4
Tafanam an Yawas Wobituranai
Omi min wosagob, omi sanamui on baigagam a ami gamo on men emon ne senat? Osi bobo on toum ami gogoi yawas wofofour on usim amonai sen on tous wat wantoan sebigagam. Omi on sawar auris wogogoien, baise men fofonin wonabo, on mes omi wobotitiwagim tuturam wonasububunues mes; omi totor wogogoi bag sawar wonabo, baise omi men fofonim wonabo, on mes wogagam a wobigagam. Omi ami gogoi sawar on men woboai, yabin omi men God wobifefeyanai osi sawar auris on. Ato on an rai omi God wobifefeyanai sawar auris on, men woboai on, yabin omi nunuam on komasis; omi sawar auris wobifefeyanai on toum ami gogoi nanaba woniyasisirem mes on. Omi sabu ami aumatan God aurin wobiyamai on woikirir! Omi on dura bag wosagob atonio tafanam an sawar auris wobinuabo an yabin min, omi on God wobiragitai! Iyai iyafan egogoi tafanam an yawas auris ebinuaboen on toun ebiyamai God an ragit mes imatar. Omi men wonnos ato God an dura buk amonai sigayam on men dura maiauin, dura ato nanaba siyau, “Ayu ato God ot amoti iyein emama on totor ebinuaboit kwakwan, on Ayu ekesin wat babanai tanama.” Baise God on kaber ebitet on ifaiwar kwakwan. God an dura buk amonai sigayam siyau, “God on sabu tous bogagaiis yangan auris on ebiragites, baise sabu setatafoum on ekakaberes.”
On mes omi God aurin wonifonabo. Omi on Afaguban woniragitai, ato on arimon omi inikirirem iniyai inan. Omi wonnat God aurin woniufin, ato On arimon innat omi aurim iniufin. Omi sabu bokomasotim imam wosouen! Omi sabu baisigogo’otim nunuam woigumidaren! Omi woniyababan a aumiet bag wonatou, omi woseserer on wonikirir ato wonikitabirem wonatou, a omi wobiyasisir on wonikirir ato wonikitabirem woniyababan. 10 Omi Bada matanai wontafoum men ato On inbogaiim wonag.
Taim Tuam men Unigurubabanai aurin Ebitainaya
11 Yau taitaiu tutuau, omi men toum dura komasisi nan wonawurem bonen mes. Iyai iyafan tain tuan Kerisoai on dura komasis yawur o ebigurubabanai on min Baifafaro an dura on aurin on dura komasis yawur a ebigurubabanai. Om Baifafaro dura ebigurubabanai on, om ari on men baifafaro dura aurin ebifonabo on, baise om on baifafaro dura ebigurubabanai. 12 God ekesin on baifafaro dura efofouren a sabu ebigurubabanis. On ekesin mom sabu iniyawasis a sabu inikomasis. On mes om am baibad tani ambin men toum turam unigurubabanai mes.
Men Toum Unifaim aurin Ebitainaya
13 Omi sabu bainanawanotim yau wontatamiu, omi wau, “Ot ari o raso on tanabib tanan mafam gagamin taniai nan kwanda kaitamom wat tanam ato agimai nan sawar tanitotobon ato agim gagamin bag taniyamai.” 14 Omi men meyan wosagob raso ra inatom ami yawas arimon on mamaba! Omi on bakur ba igat itufafarai enan ato men weromin on bakur inai isiwan isawar. 15 Omi dura on atonio nanaba wonau: “Ot Bada ingogoi inbibasitet mes on yawasit tanama ato on bobo o ato bobo on tanafour.” 16 Baise omi ari on wotaseseir a toum wobifaim; ato osi toum baifaim wobiyamen on bobo komasin, on mes on men woniyamai.
17 Yabin orot jever iyafan isagob on bobo obin itafour, baise on men bobo obis efofour on, on orot jever min ebokomas.