3
Fafem
Yau taitaiu tutuau! Omi sabu ruamom wat on arimon wonnat baibebeotim wonmatar. Omi wosagob ot baibebeotit on arimon God wawaninai bag nan inigurubabanit men sabu fani ba. Ot sabu engon tutufin on ra fufur bobo fetag tafofour eta tabisarar. Baise orot jever iyafan dura ebikakafun an rai on men eta ebisarar on, on orot jever on matafin wat a mat on usin engon tutufin on arimon fofonin toun inkaifarai tiwag. Ot uram taboai foro horse awanai tousin ato tabiyamai ot aurit inifonabo mes, ato ot fofonin ati gogoi nanaba menan menan tanan on nanaba tanboai tanabib. O asir kamit an wa aurin on wonnos: wa on gagamin bag ato yabat wawanin esisin on ibo kamit gagaminai iyayai enan, on wa on an boi kafakakai yen on nan seboai ato wa boinotin an gogoi nanaba on wa nanaba ebibib. On mes ot fafet min on nanaba: Fafet on ikafakakai kwakwan, ato bobo gagamis auris on arimon toun inifain.
Omi asir wonos mom, wairaf kafakakai wat unyein inmamatar on rega gagamin engon inaras. Ato fafet on wairaf ba. On tafanam engon on bobo komasis wat on ebinetewarai, on usit turinai yen ato yawas komasin on ebiyamai usit engon eboai. Wairaf on ato ati yawasai mamaba tamama on nan ebosuruf ato on wairaf on baimaki an tafanam komasin emon enat. Sabu arimon rega asi kuke foro, kiwiu, mota a kamitai iyan on engon sinimanamis, o osi rega an ragit tutuenis ta ta on simanamis nono. Baise men iyafan tani fofonin arimon fafet inimanamai on. Fafet on komasin a men fofonin tanitotorai on, on farum wat on awan ibonu yen fofonin inasubunuem. Ot fafet on nan ati Bada a Tamat tabikakaiwai a mat on fafeti nan turat taudabai, on orot jever min on God an itin ba on ifourai. 10 Baikakaiu an dura a audab an dura on awat kaitamom emon on nan egat. Yau taitaiu tutuau baitutumotim! Omi bobo men on nanaba wonafour mes! 11 Men meyan sareu a kamit on dogu awan kaitamom emon segeg on. 12 Yau taitaiu tutuau, bubudau wengar uwas on men fifisau wengar uwas sinou on, a agor uwas on men bubudau uwas sinou on, a kamit dogu emon egeg on men sareu maiau initem on.
Gigiboan Aiyetun emon
13 Omi nan sanamui iyafan wat gigiboanotin a sagobotin? On an yawas obinai inmama on nan inidura bag, on an bobo obinai kitumai a gigiboanai inabo. 14 Baise omi nunuamui on tuturam auris wobiboboar, omi nunuamui on yawas riribis sen a omi toum aurim wat wononosim, on men toum wonifaim ato dura maiauin aurin on wobisigo wobiragitai. 15 Osi gigiboan nanaba on men safam emon isur on; on gigiboan on tafanam ebinoanai, on gigiboan on tafanam an yawas emon a on ayu komasis emon. 16 Sabu tafaror aurin seruruayo ato osi iyabon sebiboboar a tous senonosis on, on kuayo amonai on sabu sebifonaseir a bobo komasis ta ta sefofour. 17 Baise gigiboan safam emon on matafin wat, ainau on yawas tuf , nuataiai, a tuturan ebibaisis; on kaberotin bag on ato masau emon on bobo obis fouren aurin wat on ekukuwain; atonio gigiboan on bobo totorin wat a nunuan totorinai wat efofour. 18 Sabu tuf baiyaminotis on bobo obis wat sefofour on tuf sebofefes ba ato on bobo obis emon sabu sinitai on masau emon on yawas nanaba totorin on sekukuwain ba.