12
God Tamat
Ot wawat agirit kuayo gagamin on ato sikufifinet, osi asi baiyoboen mamaba God sibitutumai on sebiyoboet, osi asi baitutum on gagamin bag. On mes ot bokomas tafofour on nan ebotanit ebitakwakwarit on tanrebenen ato ati bainonot kaitamomai a ati baitutumai on ot nana ati faiwar tutufinai tanayai mom tanan ato nati wengar sirou etatawar on nan tangat. Ot matat on Iesu aurin wat taneit, On on ot ati baitutum ann bokwakwarin ato On ati baitutum ebiyamai erarat uwan eyeyeinin. Iesu isagob God arimon wera gibui infourai iniyasisir, on mes On nabai iroror aurin on men mamai ibo, On iyau mamai on yabin ambin, ato On bit a usibaban ibo irabob, ato ari on God an Mamage an asumaiauai nan emama.
Ot asir tannoskikin On mamaba sabu bokomasotis siyamai ibikokosarai on, On an baiyoboen wonitai on omi men ami baitutum wonikirir inafeu a nunuam men sinafeu mes. Omi on ra fufur wofofourtobon ato bobo komasis wofofour on wotikirir sitafeu, a not komasis on wotboai au koum wotyein, ato baise atonio osi bobo aurin on sabu men siyasubunuem worabob on. Ato omi atonio kufaiwar dura on woinosfotai bait? Ato mamaba God an dura nanatun aurim ibitem on: God an dura buk amonai siyau,
“Natu, untatam tiwag ato Bada ebitotorim on, om ato bobo fetag ufour aurin inagam inawurem on, nunuam men inafeu mes.
Yabin Bada on sabu engon inuabois on mes ebitotoris, ato sabu engon nanatun mes eboes on inimakies.”
Atonio baikokosar woboai on God egogoi initotorim wonnat On an gogoi nanaba wonmatar; God efofourem On Toun nanatun ba. Fifirig tatamas engon nanatus sebimakies, on nanaba on God egogoi nanatun inimakies. Ato omi men sinitotorim, [ato fifirig sebitotoris ba:] on omi men arimon wonnat fifirig obim wonmatar on, baise omi arimon wonnat ato gabur fifirig sefofour ba on nanaba wonmatar. Ot tout tatamat on nanaba sebitotorit, ato ot osi takakafes. Ot dura bagai nan Tamat God safamai aurin tanifonabo, on arimon tansagob mamaba yawas obin tanabib tiwag aurin. 10 Ot tatamat on senonosin ato iyobin wera dibon wat on sebitotorit. Baise God on ot ati obin aurin ebitotorit, ato on etaiai on arimon tannat kakafotit tanmatar. 11 Ot sebitotorit on tanonosin tabiyababan, men tabiyasisir on, baise gibui sabu iyabon sibitotorit on nunuat amonai on yasisir emamatar ati yawas mair ma obin tagaturai.
Dura Ebitainaya
12 On mes omi on men ato sabu ayaiotis ba sisuweigan mom sai, imas sisam ato sindas on eb sisam sikobeb kafakakai mom motobai sinafeu. Baise omi on ato sabu ayai sowarotis ba, imam wonbogagaien a sindam wonitotoren ato faiwar boboun wonboai totor wat wonayai wonan ato wengar sirou etatawar nan wongat. 13 Omi eta wonkaifarai tiwag ami yawas totorinai wat wonama, ato iyai iyafan an baitutum esasam ato kafakakai mom inikirir, baise omi ami baiyoboen on initai inboai men ato inafourtobon infaiwar an baitutum inyein men inigibubunuem.
