9
Tafanamai a Safamai an Kwafir
Dura bobaibasit matan ainau on God kwafirin an eta ifour nan sikwakwafirai, mat tafanamai on eb sabu kwafir an efan siyamai nan sikwakwafirai. Guwi Kakafaiin siyon [ato on goa amonai on efan ruam siyasutuenen.] On guwi amonai efan ainauin kounai siyasutin on, tafa an tatawar, kema a rafi sarar kakafaiin God aurin sikutetai on nan siya; on efan on seyoyorai, “Efan Kakafaiin.” On efan bairuinai beber eroror bisinai on seyoyorai, “Efan kakafaiin Bag.” On efanai on agim goldai nan sirifu kema siyamai nan fifiu siteteren, ato dura bobaibasit an didiwag on agim gold on nan siyon, didiwag amon a koun on engon agim goldai wat siyon. Atonio didiwag amonai on agim gold on nan ramo siyamai ato on ramo amonai on bayu wabin manna on nan siwan a Aaron an siwa—on ra kaitamom wengar rorous on siwa emon sikutet sigat, a agim ruam nan baifafaro dura auyotoat osi auris sigagayam on nan amonai siya si’yen. On didiwag tefanai on sawar fani anea gagamis fafes ba ruam on agim gold on nan siyamen ato osi on God an kudidirin on nan sibiyoboet on tasasagob, osi on nan didiwag matan an tatarub on tefanai siya, fafes sitararau auman menan priest ainauis on efanai tara sibitakokousen on. On didiwag matan antatarub on seyoyorai, ‘God sabu asi bokomas ebinotbur.’ Baise ari on wei men fofonin atonio dura engon arimon wanidudur on.
Atonio guwi amonai bobo engon on nanaba sifouren, priest ra fufur sirur ato efan ainauin kounai on nan sikwakwafir. Baise Priest Ainauin wat on nan efan bairuin amonai irur, atonio bobo on ra kaitamom wat kwanda kaitamom amonai on nanaba inafour, ato on efanai irur on tara mat iboai auman irur, men eriman irur mes. Ato tara on God aurin inkutetai on toun aurin a sabu asi bokomas aurin. Atonio bokomas on sabu ebiyames ato osi men senonosin on bokomas sebiyamen. On etaiai Ayu Kakafotin on ot ebibebeyet ato Efan Kakafaiin Bag on men eta iruseren sabu auris, baifafaro iyau on osi sinar Efan ainauinai wat. Ari ra ato eta on baiyoboen ba ot aurit, atonio ebiyoboet on siwar a sirifu God aurin takuteten on men fofonin iniyamai orot jever an not ingumidarai on. 10 Ambin, ato siwar a sirifu on men arimon orot jever nunuan amonai obin tani iniyamai on, osi on asir koun noan wat, eta mamaba usim insou aurin a mamaba bayu unam unatom aurin. God atonio baifafaro eta mamaba unbigibubunuai on sabu ites, on sibigibubunuai weie wera innat God an eta boboun ingat.
11 Baise Keriso on dura bobaibasit bobounai on inat Priest Ainauin imatar, onai ot ari obin tamama. On guwi Kakafaiin amonai irur on gagamin bag a gumidarin wat, men ato orot jever siyoyonin ba, o tanau on men nin tafanamai siyoyonin ba. 12 Keriso on ra kaitamom wat inai guwi amonai Efan Kakafaiinai Bag nan irui, men ra bairuin mes. On Efan Kakafaiinai irur on men foro goat a foro tona bobous asi tara ibo auman irui on. Ambin, On Efan Kakafaiinai Bag irur on Toun an yawas on ikutetai nan sirifu iyagai itobonit ato ot yawas wantoanin tabo tanat God matanai ati yawas totorin wat tamatar. 13 Dura bobaibasit matan ainau asi baifafaro iyau nanaba on osi sabu asi yawasai sifofour on men obin. Asi baifafaro iyau on bayu fani on men sinam a sabu rabobis usis on men sinruyeinen. On fasinai priest foro goat a foro tona asi tara on ibobo sabu unisi ibitakokousen. Mat on foro toub boboun an tara on iteterai isar imamatar ato sareu mat sisutatabir ato nan sabu unis sibitakokousen, ato osi sabu si’nat sigugumidar men. 14 Baise Keriso an tara on faiwarin bag, ato On an tara on inai bag men foro goat a foro tona asi tara ba. On an bokomas ambin, ato Ayu Kakafotin an faiwar wantoanin emon on inat God an sirifu matafin imatar. On mes On an tara emon, On ifourit ati bokomas emon on tanat obit gumidarit tamatar a nunuat amonai on eb obin imatar ato ot ari men tanonosin ati bokomas on nana yen on. Atonio boboai on ot ari men bobo komasis tafofour on, ot sifourit tanat matafit tamatar onai ot God yayawasin on tankwafirai taniagirai!
