5
Sawarotis auris Ebitainaya
Ato ari omi sabu sawarotim on yau au dura wontatam! Omi baikokosar woboai on wonatou a aumiet woniyoku! Omi sawar auris wobiaiwab on arimon sinafim insawar a ami beber on arimon nonot gugudin on sinam insawar. Omi ami agim gold a agim silver on arimon sinasos, ato on sosin on arimon baigurubaban an Ra nan aurim inidura bag omi ami yawasai on komasin a toum aurim on wonosim kwakwan, ato sosin min arimon wairaf ba biom engon inan insawar. Omi ami baiaiwab sawar wotubabaren on inat ari ra au kanfoun igat. Sabu bobo’otis osi iyabon omi ami masauai sibobo on men woibaiyanis on, osi asi dura aumiet bag sebikakafun on wotatam! Osi sabu bobo’otis iyabon omi ami masau sibobo siruruayo asi tou on God, Bada Faiwarin Maiau on itatam. Omi ami yawas atonio tafanamai on ami agim sawar auris on wobiaiwab a ami gogoi nanaba on toum wobiyasisirem. Omi on bayu toum woituem worat gagamim bag womatar bobaitu ba wobotitiwagim ari ra nan sinasubunuem mes. Omi on sabu ma’nis obis on woimakies a wasububunues, ato osi men fofonin angaramin siniragitem men on.
Yaterabobai a Wonbayoi
Yau taitaiu tutuau, omi nana yaterabobai wonmomousin ato ati Bada innat men. Omi woit, masau bo’otin on nana yaterabobai emomousin an masauai an fesi i’bofefes on yabis sinaya mes. On nana yaterabobai emomousin usan inayar fesi inbofefes mes a roke tani anbosurufinai nan usan inayar on masau inmari inkuwain mes. Omi mat on nanaba nana yaterabobai wonmomousin. Omi on nana yaterabobai wonfaskikin yabin Bada an Ra on inat ebiufin nono.
Yau taitaiu tutuau, omi men duraiai nan toum wonagam bonen mes, onai God arimon men inigurubabanim on. Baigurubaban on inat iufin nono, ibotitiwagai kafakakai mom inrobotet mes. 10 Taitaiu tutuau, aubairuruotis osi Bada Wabinai sibikakafun on wonnosis. Osi asi baiyoboen on wonboai, osi usibaban gagamin maiau si’boai on nana yaterabobai sifaskikin. 11 Ot on tayoyores osi on yasisirotis yabin osi asi baikokosar amonai nana sifaskikin sibo sinat on mes. Omi Job an baikokosarai nana yaterabobai i’faskikin aurin on duran wotatam, ato omi wosagob kanfounai on mamaba God on aurin ifour. Yabin Bada on kaberotin a mamanauin bag.
12 Yau taitaiu tutuau, on tefanai bag on omi waumatan an ra on men wonifaro mes. Omi men safam aurin a tafanam aurin o sawar aifan tani aurin wonifaro mes. Omi asir wonau mom, “Dura bag,” on min ato woidura bag, o wonau, “Ambin,” on min ato woidura bag ambin, ato omi arimon men God inigurubabanim on.
13 Iyai iyafan omi sanamui on yawas wawanis egaturen? On inbayoi God aurin. Iyai iyafan on ebiyasisir? On inkwarer God inikakaiwai. 14 Iyafan wat nan sanamui on isawau? On dura iniyafar ekalesia asi orot kwatus auris, osi on aurin sinbayoi a Bada Wabinai olive momonai nan nakwekwetanai sinimutai. 15 Atonio bayoi on baitutumai wonbayoi on God arimon orot jever sawauin on iniyawasai; Bada arimon infourai iniyobin men, ato an bokomas ibiyamai aurin on arimon innotburai. 16 On mes omi toum ami bokomas aurin on tuturam mat woniyatet bonen, a toum tuturam mat wonbayoi bonen, onai omi arimon wonyawas. Orot jever ato God an gogoi efofour on, an bayoi on faiwarin bag. 17 Elijah on orot maiauin ot ba. On nana wawaninai ibabayoi usan men itayar mes ato usan men on tafanamai iyar kwanda ton a roke nimtereban kaita nanaba isawar. 18 On wera tani ibayoi men, ato usan safam emon isur ato masauai fesi sikubou sigai men.
19 Yau taitaiu tutuau! Omi orot jever iyafan tani on dura maiauin emon ikirir eta komasinai i’nan ato turan baitutumotin tani ibonanawai ibo imatabir men, 20 on ato nanaba wonnos: iyai iyafan orot jever bokomasotin an eta komasinai i’nan ato ibotan inikitabirai men an eta komasin inbikirir on, on bokomasotin ayubin rabob emon on iyawasai ato on an bokomas sigaraba emon on sinotbur.