6
On mes ot on aunat wat tanan baibebe ato iniyamet ayubit an yawas on amoti inabo inarat gagamin on wat tanitai. Ot men tanmatabir men anai bag ainau Keriso an baibebe sibiyoboet on tanikakafunai mes. Baibebe ato ya baikitabir unboai o unarab, a ati baitutum God aurin tanyein, osi baibebe on men tanbosuruf men. Baibebe ato bapataito aurin, imayagaien boin aurin, rabob emon misir aurin, baigurubaban an ra sabu ato baimaki sinboai aurin, osi dudur on men tannoskikin mes. On mes ot aunat wat tanan dura bobous fani ba tantatam ato God aurit inbibasit on osi bobo nanaba tanafour.
Ato osi sabu fani ainau on God an ratafinai simama, a safam an siwar on osi tous sisagob, osi mat Ayu Kakafotin sibo asi yawasai ima. Mat osi tous on siboen sisagob God an dura on obin, a God an faiwar kaitamom gibui inmamatabir aurin on an nanian tous siboen sisagob, baise ato osi sabu ainau yawas sisagob ato gibui semamatabir men yawas obin on aunas aunas sebikirir, osi auris on iwani kwakwan, men fofonin gibui arimon ya baikitabir sinboai men. On bobo nanaba sefofour on osi on God Natun nabai sedudun men, a wasai nan sabu matasi sebimamaiai.
Usan ato masau tefanai ra engon eyayar on fesi engon sekukubou segeg tiwag; ato on masau an bayu obin eyeyeinin ato masau matuanin aurin on tasagob on God baimomogin ebitai. Baise on masauai ato wengar aisikis a wayo komasis sikubou segeg, on masau on an obin tani ambin, on komasinai irui nono, ato God arimon inaudabai; ato on masau on arimon wairafai inaras insawar. Baise tuturau atonio osi bobo auris on aurim wabikakafun, ato wei wabitutum bag omi bobo obis wonafour onai iniyamem wonan yawas wonboai.
10 God on ra fufur bobo obis wat efofour; On arimon men ininosfotem ato ami bobo mamaba On aurin wobobo a mamaba ami nuabo aurin woiyamai On Wabin wobogaiai onai omi On an sabu wobibaisis, ato omi ari nana osi wobibaisis aurin on. 11 Ato wei wagogoi bag on omi kakaita kakaita nana atonio bobo kaitamomai on ami yawasai wonafourtobon wonbobo innanan mom au kanfoun ingat. On etaiai on omi arimon wonbitutum God ami obin initem. 12 Wei men wagogoi omi wonisuweigan mes, baise omi on ato osi sabu ba asi baitutumai a osi nana yaterabobai simomousin God mamaba iyaumatanis on asi siwar obis ites siboen, osi sabu nanaba on woniyuyures.
God An Aumatan on Dura Bag
13 On an werai God on Abraham aurin iyaumatan, On Toun Wabinai on an baifafaro iyamai faiwarin imatar, yabin on men iyafan tani gagamin On Toun ba, on mes On Toun Wabinai ifaro. 14 On iyau, “Yau dura bag aumatanim arimon animomoginem ato am dam warar sigaraba anitem.” 15 Abraham on nana yaterabobai God imomousin atonio bobo aurin itmatar mes, ato Abraham aifan imomousin on ibo. 16 Sabu sebifaro on, orot tani gagamin on wabinai sebifaro. On bobo nanaba sefofour on men arimon gibui iyafan tani dura inau men. 17 God on an baifafaro iyamai, onai ato osi sabu sitsagob on men fetag fetag sitinonot mes, On men arimon an not inikitabirai on. On mes On iyaumatan i’yen on tefanai ifaro men. 18 God on atonio osi bobo ruam auris ifaro, on ebiyoboet On men arimon an not inikitabirai. On atonio osi bobo ruam auris on men inisigo on. On yabinai ot ati bobo komasisi tafofour on God ati bokomas emon iyawasit, ato On iboet On noan mes tamatar, on mes ot men fetag fetag taninonot mes, ab tanitutum ato sawar obis engon aurit ibotitiwag, on nana yaterabobai tanmomousin tanboen. 19 On etaiai ot ati bainonotai on nana tanfaskikin, ato wa ba agim gagamin kamitai sireberirai isur nan wa ebotan ba. Ot ati baitutumai on ato beber eroror on amonai tarur God an Efan Kakafaiin Bag amonai nan. 20 Atonio Efanai on Iesu on ainau nati itawar inai nono, On ot weinet on inai Efan Kakafaiinai Bag nan irui. On nan inat priest ainauin wantoanin imatar ot weinet inabo, ato priest Melchizedek ba.