15 On yabinai Keriso on basun an orot dura bobaibasit boboun aurin, onai osi sabu iyabon God iyores on mama wantoanin an baimomogin sinboai ato mamaba God iyaumatan on. Sawar ato osi nanaba sinabo yabin Keriso irabob on sabu ato dura bobaibasit matan ainauinai simama on bokomas emon itiyawasis mes.
16 Orot on fef eboai orot wabin egagayam, on inrarabob an rai on ato orot on arimon an buder inboai. Orot tani on idura bag on orot fef igagayam on irabob, namon on orot an sawar min inbotobonen. 17 Orot yawasin emama on ato buder aurin fef igayam yen on arimon men yabin tani inmatar, ab orot inarab weie on buder min inboai. 18 On fasinai ot dura bobaibasit matan ainau on ato bobaitu siyasubun an tara iyeir on nan iyamai an faiwar ibo men. 19 Ainau ainau bag Moses on baifafaro dura kakaita kakaita engon asi yabis on sabu engon ikasones, namon on foro tona bobous asi tara ibo ato sareu mat isutatabir ato beber samisamin mururin a wengar roroun on ibo nan tara a sareu mat on nan ikusuruf ato baifafaro an buk a sabu engon nan usis taraiai itasosouis. 20 Moses iyau, “Atonio tara on dura bobaibasit boboun ato God dura wawaninai iyau on, on aurin wonifonabo.” 21 On eta kaitamomai Moses tara ibo guwi Kakafaiin itakokous a kwafir an sawar engon itakokousen. 22 Baifafaro iyau nanaba on sawar engon on taraiai siniyamai on sawar engon singumidar, ato men taraiai sinitakokousen on asi bokomas on arimon men sinnotbur on.
Keriso Toun Sirifu Ba Ikutetai Bokomas Isouen
23 Atonio osi bobo on asir ayun wat ato dura bag bobo engon safamai sen auris, ato bobo ayun wat on sirifuai nan on siniyames singumidar, baise dura bag bobo ato safamai sen on sirifu obis wat on nan siniyamai singumidar. 24 Keriso on men ato Efan Kakafaiin Bag sabu tous siyoyonin on nan irui on, nan on ato bobo dura bag aurin on ayun wat; On Toun wat inai au safam ot weinet on ari God nanai etatawar. 25 Priest Ainauin on bobaitu asi tara eboai auman Efan Kakafaiinai Bag on wera kaitamom wat on kwanda fufur amonai erur, on tara on men toun an tara eboai erur on, baise Keriso on men ra sigaraba inai au safam nan Toun ikutetai on. 26 On nanaba on ato God tafanam ifofourai an rai on Keriso on arimon ra fufur baikokosar itboboai, baise Keriso on ra kaitamom wat inat, men bairuin ba, on an werai bag igat Toun ikutetai an sirifu iyagai on nan ati bokomas engon ibo inai. 27 Sabu engon on ra kaitamom wat sinarab, ato iyai iyafan erarabob an ra on baitetem eboai. 28 On eta kaitamomai Keriso on ra kaitamom wat Toun ikutetai sirifu iyagai sabu asi bokomas engon iboen inai. On arimon ra bairuin inmatabir men, ato men toun inkutetai men bokomas aurin on, baise On yawas inboai innat osi sabu iyabon On aurin semomousin on.