2
Turam Men Unisisiweiai aurin Ebitainaya
Yau taitaiu tutuau! omi on ati Bada Iesu Keriso wobitutumai, Bada On Toun an Itin ba, omi on men sabu asi itinai nan wonites nanaba bobo ta ta auris wonafour mes. Ato orot sawarotin on imanai kwasi agim goldai sibiyamai on itiwanai a an beber obis wat itmonag am kuayo amonai itar kwafir mes, ato orot kokoianin mat on eb an sawar safefis wat itot itnat itar. Ato om ato orot an beber obis wat imomonag on utkakafai ato aurin utau, “Om atonio sifumamair obinai emair,” baise om orot kokoianin aurin utau, “Om nan etawar o nin awui ebaiai nan emair,” ato om toum wat sanaf basumui eyeyeinin, nunuam amonai komasin i’yen on nan baigurubaban ebiyamai toum am obin aurin on.
Omi wontatam, yau taitaiu tutuau au nuabo! God on sabu kokoianis nin tafanamai irubinis asi baitutumai on nan sinisawarotis a sabu iyabon On sibinuaboai on iyaumatanis an Baiaiwab sinboai mes. Baise omi sabu kokoianis on men wokakafes on! Ato omi wosagob sabu sawarotis on arimon omi sinyeirem ato osi sinboem wonan baigurubabanotis nasi wontawar! Omi sabu sawarotim! Osi sabu on Iesu Keriso On wabim obin ibitem on aurin dura komasis sebikakafun.
Omi baifafaro an Baiaiwab aurin wotbifonabo on arimon bobo obin wotafour, ato God an dura buk amonai sigayam on ebiyoboet yau, “Om turam uninuaboai ato toum ebinuaboim ba.” Baise omi tuturam fani auris wofofour osi fani on gagamis ato sabu fani on gugudis, omi on bobo nanaba wofofour on wobokomas, ato baifafaro on omi inimakiem, iniyamem omi on baifafaro dura astobenotim womatar. 10 Iyai iyafan baifafaro dura kaitamom wat yastob on, on min baifafaro dura engon tutufin iyastoben. 11 God iyau, “Om men unireg nan,” mat On iyau, “Om men sabu unirabobis.” Basit om on men uireg nan on, baise om orot uyasubun aurin on om unat baifafaro astobenotim umatar. 12 Omi dura wonbikakafun a bobo wonfofour on wonnos tiwag, omi arimon Keriso an baifafaro dura an nuabo sabu erurufanis on nan inigurubabanim. 13 Orot jever iyafan sabu men ekakaberes on, ato God an baigurubaban innat orot jever inbigurubabanai on arimon men inkaberai on; baise orot jever iyafan sabu ekakaberes on, God an kaber emon arimon baigurubaban insowarai.
Baitutum a Bobo
14 Yau taitaiu tutuau! Omi abi obin tani orot jever tani ebikakafun yau, “Yau on er au baitutum auman,” ato an boboai on men ebi dura bagai on? On baitutum min arimon iniyawasai? 15 Ato taitaim tutuam o rorobum on segogoi bag ara beber a osi segogoi bag bayu sinam. 16 Abi obin tani am duraiai on auris ebikakafun yau, “God inimomoginem! Ara beber unitakwakwarim forabin unama a bayu unam tiwag yam inkokor!” Ato om osi usis asi gogoi sawar a bayu on men ebites on. 17 On mes on bobo kaitamom nanaba min baitutum: orot jever iyafan ebitutum ato men an baitutumai nan bobo efofour on, on baitutum min rabobin.
18 Baise orot jever tani inau, “Orot jever tani on ebitutum ato orot jever tani on bobo obis ebobo.” Yau au baiyafot on, “Omi woiyoboeu orot jever on ebitutum ato men bobo ebobo. Yau au bobo obin abobo on iniyoboem yau on au baitutum auman.” 19 Omi min wobitutum God on kaitamom wat? Obin bag baise men fofonin! Dau mat sebitutum ato osi sebeber ass imas sebiror auman. 20 Omi ojim! Yau aniyoboem omi wobitutum ato men bobo wofofour on yabin wagan wat. 21 Ot agirit Abraham on mamaba God aurin idura bagai on inat matanai an yawas totorin imatar? On an bobo emon, on natun Isaac sirifu kemai i’kutetai an rai. 22 Omi woit! On an baitutum a an bobo on engon kaita iboen: an bobo emon on an baitutum iyamai inat itutufin. 23 Ato God an dura buk amonai sigayam on inat idura bag, on siyau, “Abraham on God itutumai, ato on an baitutum emon on God ibasitai inat an yawas totorin imatar.” On mes Abraham on siyor, God turan. 24 Omi woit, orot jever an bobo emon on inat God matanai an yawas totorin imatar, ato men on an baitutum ekesin wat on.
25 On eta kaitamom min eta eta an jever wabin Rahab. On an boboai on inat God matanai an yawas totorin imatar, on Israel sabu ruam sinat tafanam bainatetein mes on iboes an goai nan iwanis ato ibaisis eta taniai nan siyayai sinai siyawas.
26 On nanaba, orot usin wat ato ayubin ambin on orot min rabobin, mat baitutum wat ato bobo ambin on, on baitutum min rabobin.