5
Priest ainauis engon on sabu sanasi on serurubinis sabu engon weines on osi asi gogoi abifan on God aurin sinabo. Priest ainauin an bobo ruam, siwar inkutetai God aurin inikakaiwai a sabu asi bokomas aurin on sirifu inkutetai weines. On toun mat on orot jever maiauin on mes an yawasai an samisamis fani sen, on mes on toun mat on sabu insagobis tiwag ato dura on obinai wat inikakafun ato osi sabu iyabon yawas men sisagob tiwag auris, menan on obin a menan on komasin. On yabin on toun on orot jever maiauin wat on mes an bokomas aurin on God aurin sirifu inkutetai weie, on eta kaitamomai on sabu ba asi bokomas aurin on sirifu inkutetai weines. Atonio baibad on men iyafan tani toun erurubinai priest ainauin emamatar on. Ambin, atonio bobo on God ekesin inrubin, mamaba On Aaron ifourai inat priest ainauin imatar ba. On mes on eta kaitamomai Keriso mat on men Toun iyamai baibad ibo priest ainauin imatar on. Baise God on On aurin iyau,
“Om on Yau Natu; ari Yau on Om Tamam amatar.”
God an dura buk amonai nan efan taniai sigayam siyau,
“Om on arimon nanaba priest wantoanim unama, ato Melchizedek ba.”
On an werai Iesu nin tafanamai imama on, God aurin baibais mes ibayoi. On ibayoi kwakwan ato God aurin itou, yabin On isagob God arimon rabob emon iniyawasai. On an kakaf God aurin on irat kwakwan on mes On an bayoi God aurin ibifefeyan min fonan itatam ato iyafotai. Basit On God Natun min on, baise On ibikokosarai nan on baibebe ibo God aurin inifonabo. On God aurin ifonabo ato igumidarai tiwag weie On inat Orot Rurubinin imatar, onai sabu engon tutufin On aurin sinifonabo on yawas sinboai sinigibubunuai sinan an efanai nan mat sinama, sininetewar au wantoan au wantoan. 10 Ato God Toun Iesu ifourai inat priest ainauin imatar, ato priest wabin Melchizedek ba.
Sabu Iyabon Eta Sebisarar on auris Ebitainaya
11 Wei on auri dura gagamis maiau atonio sen omi aurim wanikakafun, baise iwani kwakwan omi aurim wanikakafun, yabin omi on men gariwat wotatam wosasagob on. 12 Baise omi on ra weromin maiau wobitutum ato fofonin arimon baibebeotim wotmatar sabu wotibebeyes baise ambin, omi on wogogoi orot tani on God an wasagobin aurin on anai bag inbosuruf men inibebeyim. Omi wogogoi baibebe ato baitutumotis bobous sefofour ba, ato fifirig gugudis ba nana segogoi sus sintotoman. Omi on men fofonin bayu wawanis wonam on. 13 Iyai iyafan nana sus etotoman emama on min an not on fifirig gugudis asi not ba men isagob mamaba ininonot, menan on obin a menan on komasin. 14 Baise bayu wawanis on ato sabu baitutumotis asi not gagamis auris. Baitutumotis asi not gagamis aumas on tous sifour siboen simanam, on mes sisagob yawas menan on auris obin, a yawas menan on auris komasin.