8
Iesu on ati Priest Ainauin
Eta gagamin bag aifan aurin tabikakafun on atonio: Ot ati Priest Ainauin on ato, On safamai nan God an Mamage an asumaiauai nan emama, God rus sebinetewar, ati Priest Ainauin on Efan Kakafaiinai Bag on nan ebobo, dura bag guwi ato Bada Toun iyoyonin nan, men ato orot jever siyoyonin ba.
Priest Ainauis engon on sirubinis, osi bobo ruam sinafour mes, siwar a sirifu sinkuteten God aurin, on mes ot ati Priest Ainauin atonio on mat bobo nanaba inafour sawar aifan on inkutetai. On nin tafanamai itama on, men meyan arimon priest itmatar on, yabin priest nin tafanamai on simama nono Baifafaro sibigibubunuai siwar sikuteten God aurin. Osi Efan Kakafaiinai Bag nan priest an bobo sibobo, ato safamai aifan yen aurin on asir ayun a baiyuyur wat on nin sima sibobo. On yabinai Moses ibosuruf guwi Kakafaiin yonin mes min, God dura wawaninai iyawur iyau, “Eta unkaifarai tiwag ato bobo an eta mamaba Sinai Oyauai nan abotitiwag abitem, on engon unafour.” Baise priest an bobo ato Iesu sibitai on gagamin bag, men ato priest fani asi bobo sibites ba, ato dura bobaibasit boboun on iyobin bag, men ato dura bobaibasit matan ainau ato God Moses ibitai ba. Iesu on basun an orot ato dura bobaibasit boboun aurin, ato On sawar obis auris on iyaumatan yen.
Dura bobaibasit ainauin on men fofonin, on mes God dura bobaibasit boboun iyamai. Baise God an sabu auris on komasin igaturai ato iyau:
“Bada iyau, Wera on enat nono Yau dura bobaibasit boboun on au sabu Israel yangan auris a au sabu Judah yangan auris aniyamai.”
Bada iyau, “Atonio dura bobaibasit on men ato wawas agiris auris abiyamai ba, on an ra Yau osi imasi aboen abonanawaiis Egypt emon sigat. Baise atonio dura bobaibasit aurin on men situtum, on mes Yau on kou osi auris ayein.”
10 Bada iyau, “Wera gibui emon on Yau arimon atonio au dura bobaibasit on au sabu Israel yangan auris aniyamai. Yau au baifafaro dura on arimon osi asi notai an yein ato osi nunuasi on angayamen. Yau on osi asi God ato osi on arimon Yau au sabu mes sinmatar.
11 Sabu men arimon tuturas auris a asi dam sabu auris sinibebeyis sinau, ‘Omi Bada wonsagobai,’ yabin sabu wabis gagamis a sabu wabis gugudis, osi engon tutufin arimon on Yau sinsagobiu.
12 Yau on osi asi bobo komasis sifofour on ainotbures, ato asi bokomas aurin on men annos men.”
13 God atonio dura bobaibasit aurin iyor iyau, “Boboun,” on mes matan ainau an dura bobaibasit iyamai on atamanin imatar; ato aifan enat ebiatamanin, on kafakakai mom insiwan.