13
God Mamaba Taniyasisirai aurin
Omi on nana taitaim tutuam mat Keriso an yawasai nan wonbinuabo bonen. Omi men woninosfotai mes sabu touman sinnat aurim sinfafasiuem on, wonikakaiwis wonboes ami goai woniwanis ato asi gogoi on wonibaisis, yabin on bobo nanaba on sabu fani sifour, sabu touman sikakaiwis siboes asi goai siwanis ato osi tous on men sisagob, osi on anea on siboes asi goai siwanis. Omi sabu ato fafatum goai semama on wonnosis, omi woniyamai on sitau omi mat fafatum goai womama ba. Sabu fani tuturam baitutumotis auris bobo komasis sinfofour on wonnosis ato wonibaisis, woniyamai on omi mat engon kaita baikokosar woboai ba. Tabin aurin on sabu engon wonkakafai, ato orot awan jever rus on sinitutum bonen siniyamai asi tabin amonai on matafin wat inen, yabin God on arimon ato osi sabu iyabon sebi reg nan a kuke foro asi yawas ba sebiyayar on inigurubabanis. Omi ami yawasai on men agim aurin on woninuabo kwakwan mes, ato sawar aifan aurim sen on fofonin, yabin God iyau, “Yau men anikirirem mes; Yau men anikirirem unafeu mes.” On mes ot ati not tutufinai tanikakafun tanau,
“Bada on yau au baibaisotin; yau arimon men anaber mes, yau arimon men anaber ato sabu bobo komasis auriu sinfofour on.”
Omi ami babadis ainau yangan simama on wonnosis, osi on ainau God an dura maiauin on omi aurim sikakafun. Omi osi wonnosis mamaba Iesu sibitutumai simama sirabob on, osi asi baitutum on nanaba woniyuyures. Iesu Keriso on men ebikitabirai on, On nana kaitamom wat emama, rarab, ari a wantoan au wantoan. Omi men osi sabu asi baibebe ta ta sebibebe on wontatam mes, ari omi ami eta wonisarar mat. Iyobin ot aurit on God an kaber emon on inibaisit nunuat inkufaiwaren, men ato eta siya mamaba bayu tanam auris on tanigibubunuen, on men arimon ati obin tani on emon tanboai on. 10 Ot ati sirifu kema ato taboai on priest men an baibad yen arimon nan abifan inam on. 11 Priest Ainauin on bobaitu asi tara eboai erur Efan Kakafaiinai Bag on nan bokomas aurin on ekutetai, baise sabu ato asi mafam goai semama on kounai mabinai bag nan on bobaitu usis seteteren. 12 On mes Iesu mat on nan Jerusalem mafam gagamin an metewan awan kounai bag nan ikokosarai irabob, ato On an tara emon on sabu engon iyames kakafotis simatar. 13 Ot On aurin tangat tanan goa mafam furi kounai an mamai iboai nan, On an mamai turin tanboai tanfasararam. 14 Ot on men ati mafam gagamin wantoanin nin tafanamai yen on; baise ot on mafam gagamin ato innat aurin on tamomousin. 15 Iesu irabob ot ati bokomas isouen onai ot ra fufur God tanikakaiwai tout giburuti on Wabinai tanau tanikakafun. 16 Omi men woninosfotai mes, bobo obis wat wonafour a tuturam mat wonraram bonen, on bobo nanaba wonfofour on sirifu ba God aurin wokutetai.
17 Omi ami babadis auris wonifonabo, ato osi asi baibad yen osi sinau on nanaba wonafour, yabin osi on omi ami kaifarotis ayubim an bobo on sekakaifarai weinem, sinitem omi on God aurin wobifonabo tiwag. Ato omi kakaita kakaita ami bobo mamaba wofofour on nanaba Iesu aurin sinkasonai. Omi osi auris wonifonabo, on arimon osi asi bobo on yasisirai sinabo tiwag; ato omi iyabon eta fetag wonnanan on arimon osi asi bobo on men yasisirai sinabo on, ato omi arimon ayubim an yawasai on men sinibaisim tiwag on. 18 Yau abifefeyanim omi nana auri wonbabayoi. Wei on wabi dura bag ai not obinai wat God aurin wanama, yabin wei wagogoi ra engon bobo totorinai wat wanafour. 19 Yau on omi engon tutufin abifefeyanim ra engon auriu wonbayoi, ato God inibaisiu au eta initotorai weineu gariwat iniyafareu men aurim anmatabir.
Bayoi Kanfoun
20 Ato omi aurim on yau God aurin ababayoi on infourim nunuamui tuf inama, Bada Iesu an tara an dura bobaibasit boboun mama wantoanin emon on God rabob emon ibobaimisirai men, ato On inat foro sheep Kaifarotin Gagamin Bag imatar. 21 Mat yau ababayoi God aurin On eta au engonai inbotitiwagim ato On an gogoiai on wonafour, onai Iesu Keriso an baibais initem nan On woniagirai tiwag woniyasisirai, ato On wat wonkwafirai au wantoan au wantoan, Dura bag.
Dura Kanfoun
22 Yau taitaiu tutuau abifefeyanim, au fef dibon wat agagayam on yaterabobai wonboai tiwag ato atonio dura on nan inkufaiwarim. 23 Yau agogoi omi wonsagob ot tait tuat Timothy ati bobo’otin on fafatum goa emon siboseirai igat. On sasasan wat auriu nin innanat on, yau arimon nan rui wannat omi wanitem. 24 Omi ami babadis engon a God an sabu engon abikakaiwim. God an sabu Italy semama mat on sebikakaiwim. 25 Yau ababayoi God an kaber on omi engon tutufin aurim inama.