14 Omi sabu engon tutufin wonafourtobon woniyamai nunuamui tuf inen a wonafourtobon kakafotim wonama, yabin omi ami yawas men woniyamai kakafotim wonmama on omi arimon men iyafan tani Bada initai on. 15 Omi engon tutufin wonkaifarem tiwag men iyafan tani God an kaber aurim ebiyamai ato on inrutabir koun On aurin inyein, on arimon inisarar. Mat omi wonkaifarem tiwag men iyafan tani tuturan auris bobo komasis inafour, ato wengar komasin ba amomui inkubou inag sabu sigaraba asi yawas inikomasen. 16 Omi wonkaifarem tiwag men iyafan tani ato bobo komasisi inafour ini reg nan o men ato Esau ifofour ba, on koun God aurin iyein, on ainau orot an buder engon ibinoanai on ato bayu wera kaitamom wat i’yanin aurin on itobon. 17 Omi wosagob on atonio bobo ifour ato gibui igogoi taman baimomogin ititai mes, baise taman men igogoi baimomogin ititai, yabin Esau on ato bobo ifour on itou auman eta inuen mamaba itiyamai itikitabirai men on ifour wat ambin. 18 Omi wonnanat God aurin on, men ato wawat agirit sifofour ba wofour on, osi sinat Sinai Oyauai nan sigat. On an werai God ato an baifafaro dura ibites on, osi sit wairaf on kasakasau ba igai oyau engon ibofotai, wouman didibar imatar a yabat wawanin isisin; 19 namon dour fonan on gagaminai bag igat ato orot ebabain ba, ato God Toun on fonan sitatam osi auris ikakafun. Sabu on fonan sitatam mom, on Moses sifefeyanai God osi weines itawur on, osi sebeber men dura inikakafun sintatam men, 20 yabin On an baifafaro dura i’yau on iwani kwakwan men fofonin sittatam: God iyawures iyau, “Orot jever tani o bobaitu tani nin oyauai ingegeg on agimai wonasubun.” 21 Osi ato beruber bobo imatar matasi si’tai on iyamai Moses iyau, “Yau on abeber kwakwan ato auu imau sebiror.”
22 Baise omi on men wonat Sinai Oyauai wogat on, ambin, omi on wonat God aurin ato Zion Oyau ba on nan wogat ato mafam gagamin menan God yayawasin emama nan, Jerusalem ato safamai yen on, ato on efan on anea ison kwakwan thousand thousand on nan siruayo sebiyasisir. 23 Mat omi on engon wonat ato omi iyabon God nanatun abou ba womatar On an efan engon wonboai, ato osi wabis on safamai sigayamen sen. Mat omi on wonat God aurin, On ekesin mom on sabu engon tutufin ebigurubabanis, a omi wonat sabu ato ainau sirabob ato ari safamai semama, osi on ari sinat asi yawas totoris wat God matanai simatar semama on auris wogat. 24 Omi on wonat Iesu aurin, On inat dura bobaibasit boboun an basun orot imatar God a sabu auris on nan wogat a omi wonat Iesu an tara iyeyeir an aumatan dura ebikakafun on nan wogat, men Abel an tara ba. 25 Omi wonkaifarem tiwag ato God aurim ebikakafun on, men fonan wonseir mes. Yabin ainau wawat agirit nin tafanamai simama ato God an dura iyawures on aurin sifonaseir, on mes dura bag imakies, on nanaba on safamai nan God ot aurit dura ebikakafun ato ot kout On aurin tanyeyeinin on dura bag arimon inimakiet. 26 On an werai On fonan wat dura ibikakafun on motob engon iyuyun, baise ari on iyaumatan iyau, “Wera tani on Yau men arimon motob wat aniyuyunai on, baise safam mat aniyuyunai.” 27 Atonio dura, “Wera tani”, an yabin rerebai ebiyoboet on ato tafanamai sawar engon ibimataren on iniyuyunen, ato sawar sinbiyuyunen on inboseseiren, ato sawar men sinbiyuyunen on arimon nana sinen. 28 On mes ot tout tasagob ot on God an Baiaiwab turinai tamama on men arimon iniyuyun on, on mes ot God tanikakaiwai, ot on God an etaiai wat tankwafirai taniyasisirai. Ot On tankakafai tanberuai mom tankwafirai taniduduranai. 29 Yabin ot ati God on dura bag wairaf yoyourin ba.