4
Sabat Baiyarir God An Sabu auris
On mes dura aifan God iyaumatanis an sabu auris on ari nana yen arimon tanar God an baiyarir efan amonai tanama. On mes ot tankaifaret tiwag, men iyobin omi tani ato God an baiyarir efan boin aurin iyau yen on an eta inisarar ato arimon men inar on. Ot mat on God an Wasagobin on aurit sikurereb tatatam nono, ato osi auris sifofour ba; baise osi wasagobin sitatam on men situtum, on mes osi men obin aifan tani ibaisis on. Ot sabu iyabon God tanbitutumai on arimon fofonin On an baiyarir efan amonai tanar. God iyau ba,
“Yau aiyatatab kwakwan on mes auris aifaro au, ‘Osi arimon men au baiyarir efan amonai sinar mat waniyarir mes!’ ”
Baise On tafanam ifofourai nan on an bobo isawarai. God an dura buk amonai nan ra nimtereban ruam aurin sigayam siyau, “Ra nimtereban ruam nan on God iyarir, yabin On an bobo ato tafanam engon ifofourai on isawarai.” Mat On dura ato tefanai sigagayam on iyau men, “Osi arimon men au baiyarir efanai sinar mat waniyarir mes.” Ato ari on fofonin arimon sabu fani God an baiyarir efanai sinar, ato sabu iyabon ato ainau God an wasagobin sitatam ato men sibitutum on men baiyarir an efanai sirui yabin osi on God aurin sifonaseir. On yabinai God on ra tani boboun gibui iyein men iyor iyau, “Ari.” Atonio dura on gibui bag God on David aurin ikakafun weie David an buk amonai igayam iyau,
“Ari God omi aurim inbikakafun fonan wontatam on, men nunuam sinwani mes.”
Joshua ato sabu iboes sigat baiyarir efan itbibites mamaba God iyaumatanis on, ato God on men ra bairuin ba aurin itikakafun men on. Baise Sabat ra baiyarir ati God an sabu ibites on ari nana yen, ato God ra nimtereban ruam amonai ibiyarir ba. 10 Iyai iyafan God an baiyarir efan ibitai nan erur emama on, on toun mat an bobo emon on ebiyarir, ato God Toun an bobo emon ibiyarir ba. 11 On mes ot tanafourtobon ato baiyarir an efanai tanar onai ot men iyafan tani on God fonan inseir inafeu mes, ato wawat agirit efan koiteterinai sifofour ba on iniyuyures. 12 God an dura on yayawasin, ato on faiwarinai ebobo. On an dura on seri ba wan reban reban engon mamatas wat usit amonai engon yasutin erur menan nunuat a ayubit mat ebikaita on nan, a menan ati rarik sinat sebitutufe on engon iboan mabis mabis sen. God an dura on ot orot jever ati bainonot a ati gogoi on ebigurubabanen esasagoben. 13 God on sawar engon eruruaien ato men iyafan sawar tani On matanai inibuni on. Ot aifan tafofour o tabinonot on engon rerebai eitet. On mes God aurin on arimon ati bobo aifan tafofour a tabinonot on engon On nanai tantawar ati bobo tafofour on aurin taniyatet.
Iesu On Priest Ainauin Gagamin
14 Ot ati Priest Ainauin gagamin bag on ainau inai au safam menan God emama nan. On min Iesu God Toun Natun. On mes ot on God an wasagobin ainau anai tatatam on nana tanbitutum a on aurin tanbifonabo. 15 Ati Priest Ainauin on isagob ot on samisamit. Baise, On mat on yawas wawanin igaturai a sirutobonai ato ot tafofour ba, baise On men meyan ibokomas mes. 16 On mes ot on nunuat tutufinai tanar God ebinetewar on nan. On egogoi inibaisit on mes On tanifefeyanai inkaberet ato aifan yawas wawanis tagaturen on inibaisit.