayon taman asi baitutum emon on, fifi boboun irarat on nan roke ton nanaba sibo sibuni, yabin osi sit Moses on fifi magin tani irat, ato osi aiwab orot an dura wawanin aurin on men siber on.
24 Moses an baitutum emon on irat orot gagamin imatar, ato on men igogoi sabu sityorai Pharaoh natun jeverei on natun orot. 25 On toun irubinai igogoi God an sabu mat sinikokosaris, baise on men igogoi wera dibon wat on sawar obis auris on itiaiwab. 26 On toun inonotai on iyobin Keriso aurin inikokosarai on arimon gagamin bag, men ato Egypt an sawar obis engon ba; yabin on matan on ato ra gibui enat an obin boin aurin on i’tai. 27 Moses an baitutum emon on Egypt tafanam ikirir igat, ato on men aiwab orot an yatatab aurin iber on. On nana God ibitutumai, an itin on sitau toun matanai God it bait, baise men iyafan tani toun matanai God it on. 28 Moses an baitutum emon on ikakafun ato, osi foro sheep siyasububunuen Baisobon ibotitiwag, ato sabu iyawures tara on sibo asi metewan awasi sitakokousen, onai God Rabob an Anea iyafarai on men Israel yangan nanatus abou on itasububunues mes.
29 Israel yangan asi baitutum emon on Red Sea kamit basunai sisur sirabon on sitau motob raraninai sibib sirabon bait; baise Egypt yangan sifourtobon on nanaba sibib si’rabon on kamit inat tefasi irabon osi engon tutufin siyamtotom sirabob isawar. 30 Israel yangan asi baitutum emon on osi ra nimtereban ruam nanaba on sibib Jericho an furi sikibubuai, ato Jericho an furi wawanin siyon itatawar on God irukou ifeu. 31 Rahab, on eta eta an jever, on an baitutum emon on Israel yangan asi orot ruam iboes an goai iwanis, ato on men siyasubun on, ab Jericho yangan ato God aurin sibifonaseir on engon sirabob isawar. 32 Yau arimon dura fani anau o ambin! Yau auriu wera men fofonin on arimon anidudur ato osi wawat agirit gagamis wabis Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel a Aubairuruotis auris ankasonem on. 33 Atonio osi sabu wawat agirit asi baitutum emon on tafanam touman fani asi aiwab mat sigagam ato wawat agirit sisowar. Osi on simisir tuturas sinetewaris mat bobo obis sifour ato God aifan auris iyaumatanis on siboen. Osi sabu fani on kuke lion asi doguai nan sireberires sisur ato God Kuke lion awas ibofofoten men siyanis on. 34 Osi sabu fani on wairaf wamemeranai sirebegagaiis ato men siyarasis on, a osi sabu fani on seriai sitasububunues mes on siyayai sinai siyawas. Osi sabu fani on samis, baise God sibitutumai on mes On ifouris faiwar sibo; osi sabu fani on ragit mat sibigagam on sifaiwar kwakwan tafanam touman fani asi wou yangan sisowaris youn.
35 Jever asi baitutum emon on asi dam fani sirabob ato God an faiwarai on siboes simisir men, siyawas tafanamai sima. Osi sabu fani on ragit yangan on siboes siyames sikokosaris ato siyawures, osi asi baitutum God aurin seyeyeinin on sinikirir on basit arimon sinyatetis singat, baise osi sabu asi baitutum on men sikirir mes, yabin osi sisagob sinarab on, God arimon rabob emon inbobaimisires men efan obinai sinama. 36 Osi sabu fani on sikobois sisereris, siborarabis, a osi sabu fani on imas sifatumen ato fafatum goai sireberues. 37 Sabu fani on agimai siborarabis a sabu fani on usis sibabasun seriai siyasutuenis ruam simatar; ato sabu fani on seriai siyasububunues. Osi sabu fani on foro sheep korofis a goat korofis on siyoten etai sibib, sikokoian a sabu siyames sikokosar, ato bobo komasis auris sifour. 38 Tafanamai sabu asi yawas on men iyobin ato wawat agirit auris. Osi asi mafam ambin a asi goa ambin, on mes osi efan koiteterinai nan sidadanam sibib ato oyau doguai a motob doguai nan sima.
39 Atonio osi sabu engon asi baitutumai sifaskikin aurin on God ifais, baise on an werai osi on men iyafan tani God an aumatan ibo on. 40 Baise God on ot weinet on dura bobaibasit ibotitiwag initet, namon On osi sabu wawat agirit infouris matafis sinmatar, ato men osi ekesis wat, ab osi min a ot min engonei infourit tannat matafit tanmatar.